تماس با ما

لیست روئسای مرکزی وزارت مخابرات:

شماره نام و تخلص ریاست وظیفه شماره تماس
۱   ریاست دفتر مقام رئیس دفتر مقام

۰۲۰۲۱۰۱۲۲۲

۲ سید حکیم شاه هاشمی ریاست نظارت و ارزیابی رئیس نظارت و ارزیابی  
۳   ریاست تفتیش داخلی رئیس تفتیش داخلی

۰۲۰۲۱۰۱۱۲۱

۴ نورالله حبیب یار بورد حقوقی (واحد حقوقی) رییس بورد حقوقی  
۵ غلام حسین الهام واحد (آمریت) رسانه ها آمر واحد رسانه ها

۲۰۲۱۰۷۰۹۱(۰)۹۳+

۷۴۹۳۶۷۰۱۳(۰)۹۳+

۶ نصرالله نصرت ناصری واحد (آمریت) رسانه ها سخنگوی وزارت

۷۴۴۶۰۰۴۰۰(۰)۹۳+

۷ احمد مسعود لطیفـرای معینیت پالیسی و پروگرام معین پالیسی و پروگرام ۰۲۰۲۱۰۱۱۵۷
۸ پوهنیار محمد ضیاء ثنا ریاست توسعه مهارت های دیجیتلی رئیس توسعه و مهارت های دیجیتلی  
۹ میرویس نیکمل ریاست پلان و پالیسی رئیس پلان و پالیسی ۰۲۰۲۱۰۱۱۷۶
۱۰   ریاست اپرا رئیس اپرا ۰۲۰۲۱۰۶۰۱۳
۱۱     ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT رئیس اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT  
۱۲   واحد آمریت اتصال محلی و منطقوی آمر واحد اتصال محلی و منطقوی  
۱۳   واحد (آمریت) پالیسی مخابرات و بردباند آمر پالیسی مخابرات و بردباند  
۱۴   ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت رئیس اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت  
۱۵   واحد (آمریت) اتصال محلی و منطقوی آمر اتصال محلی و منطقوی  
۱۶   واحد (آمریت) مدیریت برنامه ها و پروژه ها آمر مدیریت برنامه ها و پروژه ها  
۱۷   واحد (آمریت) پالیسی پُست آمر پالیسی پُست  
۱۸   (CDO) Chief Digital Officer رئیس عمومی ارشد دیجیتلی  
۱۹   واحد (آمریت) آسان خدمات آمر واحد آسان خدمات  
۲۰   واحد (آمریت) استندردهای خدمات دیجیتلی حکومت آمر استندردهای خدمات دیجیتلی حکومت  
۲۱   واحد (آمریت) عرضه خدمات دیجیتلی آمر عرضه خدمات دیجیتلی  
۲۲   واحد (آمریت) سرمایه گذاری دیجیتلی مدیریت برنامه های پورتفولیو آمر سرمایه گذاری دیجیتلی مدیریت برنامه های پورتفولیو  
۲۳   واحد (آمریت) استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی آمر استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی  
۲۴ محمد توفیق پوپل ریاست ساینس و نوآوری رئیس ساینس و نوآوری 0744484801
۲۵ حیات الله ابراهیمی واحد (آمریت) تکنالوژی های نوظهور آمر تکنالوژی های نوظهور  
۲۶   واحد (آمریت) نوآوری آمر نوآوری  
۲۷   واحد (آمریت) ساینس، تحقیق و توسعه آمر ساینس، تحقیق و توسعه  
۲۸   CIO رئیس عمومی تکنالوژی سیستم های معلوماتی حکومت  
۲۹   واحد (آمریت) کاراهی سیستم های معلوماتی آمر کاراهی سیستم های معلوماتی  
۳۰ محمد حسینی ریاست امنیت سیستم های معلومات  سرپرست ریاست امنیت سیستم های معلومات ۰۲۰۲۱۰۶۹۸۷
۳۱ عبدالمجیب مهمند ریاست زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی رئیس زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی  
۳۲   ریاست عمومی مالی و اداری رئیس عمومی مالی و اداری  
۳۳ غلام مصطفی نوری ریاست مالی رئیس مالی ۰۲۰۲۱۰۱۱۵۳
۳۴ سید مسعود صمیم ریاست منابع بشری رئیس منابع بشری ۰۲۰۲۱۰۵۹۶۷
۳۵ حسیب الله بریالی صافی ریاست اداری و خدمات رئیس اداری و خدمات ۰۲۰۲۱۰۳۹۰۲
۳۶ محمد خیبر صدیقی ریاست تدارکات رئیس تدارکات  
۳۷ ملالی یوسفزئی واحد (آمریت) حمایت جندر آمر حمایت جندر ۰۲۰۲۱۰۵۷۹۲
۳۸ احمد وحید ویس ریاست پُست رئیس پُست ۰۲۰۲۱۰۲۶۹۵

34.5196767, 69.1740315

معلومات برای تماس

جاده محمد جان خان، کابل، افغانستان
7091 210 20 (0)93+
info@mcit.gov.af