د وزارت عمومی پلان

د وزارت عمومی پلان نوم دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت د ۱۳۹۸ مالی کال پلان او نتایج دلته دانلود کړئ
اداري فساد او پر وړاندې یې مبارزه کال 1398  دلته دانلود کړئ
اداري فساد او پر وړاندې یې مبارزه کال 1397  دلته دانلود کړئ
د ۲۰۱۵ کال د سایبری امنیت د پلان مسوده  دلته دانلود کړئ
 د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجی وزارت د 1397 مالی کال پلان  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجی وزارت پلان 1396  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ د پنځه کلنو بودیجه سره ستراتیژیک پلان  دلته دانلود کړئ
د شاخصونو سره ستراتیژیک پلان  دلته دانلود کړئ