تماس با ما

لیست روئسای مرکزی وزارت مخابرات:

شماره نام و تخلص ریاست وظیفه شماره تماس
۱   ریاست دفتر مقام رئیس دفتر مقام

۰۲۰۲۱۰۱۲۲۲

۲ احمد مسعود لطیفـرای معینیت پالیسی و پروگرام معین پالیسی و پروگرام ۰۲۰۲۱۰۱۱۵۷
۳ پوهنیار محمد ضیاء ثنا ریاست توسعه مهارت های دیجیتلی رئیس توسعه و مهارت های دیجیتلی ۰۷۴۷۹۹۰۳۵۳
۴ میرویس نیکمل ریاست پلان و پالیسی رئیس پلان و پالیسی ۰۲۰۲۱۰۱۱۷۶
۵ عبدالرشید احمدی ریاست اپرا رئیس اپرا ۰۲۰۲۱۰۶۰۱۳
۶ عبدالناصر روان ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT سرپرست ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT ۰۷۰۰۴۱۲۱۲۱
۷   واحد آمریت اتصال محلی و منطقوی آمر واحد اتصال محلی و منطقوی  
۸   واحد (آمریت) پالیسی مخابرات و بردباند آمر پالیسی مخابرات و بردباند  
۹   واحد (آمریت) اتصال محلی و منطقوی آمر اتصال محلی و منطقوی  
۱۰   واحد (آمریت) مدیریت برنامه ها و پروژه ها آمر مدیریت برنامه ها و پروژه ها  
۱۱   واحد (آمریت) پالیسی پُست آمر پالیسی پُست  
۱۲   ریاست نظارت و ارزیابی رئیس نظارت و ارزیابی  
۱۳   ریاست تفتیش داخلی رئیس تفتیش داخلی

۰۲۰۲۱۰۱۱۲۱

۱۴ نورالله حبیب یار بورد حقوقی (واحد حقوقی) رییس بورد حقوقی ۰۷۷۷۳۳۲۸۲۰
۱۵ غلام حسین الهام واحد (آمریت) رسانه ها آمر واحد رسانه ها

۲۰۲۱۰۷۰۹۱(۰)۹۳+

۷۴۹۳۶۷۰۱۳(۰)۹۳+

۱۶ نصرالله نصرت ناصری واحد (آمریت) رسانه ها سخنگوی وزارت

۷۴۴۶۰۰۴۰۰(۰)۹۳+

۱۷ وزیر آرمین محمدی (CDO) Chief Digital Officer رئیس عمومی ارشد دیجیتلی  
۱۸   واحد (آمریت) آسان خدمات آمر واحد آسان خدمات  
۱۹ خاطره طابع واحد (آمریت) استندردهای خدمات دیجیتلی حکومت آمر استندردهای خدمات دیجیتلی حکومت

 

۲۰   واحد (آمریت) عرضه خدمات دیجیتلی آمر عرضه خدمات دیجیتلی  
۲۱   واحد (آمریت) سرمایه گذاری دیجیتلی مدیریت برنامه های پورتفولیو آمر سرمایه گذاری دیجیتلی مدیریت برنامه های پورتفولیو  
۲۲ حکیم جان داوود زاده واحد (آمریت) استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی آمر استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی

۰۷۷۷۸۰۰۰۸۰

۰۷۸۸۱۱۱۲۱۳

۲۳ محمد توفیق پوپل ریاست ساینس و نوآوری رئیس ساینس و نوآوری ۰۷۷۷۱۱۲۱۲۰
۲۴ حیات الله ابراهیمی واحد (آمریت) تکنالوژی های نوظهور آمر تکنالوژی های نوظهور  
۲۵   واحد (آمریت) نوآوری آمر نوآوری  
۲۶   واحد (آمریت) ساینس، تحقیق و توسعه آمر ساینس، تحقیق و توسعه  
۲۷ احمد فواد سایق CIO رئیس عمومی تکنالوژی سیستم های معلوماتی   
۲۸   واحد (آمریت) کاراهی سیستم های معلوماتی آمر کاراهی سیستم های معلوماتی  
۲۹ جمال ناصر سروری ریاست امنیت سیستم های معلومات  رئیس امنیت سیستم های معلومات  
۳۰ محمد مصطفی نایر ریاست زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی رئیس زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی  
۳۱ جاوید حسین فضایلی ریاست عمومی مالی و اداری رئیس عمومی مالی و اداری  
۳۲ غلام مصطفی نوری ریاست مالی رئیس مالی ۰۲۰۲۱۰۱۱۵۳
۳۳ سید مسعود صمیم ریاست منابع بشری رئیس منابع بشری ۰۲۰۲۱۰۵۹۶۷
۳۴ حسیب الله بریالی صافی ریاست اداری و خدمات رئیس اداری و خدمات ۰۲۰۲۱۰۳۹۰۲
۳۵ حسین عدیل ریاست تدارکات سرپرست ریاست تدارکات ۰۷۴۴۰۲۸۰۸۹
۳۶ ملالی یوسفزئی واحد (آمریت) حمایت جندر آمر حمایت جندر ۰۲۰۲۱۰۵۷۹۲

34.5196767, 69.1740315

معلومات برای تماس

جاده محمد جان خان، کابل، افغانستان
7091 210 20 (0)93+
info@mcit.gov.af