پلان عمومی وزارت

نام فایل دانلود فایل
پلان نهایی سال 1398 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی براساس نتایج از اینجا دانلود نمائید.
پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی 1398  از اینجا دانلود نمائید.
مسود پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 1397  از اینجا دانلود نمائید.
مسوده پلان امنیت سایبری سال 2015  از اینجا دانلود نمائید.
پلان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر اساس نتایج سال مالی 1397  از اینجا دانلود نمائید.
پلان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال 1396  از اینجا دانلود نمائید.
پلان استراتیژیک با بودجه پنچ ساله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  از اینجا دانلود نمائید.
پلان استراتیژیک با شاخص ها  از اینجا دانلود نمائید.