تقاضای اطلاعات

قوانین و طرزالعمل های اطلاع رسانی

شماره قوانین و طرزالعمل ها دانلود
۱ قانون جدید دسترسی به اطلاعات برای دانلود فایل اینجا کلیک نمائید.
۲ رهنمود شیوه ی اطلاع رسانی برای دانلود فایل اینجا کلیک نمائید.
۳    

متقاضیان محترم شما میتوانید از طریق فورم درخواستی، درخواست های تان را بعد از خانه پوری دقیق به ایمیل آدرس ذیل ارسال بدارید.

ایمیل آدرس: Aziz.stanikzai@mcit.gov.af

برای دریافت فورم تقاضای اطلاعات  اینجا کلیک  کنید.

34.564527265283, 69.209257329271

معلومات برای تماس

جاده محمد جان خان، کابل، افغانستان
0202105733(93+)
Aziz.stanikzai@mcit.gov.af