مالی

بودجه و مصرف سال 1398:

مجموع بودجه عادی و انکشافی در سال ۱۳۹۸ جمعآ مبلغ (2,474,311,927) دومیلیاردو چهارصدو هفتاد وچهار میلیون سه صد و یازده هزار و نه صدو بیست وهفت افغانی می باشند.

بودجه عادی:

مبلغ (657,546,275) ششصدو پنجاه هفت میلیون و پنچصدو چهل شش هزارو دوصدو هفتادو پنج افغانی .

بودجه انکشافی:

مبلغ (1,816,756,652 ) یک میلیاردو وهشت صدو شانزده میلیون و هفصدو شصت و پنج هزارو ششصدو پنجاه دو افغانی

مصرف بودجه عادی:

مبلغ ششصدو بیست سه میلیون و چهارصدو هفت هزارو پنجا و یک (623,407,051) افغانی که فیصدی مصرف بودجه عادی 95% می باشند

مصرف بودجه انکشافی:

یک میلیاردو دو صدو چهل و سه میلیون و سه صدو پنجاه و دو هزارو ششصدو نودو هشت (1,243,352,698) افغانی که مصرف فیصدی بودجه انکشافی 68,4 % می باشند.

 نظر به هدف وزارت مالیه ما 43.49 % تزیید داریم

                 جدول مقایسوی عواید با تارگت منظور شده وزارت مالیه از سال مالی 1395 الی  1398

 

شماره

سال مالی

عواید حصول شده

تارگت

فیصدی

ملاحظات

تزئید

تنقیص

1

1395

  5,940,221,637.25

  4,404,034,132.00

34.88%

 

 

2

1396

  7,424,415,575.40

  6,841,766,115.00

8.20%

 

 

3

1397

  8,724,286,955.25

  6,218,276,940.00

40.30%

 

 

4

1398

  8,701,127,584.75

6,064,076,176.30

43.49%

 

 


شماره بودجه/گزارش و اسناد مالی دانلود فایل
۱ گزارش جدول بودجه انکشافی منظور شده سال 1398 وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۲ گزارش جدول بودجه انکشافی منظور شده ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۹ وزارت مخابرات برای دانلود گزارش اینجا را کلیک نمائید
۳ گزارش جدول بودجه عادی منظور شده ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۹ وزارت مخابرات برای دانلود گزارش اینجا را کلیک نمائید
۴