اعلامیه های مطبوعاتی

سه‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۵ - ۱۰:۱۹

کاهش در قیمت های انترنیتی

        تاریخ:  ۵ /  ثور / ۱۳۹۱

===============================================================

 

کاهش در قیمت های انترنیتی

 

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افتخار دارد که درکنار پیشرفت ها  و

دوشنبه ۱۳۹۰/۸/۲ - ۱۰:۱۶

ضبط چهارپایه دستگاه سیم بکس و جمع آوری 4122 عدد سیم کارت ها ی موبایل

ضبط چهارپایه دستگاه سیم بکس و جمع آوری 4122 عدد سیم کارت ها ی موبایل
متکی بر احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی ، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یگانه مرجع مسوول تنظیم و نظارت از امورمربوط به
سکتورمخابراتی

Pagination