پلان عمومی وزارت

نام فایل دانلود فایل
پلان نهایی ســـــال مالــــی ۱۳۹۹ وزارت مخابرات و تکــــنالوژی معلوماتــی بر اساس نتایج از اینجا دانلود نمائید.
پلان نهایی ســــــال مالــــی ۱۳۹۸ وزارت مخابرات و تکــــنالوژی معلوماتـــی براساس نتایج از اینجا دانلود نمائید.
پلان نهایی ســــــال مالــــی ۱۳۹۷ وزارت مخابرات و تکــــنالوژی معلوماتــی بر اساس نتایج   از اینجا دانلود نمائید.
پلان نهایی ســـــال مالــــی ۱۳۹۶ وزارت مخابرات و تکــــنالوژی معلوماتـــی بر اساس نتایج از اینجا دانلود نمائید.
پلان استراتیژیک ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ با بودجه پنچ ساله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از اینجا دانلود نمائید.
پــــلان عمل مبارزه علیه فساد اداری ســـــال مـــالی ۱۳۹۸  از اینجا دانلود نمائید.
مســـود پلان عمل مبارزه با فساد اداری ســـال مالی ۱۳۹۷  از اینجا دانلود نمائید.
مســوده پلان امنیت سایبری ســـال ۲۰۱۵  از اینجا دانلود نمائید.

 

گزارش دستآورد های سالانه وزارت

دست آوردها دانلود فایل
گزارش دستآوردها و فعالیت های شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹ پلان به اساس نتایج برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
گزارش دستآوردها و فعالیت های ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹ پلان به اساس نتایج برای دانلود اینجا کلیک نمائید.