ثبت شکایات

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

جاده محمد جان خان، کابل، افغانستان
0202700001(93+)
Complaint@mcit.gov.af