پروژه نیکسا

در حال حاضر، 60 شرکت ارایه کننده خدمات انترنتی که جواز ارایه خدمات انترنتی از اداره آترا را در دست دارند در افغانستان کار و فعالین می نمایند.

این شرکت ها ترافیک انترنتی خود را از طرق مختلف (Rout ) ارایه می نمایند، به این مفهوم که گیت وی خاص داخلی که توسط ان شرکت ها خدمات ترافیک انترنتی خود را تبادله نمایند وجود ندارد، تمام ترافیک انترنتی با استفاده از ذرایع کشور خارجی صورت میگیرد که از یک سو موجب عدم مصئونیت اطلاعات میگردد و از سوی دیگر ما نمی توانیم بالای انترنت خویش کنترول درست داشته باشیم، و از گیت وی هر کشور که استفاده صورت گیرد ان کشو با سهولت می تواند به معلومات ما دسترسی داشته باشد که از لحاظ تخنیکی اینرا Sniffing میگویند.

به همین ترتیب عدم موجودیت گیتوی خاص داخلی و طی کردن مسیر طویل و عبور کردن از hops مختلف سبب از دست دادن مقدار از معلومات میگردد که این ترانزکشن هیچ نوع اعتبار نیز ندارد، بنا بر همین دلایل ما باید تجهیزات و وسایل انترنتی با اعتبار را در کشور نصب نماییم تا از یک جانب تبادله ترانزکشن ها مصئون و با اعتبار تبادله گردند و از جانب دیگر از دست دادن معلومات جلوگیری صورت گیرد. که از این طریق می توان زمینه خوب و مستقیم را برای ایجاد حکومتداری و تجارت الکترونیکی فراهم نمود.

با وجود اینکه شرکت های ارایه دهنده خدمات انترنتی در این زمینه پول زیادی را هزینه نموده اند با انهم انترنت یا هوست خود را از شرکت های دیگر با قیمت های گزاف بدست میاورند که تاثیر بدی بر اقتصاد این شرکت ها دارد و نمی توانند که خدمات انترنتی باکیفیت و ارزان ارایه نمایند.

الف: ایجاد یک سیستم منظم که بتوانیم تمام شرکت های انترنتی را بین هم وصل نماییم و بین انان رابطه Peeringبرقرار گردد بهترین راه برای تبادله اطلاعات انترنتی است که در نتیجه انترنت داخلی به شکل موثر تحت کنترول قرار میگیرد و از سوی دیگر مردم می توانند به خدمات انترنتی ارزان دسترسی اسان داشته باشند. و همچنان سایر شرکت ها که جدیدا به فعالیت اغاز می نمایند با این سیستم وصل خواهند گردید که موثریت و مثمریت خدمات انترنتی را بهبود می بخشد.

ب: حد اکثر استفاده از انترنت داخلی، جلوگیری استفاده از انترنت بین المللی غیرضروی، همچنان کاهش قیمت های خدمات انترنتی و دسترسی اسان به این خدمات.

ج: تامین بهتر امنیت انترنت، ارتقا و بهبود کیفیت انترنت و همچنان تامین مصئونیت از هر نوع حملات سایبری.