دست آورد های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 دست آورد های سالانه

دست آورد سالانه دانلود فایل
گزارش دستآوردها و فعالیت های شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹ پلان به اساس نتایج برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
دست آوردهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال ۱۳۹۸ پاسخ دهی دولت به ملت برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
پرزنتیشن برنامه حسابدهی دولت به ملت (وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی) برای دانلود اینجا کلیک نمائید.

 

دست آورد های عمده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 • ترتیب ستراتیژی حکومتداری موبایل
 • ترتیب پالیسی ICT
 • ترتیب و تکمیل ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی
 • ترتیب و تکمیل ماستر پلان و ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی
 • تکمیل مسوده ستراتیژی ملی برای امنیت سایبر(Cyber Security
 • ترتیب پالیسی دسترسی باز (Open Access Policy
 • ترتیب پالیسی انکشاف صنعت ICT.
 • توسعه تعداد 44000 لین تیلفون دیجیتل در شهرک احمد شاه بابا و شهرک امید سبز شهرکابل، شهرک عینو قندهار ، ولسوالی شندند هرات و شهر لشکر گاه هلمند
 • توسعه شبکه فایبرنوری بطول 637 کیلومتر درمسیرجلال آباد- کنر، جبل السراج- کاپیسا- بگرام و خوست بندرغلام خان و بامیان– مزارشریف - دره صوف – یکاولنگ ومسیر لته بند ، بامیان – یکاولنگ ، سروبی – پل گزگ و قندهار الی میدان هوایی قندهار.
 • تست های مقدماتی (PAC) و نهایی ( FAC) پروژه های CCN بغلان ، پلخمری ، تالقان ، چاریکار و خوست ، فراه و غزنی و تالقان
 • دیزاین شبکه های فایبرنوری درپروژه های سرک کندهار- ارزگان ، کوتل خاواک ولایت پنجشیر، بغلان- دوراهی بامیان – دوراهی یکاولنگ بطرف دره صوف ، سرک حلقوی شهر کابل از کمپنی الی سرک لوگر و سرک  چغچران-هرات  با وزارت فواعد عامه.
 • مشکلات ،پیشنهادات ونیازمندی های مخابراتی وپستی ریاست ها ی مخابرات ولایات برای راه های حل مشکلات آن با ادارات زیربط ارسال شده است که  بعد ازاخذ معلومات به مرجع مربوطه آن اطیمنان داده شده است .
 • گزارش ازچگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ومصارفاتی  بودجه انکشافی ربعوار سال  1394 ترتیب  وبه وزارت محترم اقتصاد واداره مرکزی احصایه دفتر مقام وولسی جرگه ارسال گردیده است .
 • گزارش دلایل عدم مصرف بودجه  پروژه های انکشافی طی سال 1393وسال 1394ترتیب به وزارت مالیه ارسال شده است .
 • گزارش دستاورد های عمده وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی جهت حسابدهی حکومت به ملت طی سال 1394 ترتیب وبه اداره امور ارسال شد.
 • اقدامات انجام شده معه نظریات و پشنهادات در موردپنجمین پروتوکول میان افغانستان ، ترکمنستان در رابطه به شبکه  فایبر نوری به وزارت خارجه واقتصاد ارسال شده است.
 • مسوده تفاهمنامه جدید میان افغانستان و کشور تاجکستان در مورد توسعه همکاری های بیشتر در عرصه خدمات مخابراتی ترتیب به دفتر ریاست اجرائیه ارسال شده است .
 • طرح مسوده در عرصه همکاریهای مخابراتی وپست که قرار است بین وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی افغانستان وکشورچین به امضآ برسد ترتیب گردیده است.
 • نظریات وپیشنهادات رابطه به راپور جلسه 25 اجلاس شورای پلانگذاری ایکو ،اولین اجلاس کمیته ژینوماتیک سازمان ایکو ، مسوده پلان استراتیژیک کنترول وکاهش انتشار منابع آلوده گی هوا به اداره ملی محیط زیست ارایه گردید.
 • فیصله محکمه در رابطه به ملکیت مخابرات ساحه کارته نو مواصلت نموده وغرض تصمیم نهائی به ریاست طرح وتطبیق شاروالی کابل ارسال گردیده اسن نسبت نبود بودجه تست خاک پروژه ساختمانی بلند منزل جاده میوند ، ننگرهار و بلخ صورت نگرفته است.
 • 42 قطعه نقشه های کانالی ، پیرایمری، سکندری - های اطاق کیبل وMDF–شبکه دستگاه کارته نو در جوف دو کارتن تهیه وبا دو حلقه CD سافت کاپی آن جهت استفاده به شرکت تیلی کام ارسال شد.
 • توسعه شبکه فایبرنوری در مسیر شمال شرق و مرکزی جمعأ بطول  ( 279 ) کیلومتر تکمیل گردیده و  اقدامات بشرح ذیل صورت گرقته است.
 • تجهیزات و تمام وسایل مورد نیاز 1000 کیلومتر شبکه کیبل فایبر نوری تهیه گردیده است.
 • تمدید شبکه فایبرنوری درمسیرشمالشرق کشوربطول (254) کیلومترازشهرکندزالی شهرفیض اباد تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.
 • تمدید شبکه فایبرنوری از شهرکندز الی تالقان مرکز ولایت تخار بطول   (138) کیلومتر و تمدید شبکه فایبر نوری از شهر تالقان الی شهر فیض آباد بطول (116) کیلومتر تکمیل و تجهیزات SDH مربوطه فایبر نوری نصب و به بهره برداری سپرده شده است.
 • تمدید شبکه کیبل فایبرنوری در مسیر جبل السراج الی بامیان- یکاولنگ بطول 252 کیلومتر کندنکاری و پایپ اندازی صورت گرفته که از این جمله تمدید فایبرنوری از ولسوالی جبل السراج الی ولسوالی شنواری غوربند ولایت پروان بطول (25) کیلومتر تکمیل و تجهیزات SDH در سایت های مربوطه نصب گردیده است.
 • انجام تست مشترک مقاومت پایپ های HDPE فایبرنوری با انجینران وزارت فواید عامه در پروژه در حال کار سرک سازی.
 • ترتیب کانسب نوت و پروپوزل پروژه های انکشافی.
 • تعیین اهداف انکشاف پایدار (SDG) سکتور مخابرات .
 • پیگیری بورسهای خارجی سازمانهای بین المللی مخابراتی ، و اتخاذ تـدابیر لازمـه بـه منظور استفاده اعظمی از فیلوشیپ ها.
 • ابرازنظرپیرامون سوالنامه اتحادیه های بین المللی مخابراتی ومرور سایت های مربوطه (UPU,APPU, APT,ITU GSMA ICANN، GAG،SAPU ).
 • درطی سالهای 1394 الی 1396 به تعداد 577 تن کارمندان وزارت دربورسها ، فیلوشیپ ها،اسکالرشیپ ها و سیمینارها به خارج ازکشوراعزام گردیده اند.
 • سفرهای خارجی کارمندان این وزارت درج دیتابیس سالهای  2015 ، 2016 و 2017  گردیده است
 • ترتیب گزارشات از تطبپق پروژه های انکشافی.
 • ترتیب گزارشات از تطبیق پلان های صد روزه وزارت .
 • گزارشات از چگونگی تطبیق پلان مبارزه با فساد اداری .
 • ترتیب گزارشات از تطبپق پروژه های انکشافی و از تطبپق پلان وزارت به اساس نتایج.
 • جمع آوری وتــوحید پلان و گزارشات ریاست های مـرکـزي وزارت وهمچنان 34 ولایت .
 • ترتیب گزارش به اساس تعهدات به شورای ملی.
 • جمع آوری امار وارقام احصائیوی سکتور مخابراتی و پستي خانه پـری فـورمـه های احصائـیوی ربعوار و سالانه برای ادارات مختلف ذیربط.