قوانین

د پالیسې او قوانینو نوم د فایل دانود
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون  دلته دانلود کړئ
د معاملات او امضاهای الکترونیکی قانون  دلته دانلود کړئ
د انترنتی جرایم قانون  دلته دانلود کړئ
د دولت د مامورینو قانون  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو د عایداتو قانون  دلته دانلود کړئ
د اداري فساد ضد ستراتیژۍ پلي کولو کنټرول قانون  دلته دانلود کړئ
د تدارکاتو نوی قانون  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو د تنظیم قانون  دلته دانلود کړئ
د کار قانون  دلته دانلود کړئ
د ملکي خدمتونو قانون  دلته دانلود کړئ
اطلاعاتو ته د لاس رسۍ قانون دلته دانلود کړئ