تماس با ما

لیست روئسای مرکزی وزارت مخابرات:

شماره نام و تخلص ریاست وظیفه شماره تماس
۱ محمد بالال نژند ریاست دفتر مقام وارسی کننده ریاست دفتر مقام

۰۲۰۲۱۰۱۲۲۲

۲ پوهنیار احمد مسعود لطیف رای معینیت تخنیکی و پالیسی معین تخنیکی و پالیسی ۰۲۰۲۱۰۱۱۵۷
۳ نورالله ربیعه ریاست دعوت و ارشاد وزارت مخابرات رئیس دعوت و ارشاد  
۴   ریاست توسعه مهارت های دیجیتلی رئیس توسعه و مهارت های دیجیتلی ۰۷۴۷۹۹۰۳۵۳
۵ میرویس نیکمل ریاست پلان و پالیسی رئیس پلان و پالیسی ۰۲۰۲۱۰۱۱۷۶
۶ سید مسعود صمیم ریاست اپرا رئیس اپرا (تنظیم خدمات پُستی) ۰۲۰۲۱۰۶۰۱۳
۷   ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT سرپرست ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT ۰۷۰۰۴۱۲۱۲۱
۸   واحد (آمریت) اتصال محلی و منطقوی آمر واحد اتصال محلی و منطقوی  
۹   واحد (آمریت) پالیسی مخابرات و بردباند آمر پالیسی مخابرات و بردباند  
۱۰   واحد (آمریت) اتصال محلی و منطقوی آمر اتصال محلی و منطقوی  
۱۱   واحد (آمریت) مدیریت برنامه ها و پروژه ها آمر مدیریت برنامه ها و پروژه ها  
۱۲   واحد (آمریت) پالیسی پُست آمر پالیسی پُست  
۱۳ حافظ طه نور یاسر ریاست نظارت و ارزیابی وارسی کننده ریاست نظارت و ارزیابی  
۱۴   ریاست تفتیش داخلی رئیس تفتیش داخلی

۰۲۰۲۱۰۱۱۲۱

۱۵ نورالله حبیب یار ریاست امور حقوقی رییس امور حقوقی ۰۷۷۷۳۳۲۸۲۰
۱۶ عنایت الله الکوزی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وارسی کننده ریاست

۲۰۲۱۰۷۰۹۱(۰)۹۳+

۱۷ عنایت الله الکوزی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه سخنگوی وزارت

۷۸۵۷۵۶۶۷۵(۰)۹۳+

۱۸ وزیر آرمین محمدی ریاست عمومی حکومتداری دیجیتلی رئیس عمومی حکومتداری دیجیتلی  
۱۹   واحد (آمریت) آسان خدمات آمر واحد آسان خدمات  
۲۰   واحد (آمریت) استندردهای خدمات دیجیتلی حکومت آمر استندردهای خدمات دیجیتلی حکومت

 

۲۱   واحد (آمریت) عرضه خدمات دیجیتلی آمر عرضه خدمات دیجیتلی  
۲۲   واحد (آمریت) سرمایه گذاری دیجیتلی مدیریت برنامه های پورتفولیو آمر سرمایه گذاری دیجیتلی مدیریت برنامه های پورتفولیو  
۲۳   واحد (آمریت) استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی آمر استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی

۰۷۷۷۸۰۰۰۸۰

۰۷۸۸۱۱۱۲۱۳

۲۴   رییس مهارت‌های دیجیتلی رئیس ساینس و نوآوری ۰۷۷۷۱۱۲۱۲۰
۲۵   واحد (آمریت) تکنالوژی های نوظهور آمر تکنالوژی های نوظهور  
۲۶   واحد (آمریت) نوآوری آمر نوآوری  
۲۷   واحد (آمریت) ساینس، تحقیق و توسعه آمر ساینس، تحقیق و توسعه  
۲۸   ریاست عمومی زیربنای آی تی رئیس عمومی زیربنای آی تی   
۲۹   واحد (آمریت) کاراهی سیستم های معلوماتی آمر کاراهی سیستم های معلوماتی  
۳۰   ریاست امنیت سیستم های معلومات  رئیس امنیت سیستم های معلومات  
۳۱   ریاست زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی رئیس زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی  
۳۲   ریاست عمومی مالی و اداری رئیس عمومی مالی و اداری  
۳۳ غلام مصطفی نوری ریاست مالی رئیس مالی ۰۲۰۲۱۰۱۱۵۳
۳۴ مولوی اسدالله عابد ریاست منابع بشری رئیس منابع بشری ۰۲۰۲۱۰۵۹۶۷
۳۵  قاری نورالرحمن نوری ریاست اداری و خدمات رئیس اداری و خدمات ۰۲۰۲۱۰۳۹۰۲
۳۶ مولوی عبدالهادی فرهاد ریاست تدارکات رئیس تدارکات ۰۷۴۴۰۲۸۰۸۹
۳۷   واحد (آمریت) حمایت جندر آمر حمایت جندر ۰۲۰۲۱۰۵۷۹۲
۳۸   ریاست سیستم سازی رییس سیستم سازی  
۳۹   ریاست تحول دیجیتلی رییس تحول دیجیتلی  
۴۰   مشاور تخنیکی مقام مشاور تخنیکی مقام  
۴۱ عرفان الله سیرت سکرتر مقام وزارت سکرتر مقام  

34.5196767, 69.1740315

معلومات برای تماس

جاده محمد جان خان، کابل، افغانستان
7091 210 20 (0)93+
info@mcit.gov.af