د معلوماتي ټیکنالوجۍ، مخابراتو او ساینس وزارت تشکیل او جوړښت

 

د قومیت جنسیت او زده کړو پر اساس، د ۱۳۹۷،۱۳۹۶ او ۱۳۹۸ کلونو د ټولو رسمي او قراراداي کارکونکو د شمېر چوکاټ

تشکیل به تفکیک جندر

د وزارت تشکیلات:

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرکز او ولایتي ریاستونو د ټولو کارکوونکو شمېر ۲۷۹۱ کسان دي.

د مرکز او ولایتي فعالو کارکوونکو شمېر ۲۴۳۷ تنو ته رسېږي، چې ۲۸۷ هغه یې مېرمنې دي.

د مرکزي کارکوونکو شمېر ۱۲۰۷ کسان دي.

د مرکزي فعالو کارکوونکو شمېر ۱۰۴۹ تنو ته رسیږي، چې له دې ډلې ۸۳۸ کسان نارینه او ۲۱۱ هغه یې مېرمنې دي.

ولایتي تشکیلات:

د کارکوونکو شمېر ۱۵۸۴ کسان دي.

د ولایتي فعالو کارکوونکو شمېر. ۱۳۸۸ کسانو ته رسیږي، چې له دې ډلې ۱۳۱۲ کسان نارینه او ۷۶هغه یې مېرمنې دي

 

په ۱۳۹۹ کال کې د معلوماتي ټيکنالوجۍ، مخابراتو او ساینس وزارت نوې تشکیل

دلته یې دانلود کړئ

تشکیل ۱۳۹۹ مخابرات

د وزارت اداري چارټ په 1399 کال کې د معلوماتي ټکنالوجۍ، مخابراتو او ساینس وزارت د نوي ولایتي څانګو نمونې چارټ

د ولایتي ریاستونو جوړښت د لاندې چارټ سره ورته دی

تشکیل ولایتی