د کارموندنې خبرتبا: د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ۴۰ دریم او څلورم خالي بستونه ازادې سیالۍ ته سپاري

naweed_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۳ - ۸:۴۰

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

کابل

کار اهل کار ته د سپارلو او د یوې سالمې ادارې رامینځ ته کولو په خاطر د افغانستان اسلامي جمهوریت عالي موخو د پلي کولو په منظور، همدا راز د کارمندانو د تعیناتو د کړنلارې د اتمو نهمو او لسمو مادو پر بنسټ د ملکي خدمتونو ټول دریم څلورم پنځم او شپږم خالي بستونه د ازادې سیالۍ له لارې ترلاسه کیږي. 
ښایي چې اړوند مراجعو ته د مکتوبونو په صادرولو سره د رسانیو او نورو امکاناتو له لارې اعلان ته وسپارل شي.
نو له همدې کبله د وزارت د مرکزي ریاستونو اړوند دریم او څلورم (۴۰ )خالي بستونه چې د رتب او معاشونو په سیستم کې شامل دي د روانې لیندۍ میاشتې د ( ۱۲) مې نیټې څخه تر(۲۲) نیټې پورې اعلان ته سپاري.
همدا راز اړوند ریاستونه د ذکر شویو بستونو د اعلان موضوع باید خپلو کارکوونکو ته ابلاغ کړي ترڅو په معیارونو برابر علاقه مندان په دې سیالۍ کې ګډون وکړي.

سندونه:

د سندونو او پاڼو لارښود د ترلاسه کولو لپاره دلــــــته کلیک وکړئ.
د کارموندنې د سافت فورم لپاره دلـــــــته کلیک وکړئ
د بست د ټاکلو( انتخاب) نه وړاندې د سندونو او پاڼو لارښود په ځیر سره ولولئ.
همدا راز د یادونې وړ ده چې ډکې شوي فورمې یواځې په حضوري ډول منل کیږي.

یاداښت: پورته خالي بستونه د روانې لیندۍ میاشتې د ۱۲ نه د همدې میاشتې تر (۲۳) نیټې پورې مهلت لري.

 

د بستونو جدول:

شمیره د بست عنوان بست د بستونو شمیر ریاست د وظایفو لایحې
۱ کارشناس اتحادیه های ITU ۴ ۱ دفتر مقام دانلود لایحه وظایف
۲ مدیر عمومی هماهنگی خدمات امور کوچی ها ۴ ۱ دفتر مقام دانلود لایحه وظایف
۳ کارشناس واحد پلانگذاری نظارت و ارزیابی ۳ ۱ نظارت و ارزیابی دانلود لایحه وظایف
۴ واحد (آمر) ساینس / تحقیق و توسعه ۳ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۵ کارشناس هماهنگی از تحقیق سطح ملی ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۶ کارشناس انترنت اشیاء (IOT) ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۷ کارشناس هوش مصنوعی (AI) ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۸ کارشناس BIG DATA (معلومات با مقیاس بزرگ) ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۹ کارشناس پلاک چین (BLOCK CHAIN) ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۱۰ سکرتر ۴ ۱ معینیت پالیسی و پروگرام دانلود لایحه وظایف
۱۱ تحلیل گر تجارت و بازارکار ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۲ کارشناس طراحی و دیزاین پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۳ انجنیر طراحی و دیزاین پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۴ انجنیر حفظ و مراقبت پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۵ کارشناس مدیریت کننده کار آفرین ها و متشبثین کوچک و متوسط (SME and Startup) ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۶ کارشناس مهندسی پروسه ها ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۱۷ کارشناس استراتیژی و نقشه راه دیجیتلی برای حکومت ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۱۸ کارشناس مدیریت تغییر ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۱۹ کارشناس حصول اطمینان از بهبود مستمر استندردها ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۰ واحد (آمر) سرمایه گذاری دیجیتالی و مدیریت برنامه ها ۳ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۱ واحد (آمر) آسان خدمت ۳ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۲ کارشناس هماهنگی ولایات ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۳ کارشناس ثبت قراردادها آسان خدمت ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۴ کارشناس آموزش ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۵ کارشناس مدیریت و پالیسی ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۶ هماهنگ کننده و نظارت کننده بخش تی او تی (TRAINING OF TRAINERS) ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی دانلود لایحه وظایف
۲۷ هماهنگ کننده و نظارت کننده کد نویسی برای خانم ها ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی دانلود لایحه وظایف
۲۸ هماهنگ کننده و نظارت کننده آموزش الکترونیکی ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی دانلود لایحه وظایف
۲۹ آمر تفتیش پروژه های انکشافی ۳ ۱ تفتیش داخلی دانلود لایحه وظایف
۳۰ کارشناس نظارت و ارزیابی ساحوی ۴ ۱ نظارت و ارزیابی دانلود لایحه وظایف
۳۱ کارشناس اتصال محلی ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف
۳۲ کارشناس اتصال منطقوی ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف
۳۳ کارشناس شبکه اتصال ولایات و ولسوالی ها ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف
۳۴ کارشناس اتصال زیربنایی فایبر نوری ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف
۳۵ کارشناس اتصال ترانزیت هپ ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف
۳۶ انجنیر CMS ۴ ۱ زیربنای کلید عامه IT دانلود لایحه وظایف
۳۷ انجنیر تهویه ۴ ۱ زیربنای کلید عامه IT دانلود لایحه وظایف
۳۸ انجنیر پاور ۴ ۱ زیربنای کلید عامه IT دانلود لایحه وظایف
۳۹ کارشناس ارزیابی اجراآت کارکنان ۴ ۱ منابع بشری دانلود لایحه وظایف
۴۰ مدیر عمومی حاضری الکترونیکی ۴ ۱ منابع بشری دانلود لایحه وظایف

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ