قوانین

د پالیسې او قوانینو نوم د فایل دانلود
د بریښنايي معاملو او لاسلیک قانون  دلته دانلود کړئ
د افغانستان اساسي قانون  دلته دانلود کړئ
اطلاعاتو ته د لاس رسۍ نوي قانون دلته دانلود کړئ
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون  دلته دانلود کړئ
د معاملات او الکترونیکی لاسلیکونو قانون مسوده  دلته دانلود کړئ
د سایبر امنیت پلان مسوده  دلته دانلود کړئ
د مطبوعات قانون  دلته دانلود کړئ
د تدارکاتو نوی قانون  دلته دانلود کړئ
د کار قانون  دلته دانلود کړئ
د ملکي خدمتونو قانون  دلته دانلود کړئ
اطلاعاتو ته د لاس رسۍ قانون دلته دانلود کړئ