د وزارت عواید

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۴:۳۹

د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت ټولیز او د ٪۱۰ مخابراتی محصول عواید

د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت ټولیز او د ٪۱۰ مخابراتی محصول عواید