پالیسې

د پالیسې او قوانینو نوم د فایل دانود
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ پالیسی ۲۰۱۸ - ۲۰۲۲  دلته دانلود کړئ
د آزادو رسنیو او سیالۍ قانون  دلته دانلود کړئ
د مشورې لپاره پالیسي of IT Industry Development For Afghanistan (2015-2020) Draft  دلته دانلود کړئ
د افغانستان د جغرافيايي اطالعاتو د معياري کولو پاليسي  دلته دانلود کړئ
د افغانستان د جغرافيايي اطلاعاتو د صنف بندي پاليسي  دلته دانلود کړئ
Information Communication Technology(ICT) Policy  دلته دانلود کړئ
د ملکی خدمتونو د کارکونکو ذاتی مقرراتو دپالیسی تنظیمول  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ پالیسی  دلته دانلود کړئ
د افغانستان د مخابراتو پالیسی  دلته دانلود کړئ