گالری رسانه

توضیح مختصر اهداف، دست آوردها و برنامه‌های زیربنای مرکز تبادله انترنت افغانستان (نکسا)

امضای توافقنامه همکاری و توزیع جواز فعالیت به شرکت خدمات پستی «بُبَر اکسپرس»

هفته‌ی دیجیتل افغانستان

گرامی‌داشت از روز ملی بیرق در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

دستاوردهای حکومت افغانستان در تطبیق برنامه‌ها در بخش‌های کیفیت‌زایی سکتور مخابراتی

مصاحبه اختصاصی معصومه خاوری با بخش رسانه‌ای انجمن جهانی سیستم موبایل

برگزاری امتحان رقابتی ۱۲۰ تن متقاضی " اناث " برای برنامه آموزشی ۹ ماهه

امضای تفاهمنامه‌ با شرکت مخابراتی افغان بیسیم و شرکت‌های ISPs

تسریع تحول دیجیتال در زمان های چالش برانگیز!

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های ریاست توسعه‌ی مهارت های دیجیتلی طی سال مالی ۱۴۰۰

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های اداره تنظیم خدمات پُستی (اپرا) طی سال مالی ۱۴۰۰

"روز جهانی دختران در ‏‎ “ ICT

نظام جمهوری، ضامن رفاه و آبادی!

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های ریاست عمومی ارشد دیجیتلی

سخنرانی معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در برنامه گفتمان تدارکات تحت نام "ریفورم تدارکات الکترونیکی در دیجیتال سازی افغانستان"

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های ریاست ساینس و نو آوری طی سال ۱۴۰۰

Pagination