تماس با ما

شماره های تماس رؤسای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

شماره نام و تخلص ریاست وظیفه شماره تماس
۱ جاوید احمد بکتاش  ریاست عمومی ساینس و نوآوری سرپرست ریاست عمومی ساینس و نوآوری  
۲ عزیز تقوا  ریاست عمومی تنکنالوژی معلوماتی سرپرست ریاست عمومی تنکنالوژی معلوماتی  
۳ احسان الله احمدزی ریاست دفتر مقام رئیس دفتر مقام 0202101104
۴ نورالله حبیب یار ریاست بورد حقوقی رئیس بورد حقوقی  
۵ محمد عمر آرین ریاست تفتیش داخلی رئیس تفتیش داخلی  
۶ سید حکیم شاه هاشمی ریاست نظارت و ارزیابی رئیس نظارت و ارزیابی  
۷ سید مسعود صمیم ریاست منابع بشری رئیس منابع بشری  
۸ سیلاب وزیر ریاست اداری رئیس اداری  
۹ غلام مصطفی نوری ریاست مالی رئیس مالی  
۱۰ محمد خیبر صدیقی ریاست تدارکات رئیس تدارکات  
۱۱ میرویس نیکمل رئیس پلان و ارتباط خارجه رئیس پلان و ارتباط خارجه  
۱۲ محمد شفیع شریفی  انستیتوت تکنالوژی معلوماتی رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی

 

۱۳ احمد وحید ویس ریاست پست رئیس پست  
۱۴ حیات الله ابراهیمی ریاست نوآوری و تکنالوژی های نوظهور سرپرست ریاست نوآوری و تکنالوژی های نوظهور  
۱۵ نوید رحمانی ریاست توسعه صنعت تکنالوژی عالی سرپرست ریاست توسعه صنعت تکنالوژی عالی  
۱۶ زهرا نظری ریاست انکشاف مهارتهای دیجیتلی سرپرست ریاست انکشاف مهارتهای دیجیتلی  
۱۷ عبدالمجیب مهمند ریاست حکومتداری الکترونیکی رئیس حکومتداری الکترونیکی  
۱۸ شفیع الله سروری ریاست زیربناء آی تی سرپرست زیربناء آی تی  

34.5196767, 69.1740315

معلومات برای تماس

جاده محمد جان خان، کابل، افغانستان
7091 210 20 (0)93+
info@mcit.gov.af