اعلامیه های مطبوعاتی

یکشنبه ۱۳۹۱/۴/۴ - ۱۰:۲۵

ضبط شش پایه سیم باکس در شهر کابل

 

 

اطلاعیه مطبوعاتی

مؤرخ 5 / سرطان /1391

ساعت : 10 قبل ازظهر

 طبق احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یگانه مرجع مسئول تنظیم امور مربوط به سکتور مخابراتی در سطح کشور

سه‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۵ - ۱۰:۱۹

کاهش در قیمت های انترنیتی

        تاریخ:  ۵ /  ثور / ۱۳۹۱

===============================================================

 

کاهش در قیمت های انترنیتی

 

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افتخار دارد که درکنار پیشرفت ها  و

دوشنبه ۱۳۹۰/۸/۲ - ۱۰:۱۶

ضبط چهارپایه دستگاه سیم بکس و جمع آوری 4122 عدد سیم کارت ها ی موبایل

ضبط چهارپایه دستگاه سیم بکس و جمع آوری 4122 عدد سیم کارت ها ی موبایل
متکی بر احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی ، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یگانه مرجع مسوول تنظیم و نظارت از امورمربوط به
سکتورمخابراتی

Pagination