تماس با ما

لیست روئسای مرکزی وزارت مخابرات:

شماره نام و تخلص ریاست وظیفه شماره تماس
۱ محمد بالال نژند ریاست دفتر مقام وارسی کننده ریاست دفتر مقام

۰۲۰۲۱۰۱۲۲۲

۲ پوهنیار احمد مسعود لطیف رای معینیت تخنیکی و پالیسی معین تخنیکی و پالیسی ۰۲۰۲۱۰۱۱۵۷
۳ نورالله ربیعه ریاست دعوت و ارشاد وزارت مخابرات رئیس دعوت و ارشاد  
۴ پوهنیار محمد ضیاء ثنا ریاست توسعه مهارت های دیجیتلی رئیس توسعه و مهارت های دیجیتلی ۰۷۴۷۹۹۰۳۵۳
۵ میرویس نیکمل ریاست پلان و پالیسی رئیس پلان و پالیسی ۰۲۰۲۱۰۱۱۷۶
۶   ریاست اپرا رئیس اپرا (تنظیم خدمات پُستی) ۰۲۰۲۱۰۶۰۱۳
۷ عبدالناصر روان ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT سرپرست ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT ۰۷۰۰۴۱۲۱۲۱
۸   واحد (آمریت) اتصال محلی و منطقوی آمر واحد اتصال محلی و منطقوی  
۹   واحد (آمریت) پالیسی مخابرات و بردباند آمر پالیسی مخابرات و بردباند  
۱۰   واحد (آمریت) اتصال محلی و منطقوی آمر اتصال محلی و منطقوی  
۱۱   واحد (آمریت) مدیریت برنامه ها و پروژه ها آمر مدیریت برنامه ها و پروژه ها  
۱۲   واحد (آمریت) پالیسی پُست آمر پالیسی پُست  
۱۳ حافظ طه نور یاسر ریاست نظارت و ارزیابی وارسی کننده ریاست نظارت و ارزیابی  
۱۴ عبدالمنان ستاری ریاست تفتیش داخلی رئیس تفتیش داخلی

۰۲۰۲۱۰۱۱۲۱

۱۵ نورالله حبیب یار ریاست امور حقوقی رییس امور حقوقی ۰۷۷۷۳۳۲۸۲۰
۱۶ عنایت الله الکوزی آمریت رسانه‌ها آمر رسانه‌ها

۲۰۲۱۰۷۰۹۱(۰)۹۳+

۱۷ عنایت الله الکوزی آمریت رسانه‌ها سخنگوی وزارت

۷۸۵۷۵۶۶۷۵(۰)۹۳+

۱۸ وزیر آرمین محمدی ریاست عمومی حکومتداری دیجیتلی رئیس عمومی حکومتداری دیجیتلی  
۱۹   واحد (آمریت) آسان خدمات آمر واحد آسان خدمات  
۲۰ خاطره طابع واحد (آمریت) استندردهای خدمات دیجیتلی حکومت آمر استندردهای خدمات دیجیتلی حکومت

 

۲۱   واحد (آمریت) عرضه خدمات دیجیتلی آمر عرضه خدمات دیجیتلی  
۲۲   واحد (آمریت) سرمایه گذاری دیجیتلی مدیریت برنامه های پورتفولیو آمر سرمایه گذاری دیجیتلی مدیریت برنامه های پورتفولیو  
۲۳ حکیم جان داوود زاده واحد (آمریت) استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی آمر استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی

۰۷۷۷۸۰۰۰۸۰

۰۷۸۸۱۱۱۲۱۳

۲۴ محمد توفیق پوپل رییس مهارت‌های دیجیتلی رئیس ساینس و نوآوری ۰۷۷۷۱۱۲۱۲۰
۲۵ حیات الله ابراهیمی واحد (آمریت) تکنالوژی های نوظهور آمر تکنالوژی های نوظهور  
۲۶   واحد (آمریت) نوآوری آمر نوآوری  
۲۷   واحد (آمریت) ساینس، تحقیق و توسعه آمر ساینس، تحقیق و توسعه  
۲۸ احمد فواد سایق ریاست عمومی زیربنای آی تی رئیس عمومی زیربنای آی تی   
۲۹   واحد (آمریت) کاراهی سیستم های معلوماتی آمر کاراهی سیستم های معلوماتی  
۳۰   ریاست امنیت سیستم های معلومات  رئیس امنیت سیستم های معلومات  
۳۱ محمد مصطفی نایر ریاست زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی رئیس زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی  
۳۲   ریاست عمومی مالی و اداری رئیس عمومی مالی و اداری  
۳۳ غلام مصطفی نوری ریاست مالی رئیس مالی ۰۲۰۲۱۰۱۱۵۳
۳۴ سید مسعود صمیم ریاست منابع بشری رئیس منابع بشری ۰۲۰۲۱۰۵۹۶۷
۳۵ قاری نورالرحمن ریاست اداری و خدمات رئیس اداری و خدمات ۰۲۰۲۱۰۳۹۰۲
۳۶ مولوی عبدالهادی فرهاد ریاست تدارکات رئیس تدارکات ۰۷۴۴۰۲۸۰۸۹
۳۷   واحد (آمریت) حمایت جندر آمر حمایت جندر ۰۲۰۲۱۰۵۷۹۲
۳۸ بادار هاشمی ریاست سیستم سازی رییس سیستم سازی  
۳۹ عبدالقدیر عزام ریاست تحول دیجیتلی رییس تحول دیجیتلی  
۴۰ انجنیر عطا محمد یاری مشاور تخنیکی مقام مشاور تخنیکی مقام  
۴۱ عرفان الله سیرت سکرتر مقام وزارت سکرتر مقام  

34.5196767, 69.1740315

معلومات برای تماس

جاده محمد جان خان، کابل، افغانستان
7091 210 20 (0)93+
info@mcit.gov.af