گالری رسانه

دیدار از شرکت مخابراتی سلام و صحبت با مشتریان در باره مشکلات شان

افتتاح اولین مرکز آسان خدمت برای جمع آوری عواید و جواز های تجارتی

اشتراک در چهاردهمین کنفرانس ملی IT افغانستان

اشتراک وزیر مخابرات در کنفرانس سران اتحادیۀ جهانی مخابرات (ITUPP-Dubai2018)

از روز جهانی پست تجلیل بعمل آمد

ویب سایت نهاد های دولتی با سیستم و دیزاین جدید مبدل می گردد