د وياند دفتر سره اړيکه

 

 

د اړيکې شمېره:  (0) 202107091

مبایل: 

ایمیل ادرس:  mcitaf.media@gmail.com  / media@mcit.gov.af