پروتوکول‌ها و تفاهم‌نامه‌ها

تفاهم‌نامه‌های داخلی سال ۱۴۰۰:

شماره عنوان تفاهم‌نامه اداره دانلود تفاهم‌نامه
۱ تفاهم‌نامه دوجانبه وزارت مخابرات و شرکت افغان بیسیم   کلیک نمایید PDF
۲ تفاهم‌نامه دوجانبه وزارت مخابرات و شرکت ویتال تیلی‌کام   کلیک نمایید PDF
۳ تفاهم‌نامه دوجانبه وزارت مخابرات و شرکت سایبر تیلی‌کام   کلیک نمایید PDF
۴ تفاهم‌نامه دوجانبه وزارت مخابرات و شرکت عنکبوت ISP   کلیک نمایید PDF
۵ تفاهم‌نامه دوجانبه وزارت مخابرات و شرکت PHC   کلیک نمایید PDF
۶ تفاهم‌نامه دوجانبه وزارت مخابرات و شرکت نتورک زون   کلیک نمایید PDF
۷

تفاهم‌نامه جهت زمینه‌سازی برای همکاری دوامدار در عرصه های تحقیقات

پلانگذاری، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و جذب منابع تمویل کنندگان،

اجرای نمودن پروژه‌های ملی در زمینه مخابرات و تکنالوژی معلوماتی،

.حکومتداری دیجیتالی و خدمات با کیفیت مخابراتی برای عامه مردم میباشد

وزارت مخابرات و واحد تسهیل سرمایه‌گذاری

اداره امور ریاست جمهوری افغانستان

 

 

کلیک نمایید PDF

 

پروتوکول‌ها:

شماره عنوان پروتوکول موضوع کشورها دانلود پروتوکول
۱ پروتوکول ششمین اجلاس همکاری‌ها  تقویت خدمات مخابراتی  افغانستان-تاجکستان  کلیک نمایید PDF
۲ پروتوکول هفتمین اجلاس همکاری‌ها  رشد و توسعه مخابرات  افغانستان-ترکمنستان کلیک نمایید PDF
۳ پروتوکول احداث لین دیجیتال  بین ترمز و حیرتان  افغانستان-ازبکستان کلیک نمایید PDF
۴ پروتوکول روابط تجارتی و اقتصادی  در عرصه ترانسپورت و مخابرات  افغانستان-قزاقستان کلیک نمایید PDF
۵ پروتوکول اولین اجلاس  همکاری‌های تخنیکی و تجارتی  افغانستان-آزربایجان کلیک نمایید PDF
۶ پروتوکول همکاری تجارتی و تخنیکی  همکاری تجارتی و تخنیکی  افغانستان-ازبکستان کلیک نمایید PDF
۷        

 

تفاهم‌نامه‌های خارجی:

شماره عنوان تفاهم‌نامه کشورها دانلود تفاهم‌نامه
۱ در بخش توسعه مخابراتی  افغانستان-تاجکستان  کلیک نمایید PDF 
۲ توسعه خدمات مخابراتی  افغانستان-ازبکستان  کلیک نمایید PDF 
۳ بررسی ارایه کانال‌های انتقالی خدمات مخابراتی  شرکت مخابراتی ازبک تیلیکام  کلیک نمایید PDF 
۴ همکاری‌های ستراتیژیک (در رابطه به وصل فایبرنوری واخان ولایت بدخشان)  افغانستان و کشور چین  کلیک نمایید PDF 
۵ تفاهم‌نامه چهار جانبه سلک رود  افغانستان، چین، قرغزستان و تاجکستان  کلیک نمایید PDF 
۶ در رابطه به توسعه کیل فایبرنوری  افغان تیلی‌کام و چینا تیلی‌کام  کلیک نمایید PDF 
۷ در رابطه به آموزش‌های تحصیلی  انستیتوت تکنالوژی و پوهنتون یزد ایران  کلیک نمایید PDF 
۸ همکاری در بخش ستلایت  اداره ISRO کشور هندوستان  کلیک نمایید PDF 
       

 

تفاهم‌نامه‌های داخلی:

شماره عنوان تفاهم‌نامه اداره دانلود تفاهم‌نامه
۱

تفاهم‌نامه همکاری در رابطه به ساده سازی پروسه‌های مرتبط و مدرن‌سازی

سیستم ترافیک

 آسان خدمت وزارت مخابرات و

وزارت امور داخله

کلیک نمایید PDF
۲

تفاهم‌نامه همکاری جهت جلوگیری از تخریب پیاده روها، سرک‌ها،

تهیه دک سیستم برای کیل‌های مخابراتی

شاروالی کابل، شرکت مخابراتی

افغان تیلی‌کام وزارت مخابرات

کلیک نمایید PDF
۳ تفاهم‌نامه جهت دفع نمودن مرض پولیو وزارت صحت عامه و مخابرات کلیک نمایید PDF
۴

تفاهم‌نامه جهت تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیکی و مشخص ساختن 

مسئولیت‌ها و ساحات کاری هر دو اداره در قبال سیستم‌های تذکره الکترونیکی

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و 

وزارت مخابرات

کلیک نمایید PDF
۵ تفاهم‌نامه همکاری در رابطه به ایجاد و تطبیق سیستم GRP

ریاست بیمه ملی افغان و ریاست

عمومی تکنالوژی معلوماتی وزارت

کلیک نمایید PDF
۶ تفاهم‌نامه همکاری جهت ایجاد و تطبیق سیستم GRP وزارت امور زنان و وزارت مخابرات کلیک نمایید PDF
۷     کلیک نمایید PDF
۸     کلیک نمایید PDF

 

موافقتنامه‌ها داخلی و خارجی:

شماره عنوان موافقتنامه کشورها دانلود موافقتنامه
۱ توسعه همکاری‌های مخابراتی افغانستان و تاجکستان کلیک نمایید PDF
۲ در رابطه به همکاری های ستراتیژیک افغانستان و جمهوری آذربایجان کلیک نمایید PDF
۳

توافقنامه در رابطه به

تطبیق سیستم MIS/ ریاست تطبیق کننده اداره آسان خدمت

اداره ملی احصائیه، کمیسیون اصلاحات

  اداری و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

کلیک نمایید PDF
۴ موافقتنامه بین الوزارتی ۵ جانبه در رابطه به وصل سیستم بازارکار

،وزارت کار و امور اجتماعی، معارف، تحصیلات

عالی،اداره تعلیمات تخنیکی  و وزارت مخابرات

کلیک نمایید PDF
۵

توافقنامه سه جانبه در مورد تمویل پروژه‌های انکشافی سکتور

مخابرات از طریقصندوق انکشافی مخابرات TDF

وزارت مالیه، اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا

و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

کلیک نمایید PDF
۶      
۷      
۸