مواردی تدارکاتی وزارت مخابرات

ریاست تدارکات، وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در پلان تدارکات سال مالی 1398 به تعداد (81) پروژه داشت که از آن جمله  به تعداد (30) پروژه قرارداد آن عقد شده و متباقی 56 پروژه دیگر بنا بر بعضی دلایل عدم ارسال نیازمندی از طرف شعبات مربوطه طی مراحل تدارکاتی نگردیده است. که از آن جمله  به تعداد (65) پروژه از بودجه انکشافی تمویل میگردید و به تعداد 16 پروژه از بودجه عادی تمویل میگردید.

پروژه ها:

لیست قراردادهای بودجه انکشافی وزارت مخابرات درسال مالی ۱۳۹۸

شماره قرارداد قیمت قرارداد نوع تدارکات تمویل کننده نام قراردادی نوع بودیجه حالت قرارداد
۱ پروژه وصل پسته خانه های شهری با پسته خانه مرکزی از طریق فایبر نوری 4,748,578.53 Afs خدمات دولت افغانستان افغان تلیکام انکشافی تکمیل گردیده
۲ خیرداری  اجناس تکنالوژی وشبکه برای ریاست ترافیک 53814000 Afs اجناس دولت افغانستان شرکت ذکریا حمید انکشافی تکمیل گردیده
۳ خریداری بخش اول اجناس (هاردویر) مربوط به پروژه مرکز تبادله انترنت (NIXA) 6857818 Afs اجناس وخدمات دولت افغانستان سمارت گروپ انکشافی تکمیل گردیده
۴ خریداری بخش دوم اجناس (هاردویر) مربوط به پروژه مرکز تبادله انترنت (NIXA) 14609129.7 Afs اجناس و خدمات دولت افغانستان INT NETLINK انکشافی تکمیل گردیده
۵ زیربینا برای تصدیق الکترونیکی  ARCA 2,793,115 Afs اجناس و خدمات دولت افغانستان GTR انکشافی تکمیل گردیده
۶ ایجاد پ‌ذیرش ودفتر سمع شکایات در منزل صفری تعمیر وزارت 8176590 afs ساختمان دولت افغانستان شرکت تصدی خانه سازی انکشافی تکمیل گردیده
۷ تهیه تجهیزات برای سیستم IFS 6975000 اجناس دولت افغانستان شرکت سمارت گروپ انکشافی تکمیل گردیده
۸ ترمیمات و خریداری اجناس تکنالوژی برای مرکز آسان خدمت در ولایت خوست afgs11,699,183.71 ساختمان دولت افغانستان شرکت ساختمانی جهان دیزاین انکشافی تکمیل گردیده
۹ وصل سازی 101 باب مکتب مدرسه  بوسیله شبکه انترنیتی فایبر نوری 253062427.17 ساختمان دولت افغانستان شرکت افغان تلیکام انکشافی تحت کار
۱۰ وصل سازی ۵۹ باب مکتب ومدرسه بوسیله شبکه انترنیتی فایبر نوری 73755114.112 اجناس و خدمات دولت افغانستان شرکت افغان تلیکام انکشافی تحت کار
۱۱ طرح ودیزاین کنفرانس روم منزل ۱۶ دفتر کاری مقام وزارت و فضای باز کاری (open space ) واقع منزل ۷ 7,370,188 AF ساختمان دولت افغانستان شرکت تصدی خانه سازی انکشافی تکمیل گردیده
۱۲ سیستم حقیقی معلومات مخابراتی(ریل تایم دیتا منجمنت) 73755114.112 خدماتی مشورتی دولت افغانستان BUSTOS<LATRO انکشافی تحت کار
۱۳ پروژه وصل پسته خانه های مرکزی ۲۳ ولایت به پسته خانه مرکزی 854603296 af خدمات دولت افغانستان شرکت افغان تلیکام انشکافی تحت کار
۱۴ تهته داد کتب درسی  مورد نیاز ریاست انستیتوت تکنالوژی ومخابراتی 2195200 af اجناس دولت افغانستان شرکت مطبعه صناعتی چهاردهی انکشافی تحت کار
۱۵ تهیه وخریداري قرطاسیه ریاست پست برای 10211600af اجناس دولت افغانستان شرکت مطبعه وطن انکشافی تحت کار
۱۶ ترمیم وباز سازی ۱۵ پسته خانه شهر شهر کابل 19451846.6 afs ساختمان دولت افغانستان شرکت ساختمانی محمد حضرت افغان انکشافی تحت کار