گزارش از اجراآت وزارت و ریاست های مربوطه

 

گزارش از اجراآت وزارت و ریاست های مربوطه سال مالی ۱۳۹۸

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش کاری پروژه ریل تایم دیتا منجمنت (RDTMS) از اینجا دانلود نمائید.
۲ دستاورد های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۳ گزارش و معلومات ریاست پست طی سال مالی ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۴ راپور پروژه های تطبیق شده از ریاست حکومتداری الکترونیکی سال ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۵ دست آورد های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۶ گزارش از پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی طی ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۷ آمار و احصائیه تلیکام ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
     

 

گزارش از اجراآت ریاست های ولایتی وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۹

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست مخابرات ولایت میدان وردک  از اینجا دانلود نمائید.
۲ گزارش ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت کابل از اینجا دانلود نمائید.

 

گزارش از اجراآت ریاست های مرکزی وزارت  در سال مالی ۱۳۹۹

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ آمار و احصائیه تلیکام ربع اول سال ۱۳۹۹ از اینجا دانلود نمائید.
۲ گزارش دست آوردهای ریاست امنیت سیستم های معلومات ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ از اینجا دانلود نمائید
     

 

گزارش جلسات مشورتی و نتایج آن

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش جلسات عمده حقوقی از اینجا دانلود نمائید.