قوانین

قوانین دانلود فایل
قانون اساسی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
 قانون تنطیم خدمات مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون معاملات وامضاهای الکترونیکی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون جرایم انترنیتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون کارمندان دولتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون عواید مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون حق دسترسی به اطلاعات سال ۱۳۹۷  برای دانلود کلیک نمائید
قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري  برای دانلود کلیک نمائید
قانون جدید تدارکات  برای دانلود کلیک نمائید
قوانین نتظیم مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون کار  برای دانلود کلیک نمائید
قانون کارکنان خدمات ملکی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون جدید موسسات تحصیلات عالی ملکی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون دسترسی به اطلاعات برای دانلود کلیک نمائید