کاهش در قیمت های انترنیتی

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

        تاریخ:  ۵ /  ثور / ۱۳۹۱

===============================================================

 

کاهش در قیمت های انترنیتی

 

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افتخار دارد که درکنار پیشرفت ها  و دستاورد های مخابراتی اینک قدم  دیگر راجهت وسیع ساختن ارتباطات  و رسیدن به سوی جامعه معلوماتی و حکومتداری الکترونیکی می بردارد.

ازآنجائیکه به هموطنان عزیز معلوم است اساس وبنیاد جامعه معلوماتی را عرضه خدمات الکترونیکی تشکیل میدهد، وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی به آرزوی رسیدن به جامعه معلوماتی به هموطنان عزیز قیمت های جدید و ارزانتر انترنیتی را اعلان میدارد.

 

با استفاده از ستلایت، قیمت های انترنیتی در سال 1384 خورشیدی قیمت ماهانه یک MB انترنت  $4000 بود اما به اساس پیشرفت سریع مخابراتی و عرضه خدمات انترنیتی توسط پروژه زیربنایی فایبر نوری این قیمت ها در ماه جدی سال 1389 قیمت ماهانه یک MB انترنت به  1500$ کاهش نمود.

زمانیکه افغانستان در سال 1390 به کشور های همسایه دیگر توسط فایبر نوری وصل گردید، در قیمت های انترنیت کاهش قابل ملاحظه به وجود آمد که درنتیجه قیمت های انترنت به قیمت ماهانه یک MB انترنت $900 کاهش یافت.

قابل ذکر است که به کمک پروژه زیربنایی فایبر نوری توسط شرکت دولتی افغان تیلی کام بعد از دوازدهم ثور 1391 به تمام شرکت های که دارای جواز قانونی، شرکت های عرضه کننده خدمات انترنیتی یا (ISPs) و GSM به طور عمده $300/MB توزیع می گردد.

در سال 3891 به کمک فایبر نوری در کشور استفاده از انترنت 150 MB   بود، اما بنابر پیشرفت های مخابراتی و عرضه خدمات فایبر نوری این ظرفیت به  2400 MBبلند گردید.

با کاهش در قیمت های انترنتی و توسعه خدمات مخابراتی  وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تلاش دارد تا به تمام هموطنان عزیز خویش خدمات مخابراتی وانترنتی هرچه بیشتر عرضه نماید و به سوی جامعه معلوماتی حرکت سریع داشته باشد  تا خدمات  مذکور عام گردد و ارتباطات ما با جهان انکشاف وتوسعه یابد.