پروژه های درحال اجرا

 گزارش پروژه های انکشافی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی طی ربع دوم سال مالی 1398 
نام اداره : ریاست پلان وپالیسی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فعالیتهای اصلی انجام شده
کود پروژه نام پروژه  تمویل کننده  موقعیت تاریخ شروع تاریخ ختم وضعیت پروژه 
340015 توسعه تکنالوژی معلوماتی افغانستان(حکومتداری الکترونیکی) صندوق توسعه مخابرات(TDF) کابل 1389 1398 درحال تطبیق  است عملیات تخنیکی ،حفظ ومراقبت سیستم توسط قراردادی جریان دارد
تجهیزات پروژه  مواصلت ورزیده است.
جدول تقسیم اوقات آموزش های داخلی وخارجی ترتیب واپدیت گردیده است.
اجناس وتجیهزات مربوط به اوریکل  مواصلت ورزیده وبه دسترس قرارداده شده است.
جلسات غرض بهبود کار ها با اداره ملی احصائیه گرفته شده است.
کارمندان تخنیکی در مرکز ملی معلومات و مرکز چاپخانه کارت تذکره الکترونیکی مستقر گردیده است
340086 ایجاد بک اپ (Hot Standby) برای دیتا سنتر و تامین تجهیزات مایکرویف برای مرکز تبادله انترنت
 (Internet Exchange Point)
صندوق توسعه مخابرات(TDF) کابل 1392 1398 درحال تطبیق  است کار پروژه به دو بخش میباشد.ساختمان وتجهیزات:
کار ساختمان رو به اختتام میباشد.
تجهیزات در حال نصب وانستالیشن میباشد.
340103 ایجاد مرکز تبادله انترنت (NIXA) حکومت افغانستان کابل  جدی1397 1398 درحال تطبیق  است   در خواست تخصیص به وزارت محترم مالیه فرستاده شده است
. پرداخت قرارداد فایبر اپتیک صورت گرفته است .
. وصل شرکت خدمات انترنتی Northtoe com با نکسا صورت گرفته ومراحل انستالیشن هاردویر واپدیت ختم وترافیک این شرکت از طریق نکسا Exchangeصورت میگیرد.
 وصل شرکت خدمات انترنتی رها نت با نکسا صورت گرفته ومراحل انستالیشن هاردویر به اتمام رسیده است،
 قرارداد اجناس نکسا با شرکت نت لینک صورت گرفت،
. قرارداد دیگر اجناس  شامل هاردویر و سافتویردر حال عقد قرارداد قراردارد..
. اسناد لازم جهت پرداخت مالی قرارداد فایبر اپتیک به وزارت محترم مالیه ارسال شده است.
اتصال فایبرنوری به مرکز تبادله انترنت صورت گرفته و فعال گردیده است.
ویدو کلیپ برای معرفی مرکر تباله انترنت تهیه  گردیده است. 
340118 زیربنا برای تصادیق الکترونیکی ARCA حکومت افغانستان کابل 1398 1398 در حال عقد قرارداد قراردارد اسنادقرارداد پروژه تکمیل ودر حال عقد قرارداد  قراردارد 
340105 تبدیل نمودن مرکز ملی معلومات افغانستان به Cloud حکومت افغانستان کابل 1395 1400 در حال اعلان داوطلبی قراردارد اسنادخریداری تجهیزات به اعلان داوطلبی سپرده ودرحال ارزیابی قراردارد.
340107 سیستم حقیقی معلومات مخابراتی حکومت افغانستان کابل 1397 1399  تجهیزات عقد قرارداد گردیده است نمونه (MSC CDR Sample Data)  از شرکت های مخابراتی خواسته شده است .
جلسات در این مورد با شرکت های مخابراتی بر گزار گردیده است.
• تجهیزات نصب سیستم ریال تایم عقد قرارداد گردیده است.
• نظارت از جمع آوری 10% محصول خدمات مخابراتی از شرکت های مخابراتی  صورت گرفته است.
دیزاین وتقشه پروژه تکمیل گردیده است.
340108 دیجیتل کاسا بانک جهانی کابل 1396 1399 کار تطبیق پروژه ادامه  دارد  Government Network (GovNet) and International Bandwidth
TOR / REOI برای این پروژه آماده و  به اعلان سپرده شده  آفرگشایی آن  صورت گرفته  ارزیابی این پروژه تکمیل  عقد قرارداد با شرکت برنده تحت ارزیابی اداره بانک جهانی قراردارد .
- Internet Exchange ::مراحل تدارکاتی این پروژه تکمیل شده و قرادارداد ان به شرکت PCH عقد گردیده که شرکت قرارداد کننده جلسات  با شرکت دایرومعلومات ها ضروری باشرکت شریک ساخته شده است.
حکومت داری الکترونیکی E-GOVERNMENT:
- National Portal
 RFP این پروژه تکمیل و با شرکت های شارت لست شده جهت ارایه پروپوزل های تخنیکی و مالی شریک شده   افرگشایی این پروژه توسط اداره محترم تدارکات ملی صورت گرفته یک شرکت واجد شرایط شناخته وارزیابی پروپوزل های این پروژه ارایه شده تحت مطالعه کارشناسان بین المللی در بخش حکومتداری قراردارد.
3- Assessment of Cyber Emergency Response Team (CERT)
آفر گشایی پروژه CERT  صورت گرفته  ارزیابی تخنیکی و مالی تکمیل  به اساس دلایل کمیته ارزیابی پروسه تدارکاتی بعد از منظوری مقام محترم وزارت فسخ گردید.  TOR/REOI پروژه متذکره  ترتیب   و شارلست شرکت های واجد شریط تحت ارزیابی قراردارد
( Zaranj-Delaram, and  Karuch-Ghormach Via Qalai Nau) OFC
 پروژه فایبرنوری که با تکمیل شدن آن مراکز 9 ولایت  با شبکه فایبر نوری وصل خواهد گردید پروژه متذکره از مرکز ولایت نیمروز (زرنج الی ولسوالی دلارام و از ولسوالی کرخ ولایت هرات  الی ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب) از مسیر قلعه نو تطبیق خواهد گردید.پلان های آینده شرکت ها ارسال گردیده ومعلومات محدوداز بعض شرکت ها وصل گردیده است
- سروی فایبر اپتیک از واخان ولایت بدخشان الی مرکز کشور چین تکمیل گردیده است.
340110 پروژه آسان خدمت حکومت افغانستان کابل   ششدرک 1394 دوامدار کارتطبیقی پروژه ادامه  دارد   زمین جهت  اعمار ساختمان  مرکز آسان خدمت در شهر کابل (مهتاب قلعه وخیر خانه)  تعین گردیده است
.دیزاین مرا کز متذکره تحت کار است
. ساده سازی11 پروسه خدمات عامه وزارت  شهدا ومعلولین صورت گرفته است.
ساده سازی پروسه های خدمات عامه وزارت تحصیلات عالی ووزارت معارف در حال مطالعه قراردارد.
ساده سازی مدرن سازی سیستم ترافیک افغانستان در جریان وایجاد سیستم  جواز راننده گی وجواز سیر در حدود 80% تکمیل گردیده است
.تهیه دیزاین مراکز آسان خدمت در ولایت (خوست- کندها ر) در جریان است.
در قدم اول خوست وکندهارشامل پلان بوده که در این ولایات مکان های مناسب مشخص شده وکار بالای دیزاین آن جریان دارد
340112 توسعه و مدرن سازی خدمات پستی حکومت افغانستان کابل 1398 1398 درپروسس تدارکاتی قراردارد آفر گشائی دو بسته تجهیزات در پروسس قراردارد.
باز سازی 15 پسته خانه وبرنامه PMP ادامه دارد.
خریداری تجهیزات پُستی  درپروسس تدارکاتی قراردارد.
340115 تادیه معاشات از طریق مبایل حکومت افغانستان مرکز وولایات 1397 1398 پرداخت معاشات کارمندان درحال اجرآ قراردارد دورآزمایشی راجستریشن برنامه تادیه معاشات ازطریق موبایل در ولایت کابل برای (281) کارکنان وزارت معارف موفقانه به اتمام رسید ه است .
تهیه وتدارک وسایل تخنیکی راجستریشن برنامه تادیه معاشات در ولایت هرات ، بلخ ، پکتیا ، لغمان ، بدخشان ، تخار وخوست توسط شرکت مخابراتی روشن برای تعداد 73000 کارمندان وزارت معارف درجریان است .
 راجستریشن کارکنان ۲۶ ولایت دروزارت کار اموراجتماعی به اتمام رسیده است.
.قرارداد ۱۲۰،۰۰۰ کارکن وزارت معارف برای ولایات باقی مانده تحت ارزیابی شده است.
. تادیه معاشات 18500 کارکن وزارت معارف از طریق موبایل در سه ولایت
.پرداخت معاشات کارکنان  وزارت کار اموراجتماعی 8 ولایت
.آغاز برنامه تادیه معاشات وتعین حوزه های پرداخت معاشات در ولایات خوست وپکتیا
راجستریشن پرداخت معا شات کارکنان ولایت کندهار تکمیل گردیده است
340117 سیستم مدیریت وپلانگذاری ومنابع دولت حکومت افغانستان مرکز 1398 1401 کارتطبیق پروژه  جریان دارد رینگ سیستم مدیریت و پلانگذاری ومنابع دولت در بخش های تخنیکی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی صورت گرفته است.
2.ساده سازی  بخش تدارکات و آرشیف ستره محکمه و شرکت بیمه ملی انجام شده است
3.ساده سازی بخش منابع بشری در شورای طبی صورت گرفته است
4. انتگیریشن (وصل) تمام بخش های مربوطه انجام شده است
5.دیزاین جدید GRP وتعین مشخصات تجهیزات آن تحت پروسسس قراردارد.
340119 ایجاد سیستم ترافیک اقلام پستی حکومت افغانستان   1397   معطل گردیده است . جای نصب تجهیزات مشخص نگردیده کارپروژه معطل گردیدهاست.
340116 واحد تطبیق پروژه - ریفورم های وزارت حکومت افغانستان کابل 1397 1398 کار جریان دارد پ.همکاری ورهنمائی در بخش های (ریاست تدارکات ،ریاست  مالی، پلان وپالیسی،| ریاست اداری، ریاست دفنر مقام، ریاست منابع بشری) صورت گرفته است
. مسوده  پالیسی واسترتیژی (3) ساله ترتیب گردیده است.
.ساخت ساحه باز کاری (Open Speace)در حالت ابتدائی قراردارد.
. پروپوزل استخدام متخصصین تربیب وتکمیل شده است غرض  موافقه  به وزارت محترم مالیه ارسال گردیده بود که  موافقه وزارت مالیه نیز اخذ گردید.