ضبط چهارپایه دستگاه سیم بکس و جمع آوری 4122 عدد سیم کارت ها ی موبایل

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

ضبط چهارپایه دستگاه سیم بکس و جمع آوری 4122 عدد سیم کارت ها ی موبایل
متکی بر احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی ، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یگانه مرجع مسوول تنظیم و نظارت از امورمربوط به
سکتورمخابراتی درسطح کشورمیباشد که درچوکات وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی طورمستقل ، باروش باز ، شفاف ،
هدفمند وبدون تبعیض فعالیت مینماید .
اداره ازبدوتاسیس خود تااکنون جهت تنظیم ونظارت ازمارکیت مخابراتی ، قانون تنظیم خدمات مخابراتی ، طرزالعمل ها وپالیسی ها
ی را وضع نموده که درمورد تطبیق ان ها به صورت دوامدار مصروف کارو فعالیت میباشد که به سلسله فعالیت های خویش به
تاریخ 52 میزان 0931 از فعالیت غیر قانونی چهار پایه دستگاه دیگر سیم بکس در شهر کابل جلوگیری به عمل آورد که رویداد آن
قرار ذیل میباشد:
به تاریخ 52 میزان 0931 اداره اترا راپور حاصل کرد که یک تعداد ازافراد متخلف وسایل مخابراتی را بصورت
غیرقانونی درحوزه دهم امنیتی شهرکابل نصب وازانها بدون مجوزقانونی استفاده بعمل میاورند . همزمان باحصول
راپورمتذکره ، تیم نظارتی اداره اترا باهمکاری نمایندگان ادارات حراست ازقانون به محل فعالیت شبکه مخابراتی مراجعه
نمود . با مراجعه تیم مختلط نظارتی به محل فعالیت وسایل وتجهزات غیرقانونی ، ملاحظه گردید که چهارپابه دستگاه سیم
باکس عملا خدمات مخابراتی را بصورت غیرقانونی عرضه مینماید . تیم مختلط نظارتی وسایل وتجهیزات غیر قانونی را
ضبط نموده وبه اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات انتقال نمود. هر یک از سیم باکس های ضبط شده دارای
ظرفیت ) 95 ( سیم کارت که چهار دستگاه سیم بکس جمعا" ظرفیت ) 051 ( سیم کارت را دارد. با چهار پایه دستگاه سیم
بکس علاوه از ) 23 ( قلم وسایل وتچهیزات مخابراتی به تعداد ) 241 ( عدد سیم کارت مستعمل ازشرکت مخابراتی اتصالات
وبه تعداد ) 041 ( سیم کارت مستعمل ازشرکت مخابراتی ) MTN ( ، به تعداد ) 22 ( سیم کارت مستعل ازشرکت مخابراتی
روشن و ) یک( سیم کارت ازشرکت مخابراتی افغان بیسیم از متخلفین بدست آمده . مالک سیم باکس ها که دو نفرتبعه بنگله
دیشی میباشد که ازفعالیت سیم باکس ها مراقبت بعمل میآوردند توسط مسؤلین امنیتی به حوزه دهم پولیس انتقال داده شد .
متخلفین با استفاده ازاین وسایل مخابراتی مرتکب نقض قانون درموارد ذیل شده اند .
- خدمات مخابراتی را بدون مجوزقانونی عرضه نموده اند .
- فریکونسی رادیویی را بدون مجوزقانونی مورد استفاده قرارداده اند .
- وسایل وتجهزات غیرمجازرا بدون حصول منظوری ازاداره اترا وارد کشورنموده اند .
- روزانه به هزارها دالرامریکایی به شرکت های مخابراتی ودولت افغانستان خساره اقتصادی وارد کرده اند .
- امکانات ان میرود که ازطریق وارد کردن مخابره ها توسط متخلفین فعالیت های ضدامنیتی نیزعلیه کشورصورت
گرفته باشد .
- استفاده ازوسایل متذکره سبب تقلیل کیفیت خدمات مخابراتی درشبکه های مخابراتی داخلی افعانستان شده است .
یکی ازپرابلم موجود درمارکیت مخابراتی کشورهمانا عدم ثبت وراجستریشن سیم کارت ها وفروش آنها در روی جاده ها و
کوچه ها میباشد که هموطنان ما وادارات امنیتی رابا مشکلات زیاد مواجه نموده است . براساس تقاضای مکررنیروهای
امنیتی وبادرک اهمیت موضوع درمراحل مختلف علاوه از وضع طرزالعمل ها توسط اداره اترا ، تعهداتی از جانب شرکت
های مخابراتی مبنی برثبت وراجستریشن درست سیم کارت ها در سال های گذشته صورت گرفت اما کدام نتیجه ملموسی را
در پی نداشت. متعاقبا بتاریخ 91 اسد 0931 جلسه تحت ریاست جلالتماب محترم سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوجی
معلوماتی، ریئس واعضای بورد اداره اترا وروسای شرکت های مخابراتی دایرگردید که درزمینه روی یک میکانیزم در
مورد ثبت وراجستریشن سیم کارت ها توافق به عمل آمد که بر اساس آن شرکت های مخابراتی مکلف گردید تا فروش سیم
کارت ها را توسط دست فروشان درروی جاده ها در مرکز وولایات کشور بطورعاجل متوقف نمایند .
تیم نظارت وکنترول با موجودیت نمایندگان شرکت های مخابراتی وهمکاری ریاست محترم مبارزه با جرایم جنایی ازتاریخ
4 الی 51 میزان 0931 به تعداد مجموعی ) 2044 ( سیم کارت را که شامل ) 520 ( عدد سیم کارت ازشرکت مخابراتی
افغان بیسیم ، ) 010 ( عدد سیم کارت ازشرکت مخابراتی روشن ، ) 224 ( عدد سیم کارت ازشرکت مخابراتی ام تی ان
وتعداد ) 255 ( سیم کارت ازشرکت مخابراتی اتصالات را که بدون رعایت پروسه ثبت وراجستریشن بفروش میرسید جمع
اوری وضبط نمود.
براساس احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی هرگاه شخصی بدون مجوزقانونی به عرضه خدمات ، استعمال فریکونسی ویا تورید
وسایل وتجهزات مخابراتی وعدم رعایت ثبت وراجستریشن وفروش سیم کارت ها روی جاده ها وسرک ها درکشورمتوصل گردد
اشخاص وشرکت های متخلف با انجام هریک ازموارد ذکرشده مکلف به پرداخت جریمه نقدی میگردد . موضوع فعلا" به بورد
اداره تنظیم خدمات مخابراتی ارجاع شده البته در زمینه مطابق احکم قانون تصمیم اتخاذ میگردد.
بااحترام
وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی