قوانین

د پالیسې او قوانینو نوم د فایل دانود
د افغانستان اساسي قانون  دلته دانلود کړئ
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون  دلته دانلود کړئ
د معاملات او امضاهای الکترونیکی قانون تیرشوی نه دي
د انترنتی جرایم قانون تیرشوی نه دي
د مطبوعات قانون  دلته دانلود کړئ
د تدارکاتو نوی قانون  دلته دانلود کړئ
د کار قانون  دلته دانلود کړئ
د ملکي خدمتونو قانون  دلته دانلود کړئ
اطلاعاتو ته د لاس رسۍ قانون دلته دانلود کړئ