قوانین

نام پالیسی ها قوانین دانلود فایل
 قانون تنطیم خدمات مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون معاملات وامضاهای الکترونیکی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون جرایم انترنیتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون کارمندان دولتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون عواید مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري  برای دانلود کلیک نمائید
قانون جدید تدارکات  برای دانولد کلیک نمائید
قوانین نتظیم مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون کار  برای دانلود کلیک نمائید
قانون کارکنان خدمات ملکی  برای دانلود کلیک نمائید