گزارش از اجراآت وزارت و ریاست های مربوطه

 

گزارش از اجراآت وزارت و ریاست های مربوطه سال مالی ۱۳۹۸

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش کاری پروژه ریل تایم دیتا منجمنت (RDTMS) از اینجا دانلود نمائید.
۲ دستاورد های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۳ گزارش و معلومات ریاست پست طی سال مالی ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۴ راپور پروژه های تطبیق شده از ریاست حکومتداری الکترونیکی سال ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۵ دست آورد های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۶ گزارش از پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی ربع سوم سال ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۷ گزارش از پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی ربع چهارم سال ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۸ گزارش ودست آوردهای سال مالی ۱۳۹۸ ریاست منابع بشری وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۹ گزارش از کارکردهای آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.

 

گزارش کاری آمریت احصائیه و GIS ، ریاست نظرخواهی عامه و استندردهای مخابراتی

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
۲ گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ از اینجا دانلود نمائید.
۳ گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ از اینجا دانلود نمائید.

 

گزارش از اجراآت ریاست های ولایتی وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۹

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست مخابرات ولایت میدان وردک  از اینجا دانلود نمائید.
۲ گزارش ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت کابل از اینجا دانلود نمائید.

 

گزارش از اجراآت ریاست های مرکزی وزارت  در سال مالی ۱۳۹۹

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش دست آوردهای ریاست امنیت سیستم های معلومات ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ از اینجا دانلود نمائید
۲    

 

گزارش جلسات مشورتی و نتایج آن

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش جلسات عمده حقوقی از اینجا دانلود نمائید.
۲