گالری رسانه

برنامه حسابدهی حکومت به ملت

معرفی عصری سازی خدماتی پستی

مرکز نقطه تبادله انترنت افغانستان

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به هدف اتصال منطقوی و توسعه خدمات انترنتی پروژه Digital Casa را عملی میسازد.

اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اخذ پاسپورت را ساده نموده است

ویدیو کلیپ مختصر در مورد حکومتداری الکترونیکی در افغانستان

مصاحبه وزیر مخابرات با طلوع نیوز در رابطه به فعالیت های وزارت

بامداد خوش - صحبت های سایر ځلاند در مورد سیستم الکترونیک سازی منابع بشری در ادارات

گفتگو با شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

ITU INTERVIEWS @ PP-18- H.E. Shahzad Gul Aryobee, Minister of Comms. & Info Tech (MCIT), Afghanistan

تذکره الکترونیکی چیست؟

PP 18 by H E Mr Shahzad Aryobee, Ministry of Comms and Information Technology MCIT, Afghanistan

مصاحبه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با تلویزیون 1

مصاحبه با وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

مصاحبه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با VOA

WSIS FORUM 2018 INTERVIEWS H E SHAHZAD GUL ARYOBEE