پروژه دیجیتل کاسا افغانستان

پروژه دیجيتل کاسا

پروژه دیجيتل کاسا یکی از پروژه های مهم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بوده که در سال ۲۰۱۹ آغاز و تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

تحت پروژه دیجتل کاسا توسعه واتصال شبکه فایبرنوری آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از راه افغانستان تحقق میابد. این پروژه افغانستان را منحیث هب ترانزیتی شبکه های فایبر نوری منطقه تبدیل خواهد نمود.

این پروژه با کمک مالی بانک جهانی به هزینه ۵۱ میلیون دالر امریکایی تطبیق میگردد.

اهداف پروژه:

 • اتصال مراکز 9 ولایت کشور به شبکه فایبر نوری و تکمیل رینگ حلقه وی فایبر نوری کشور
 • پایین آوردن  قیمت انترنیت در سطح کشور
 • جلب سرمایه گزاری سکتور خصوصی در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 • ارتقای ظرفیت ادارات دولتی جهت ارایه خدمات الکترونیکی ,.
 • ایجاد و بازنگری مقررات، طرزالعمل ها و پالیسی های سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  از اهداف عمده این پروژه می باشد

بخش های عمده پروژه:

 • اتصال شبکه داخلی با شبکه های منطقوی فایر نوری
 • حکومت داری الکترونیکی
 • بازنگری و ایجاد مقرارات ، طرز العمل و پالیسی ها درسکتورمخابرات وتکنالوژی معلوماتی
 • ارتقای ظرفیت

با تطبیق این پروژه موارد ذیل تحقق میابد:

 • طول شبکه فایبر نوری از 4700 کیلومتر به 6200 کیلومتر افزایش می یابد.
 • سرمایه گزاری بخش خصوصی در شبکه فایبر نوری الی 30 ملیون دالر افزایش خواهد یافت.
 • قیمت 1Gb انترنیت از طریق موبایل از 1.5 USD به 0.65 USD کاهش خواهد یافت.
 • نقاط اتصال شبکه فایبرنوری با کشور های همسایه به 10 مسیر می رسد.
 • خرید بند ویت انترنیت بین الملی برای یک تعداد دوایر دولتی.
 • سرعت انترنیت بین الملی برای هرفرد از 1.2Kbps به 10Kbps افزایش خواهد یافت.
 • قیمت یک Mbps انرنیت بین الملی از 25 دالر به 10 دالر کاهش خواهد یافت.
 • در حدود ۲۵۰ دوایر دولتی در ۲۵ ولایات کشور از طریق شبکه فایبر نوری وصل میګردد.
 • شمار استفاده کننده گان انترنیت از 9.7 ملیون به 12 ملیون افزایش خواهد یافت.
 • فیصدی استفاده کننده گان انترنیت درکشور از 22% به 35% افزایش خواهد یافت.

 

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

 مکانیزم رسیده گی به شکایات

برای ثبت شکایات مربوط به پروژه دیجیتل کاسا اینجا کلیک نمائید.