د وزارت عمومی پلان

د وزارت عمومی پلان دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتي تکنالوجۍ د پنځو کالونو د بودیجې ستراتیژیک پلان ۱۳۹۵ څخه تر ۱۳۹۹ پورې  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتــي تکنالوجۍ وزارت د ۱۳۹۹ مالی کال پلان او نتایج دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتــي تکنالوجۍ وزارت د ۱۳۹۸ مالی کال پلان او نتایج دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتــي تکنالوجۍ وزارت د ۱۳۹۷ مالی کال پلان او نتایج  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتــي تکنالوجۍ وزارت د ۱۳۹۶ مالی کال پلان او نتایج  دلته دانلود کړئ
اداري فساد او پر وړاندې یې مبارزه کال ۱۳۹۸  دلته دانلود کړئ
اداري فساد او پر وړاندې یې مبارزه کال ۱۳۹۷  دلته دانلود کړئ
د ۲۰۱۵ کال د سایبری امنیت د پلان مسوده  دلته دانلود کړئ