د وزارت عمومی پلان

د وزارت عمومی پلان نوم دانلود کړئ
اداري فساد او پر وړاندې یې مبارزه کال 1398  دلته دانلود کړئ
اداري فساد او پر وړاندې یې مبارزه کال 1397  دلته دانلود کړئ
د ۲۰۱۵ کال د سایبری امنیت د پلان مسوده  دلته دانلود کړئ
 د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجی وزارت د 1397 مالی کال پلان  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجی وزارت پلان 1396  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ د پنځه کلنو بودیجه سره ستراتیژیک پلان  دلته دانلود کړئ
د شاخصونو سره ستراتیژیک پلان  دلته دانلود کړئ