اطلاعیه مطبوعاتی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی به ارتباط ثبت وراجستریشن سیم کارتها

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

Aarm

وزرات مخابرات وتکنالوجی معلوماتی

ریاست دفتر مقام

مدیریت عمومی اطلاعات عامه

اطلاعیه مطبوعاتی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی  به ارتباط ثبت وراجستریشن سیم کارتها

 

مؤرخ 8 / 5 / 1391

 

 

طوریکه در جریان قراردارند یکی از پرابلم های موجود در مارکیت مخابراتی کشور همانا عدم ثبت وراجستریشن دقیق سیم کارتها بوده که هموطنان عزیز ما بخصوص مراجع امنیتی را بامشکلات  زیاد مواجه نموده است.

 

در سال های گذشته با وزارت امور داخله وسایر ادارات امنیتی رو ی تنظیم پروسه ثبت وراجستریشن سیم کارت ها کارشد و درین زمینه تفاهم نامه های بین ادارات امنیتی و شرکت های مخابراتی به امضاء رسید ، به تعقیب آن طرزالعمل ثبت وراجستریشن و دستورالعمل ثبت وراجستریشن سیم کارت ها توسط اداره تنظیم خدمات مخابراتی وضع گردیده و رسما" غرض تطبیق به شرکت های مخابراتی اخبار گردید . به تعقیب اجرآت متذکره به تاریخ 30/5/1390 آخرین میکانیزم ثبت وراجستریشن به موافقه شرکت های مخابراتی و اداره تنظیم خدمات مخابراتی وضع گردید که بر اساس آن فروش سیم کارت ها در روی سرک ها و جاده ها بدون راجستریشن جلوگیری گردد. سند متذکره نیز ذریعه مکاتیب رسمی جهت تطبیق به شرکت های مخابراتی موبایل ارسال گردید. جهت تطبیق میکانیزم ثبت وراجستریشن سیم کارت ها مدت سه ماه وقت در نظر گرفته شده بود. در میکانیزم ثبت وراجستریشن سیم کارت ها تذکر داده شده بود که در صورت عدم تطبیق پروسه ثبت وراجستریشن سیم کارت ها توسط شرکت های مخابراتی  روی میکانیزم فروش غیر فعال سیم کارت ها تصمیم اتخاذ خواهد شد . اما طوریکه ملاحظه میگردد نمایندگی های فروشات شرکت های مخابراتی که مسؤلیت فروش سیم کارت ها را به عهده دارند مطابق شرایط قرارداد های عقد شده عمل نکرده و سیم کارت ها را بدون ثبت وراجستریشن در روی جاده ها به فروش میرسانند .

متأسفانه میکانیزم  متذکره مشکل را حل نکرد.

اکنون تصمیم بر آن است تا سیم کارت ها به صورت غیر فعال به فروش برسند و زمانیکه فورمه ثبت وراجستر سیم کارت به دفتر مربوطه شرکت میرسد و اطمینان شرکت مبنی بر صحت وثقم ثبت وراجستریشن سیم کارت و استفاده کنندگان آن حاصل میشود سیم کارت از جانب شرکت فعال میگردد. به خاطر عملی کردن این تصمیم به شرکت های مخابراتی از تاریخ 27 / 04 / 1391 برای مدت سه ماه  وقت داده شده است تا خود را آماده نمایند و بعد از تاریخ 27 / 07 / 1391 سیم کارت ها به صورت غیر فعال به فروش برسا نند و درین مدت سه ماه تمام سیم کارت های راجستر ناشده که قبلا" به فروش رسیده  ثبت و راجستر گردند.    

 

در صورتیکه که بعد از سه ماه بازهم دیده شود که سیم کارت ها بدون رعایت پروسه ثبت وراجستریشن به فروش میرسد در آنصورت با متخلفین مطابق احکام قانون برخورد صورت میگیرد.

 

 

 

 

با احترام

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی