تماس با ما

34.5196767, 69.1740315

معلومات برای تماس

محمد جان خان وات، کابل افغانستان
0202101104
info@mcit.gov.af