مواردی تدارکاتی وزارت مخابرات

قراردادهای تدارکاتی

 

ریاست تدارکات، وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در پلان تدارکات سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد (۸۱) پروژه داشت که از آن جمله  به تعداد (۳۰) پروژه قرارداد آن عقد شده و متباقی ۵۶ پروژه دیگر بنابر بعضی دلایل عدم ارسال نیازمندی از طرف شعبات مربوطه طی مراحل تدارکاتی نگردیده است. که از آن جمله  به تعداد (۶۵) پروژه از بودجه انکشافی و به تعداد ۱۶ پروژه از بودجه عادی تمویل میگردید.

پروژه ها: Project