قوانین

قوانین دانلود فایل
قانون معاملات و امضای الکترونیکی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون اساسی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
 قانون تنطیم خدمات مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید
قـانـون حمایـت از اطـلاع دهندگان جـرایم فساد اداری  برای دانلود کلیک نمائید
میثاق مبارزه علیه فساد اداری  برای دانلود کلیک نمائید
پیش نویس طرح امنیت سایبری  برای دانلود کلیک نمائید
قانون مطبوعات برای دانلود کلیک نمائید
قانون جدید دسترسی به اطلاعات برای دانلود کلیک نمائید
قانون دسترسی به اطلاعات برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل تدارکاتی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون جدید تدارکات  برای دانلود کلیک نمائید
قانون کار  برای دانلود کلیک نمائید
قانون کارکنان خدمات ملکی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون تحصیلات عالی ملکی  برای دانلود کلیک نمائید