تماس با ما

فهرست رؤسای مرکزی وزارت مخابرات در حال اپدیت است

شماره نام و تخلص ریاست وظیفه شماره تماس
۱ احسان الله احمدزی ریاست دفتر مقام رئیس دفتر مقام 0202101104
۲ سید حکیم شاه هاشمی ریاست نظارت و ارزیابی رئیس نظارت و ارزیابی  
۳   ریاست تفتیش داخلی رئیس تفتیش داخلی  
۴ نورالله حبیب یار بورد حقوقی (واحد حقوقی) رییس بورد حقوقی  
۵ غلام حسین الهام واحد (آمریت) رسانه ها آمر واحد رسانه ها  
۶ احمد مسعود لطیفـرای معینیت پالیسی و پروگرام معین پالیسی و پروگرام  
۷   ریاست توسعه و پروگرام رییس توسعه و مهارت های دیجیتلی  
۸ میرویس نیکمل ریاست پلان و پالیسی رییس پلان و پالیسی  
۹   ریاست اپرا رییس اپرا  
۱۰    ریاست عمومی ساینس و نوآوری سرپرست ریاست عمومی ساینس و نوآوری  
۱۱    ریاست عمومی تنکنالوژی معلوماتی سرپرست ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی  
۱۲   ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت رییس اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت  
۱۳   واحد (آمریت) اتصال محلی و منطقوی آمر اتصال محلی و منطقوی  
۱۴   واحد (آمریت) پالیسی مخابرات و بردباند آمر پالیسی مخابرات و بردباند  
۱۵   واحد (آمریت) مدیریت برنامه ها و پروژه ها آمر مدیریت برنامه ها و پروژه ها  
۱۶   واحد (آمریت) پالیسی پُست آمر پالیسی پُست  
۱۷   (CDO) Chief Digital Officer رییس عمومی ارشد دیجیتلی  
۱۸   واحد (آمریت) استندردهای خدمات دیجیتلی حکومت آمر استندردهای خدمات دیجیتلی حکومت  
۱۹   واحد (آمریت) عرضه خدمات دیجیتلی آمر عرضه خدمات دیجیتلی  
۲۰   واحد (آمریت) سرمایه گذاری دیجیتلی مدیریت برنامه های پورتفولیو آمر سرمایه گذاری دیجیتلی مدیریت برنامه های پورتفولیو  
۲۱   واحد (آمریت) استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی آمر استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی  
۲۲   ریاست ساینس و نوآوری رییس ساینس و نوآوری  
۲۳   واحد (آمریت) تکنالوژی های نوظهور آمر تکنالوژی های نوظهور  
۲۴   واحد (آمریت) نوآوری آمر نوآوری  
۲۵   واحد (آمریت) ساینس، تحقیق و توسعه آمر ساینس، تحقیق و توسعه  
۲۶   CIO رییس عمومی تکنالوژی سیستم های معلوماتی حکومت  
۲۷   واحد (آمریت) کاراهی سیستم های معلوماتی آمر کاراهی سیستم های معلوماتی  
۲۸   ریاست امنیت سیستم های معلومات رییس امنیت سیستم های معلومات  
۲۹   ریاست زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی رییس زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی  
۳۰   ریاست عمومی مالی و اداری رییس عمومی مالی و اداری  
۳۱ غلام مصطفی نوری ریاست مالی رییس مالی  
۳۲ سید مسعود صمیم ریاست منابع بشری رییس منابع بشری  
۳۳   ریاست اداری و خدمات رییس اداری و خدمات  
۳۴ محمد خیبر صدیقی ریاست تدارکات رییس تدارکات  
۳۵   واحد (آمریت) حمایت جندر آمر حمایت جندر  
۳۶ احمد وحید ویس ریاست پُست رییس پُست  
         
         
         
         
۱۴ حیات الله ابراهیمی ریاست نوآوری و تکنالوژی های نوظهور سرپرست ریاست نوآوری و تکنالوژی های نوظهور  
۱۵ نوید رحمانی ریاست توسعه صنعت تکنالوژی عالی سرپرست ریاست توسعه صنعت تکنالوژی عالی  
۱۶   ریاست انکشاف مهارتهای دیجیتلی سرپرست ریاست انکشاف مهارتهای دیجیتلی  
۱۸ شفیع الله سروری ریاست زیربناء آی تی سرپرست زیربناء آی تی  

34.5196767, 69.1740315

معلومات برای تماس

جاده محمد جان خان، کابل، افغانستان
7091 210 20 (0)93+
info@mcit.gov.af