ریاست ها

ریاست های تحت اثر معینیت پالیسی و پروگرام


معرفی ریاست دفتر مقام:

ریاست دفترمقام وزارت مخابرات مسئولیت تنظیم اجندای مجالس و ملاقات های مقام وزارت، تامین ارتباط فی مابین ادارات دولتی، ادارات غیردولتی وسفارت خانه ها با وزارت - نشرتبلیغات - اطلاع رسانی عامه درمورد انکشافات عرصه مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ازطریق وسایل اطلاعات جمعی، کنفرانس های مطبوعاتی ومیزهای مدور- نشرمجله" اریکه " وهمچنان مسئول این ریاست منحیث سخنگوی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی توظیف میباشد.

معرفی ریاست:

ریاست نظارت و ارزیابی در چوکات تشکیلاتی سال ۱۳۹۹ تحت اثر مقام وزیر و فعالیت‌های خویش را مطابق پلان‌های منظورشده، طرزالعمل نظارت و ارزیابی پروژه‌ها و هدایات مقام محترم انجام می‌دهد. این ریاست علاوه از اجرای پلان‌های منظورشده، طبق هدایت مقامات ذی‌صلاح وظایفی از قبیل بررسی موضوعات خاص، تثبیت فیصدی پیشرفت کار پروژه های اختیاری و بعضی اوقات اجرای فیصدی تآمینات پروژه‌های قراردادی را همراه با هیئت مختلط، و وظایف متفرقه مانند آفرگشایی و ارزیابی آفرهای تدارکاتی، معاینه اجناس و وسایل خریداری شده طور پرچون و قرارداد، داغمه‌جات، موجودی تحویل‌خانه‌های مرکزی و غیره) را اجرا می‌نماید.

دیدگاه ریاست:

ایجاد یک سیستم منظم نظارت و ارزیابی مؤثر جهت تطبیق دیدگاه کلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور پایداری، بهبود وضعیت کنونی دیجیتال سازی ادارات، مثمریت و مؤثریت پروژه‌های مخابراتی.

اهداف ریاست:

 • ایجاد شفافیت و تسریع روند طرح و تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی و زیربنای وزارت مخابرات.
 • تشخیص نواقص، کاستی‌ها و مشکلات پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی و دریافت راه حل‌های مناسب به منظور تطبیق به موقع و مؤثر پروژه‌ها در مطابقت با پلان های طرح شده آن و جلوگیری از انحرافات پروژها.
 • ایجاد زمینه های مناسب برای اولویت بندی پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی سکتور مخابرات در سطح کشور.
 • ارائه یک تصویر واضح و جامع از پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی به مستفید شوندگان و سایر شرکای ذی‌ربط.
 • تقویه سیستم نظارت و ارزیابی مشارکتی مبنی بر نتایج جهت پلان‌گذاری، تطبیق، نظارت، ارزیابی، مدیریت معلومات و گزارش‌دهی جهت شریک ساختن به منظور جلوگیری از اشتباهات، افزایش شفافیت و پاسخگوئی بهتر و تصمیم‌گیری‌های مناسب.

معرفی رییس:

 ........... پوهنتون کابل. عکس

راستای کاری:

ریاست نظارت و ارزیابی در چوکات تشکیلات تحت اثر مقام وزیر بوده. فعالیت های خویش را مطابق پلانهای منظور شده، میکانیزم و طرزالعمل نظارت و ارزیابی پروژه ها و هدایات مقام محترم انجام میدهد.

 • ایجاد شفافیت و تسریع روند طرح و تطبیق برنامه ها و پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
 •  
 • تشخیص نواقص، کاستی ها و مشکلات پروژه ها و برنامه های انکشافی و دریافت راه حل های مناسب بمنظور تطبیق به موقع و مؤثر پروژه ها در مطابقت با پلان های طرح شده آن و جلوگیری از انحرافات پروژه ها.
 •  
 • ایجاد زمینه های مناسب برای اولویت بندی پروژه ها و برنامه های انکشافی سکتور مخابراتی در سطح کشور.
 •  
 • ارائه یک تصویر واضح و جامع از پروژه ها و برنامه های انکشافی به مشترکین و سایر شرکای ذیربط.
 •  
 • تقویه سیستم نظارت و ارزیابی مشارکتی مبتنی بر نتایج جهت پلان گذاری، تطبیق، نظارت، ارزیابی، مدیریت معلومات و گزارش دهی جهت شریک ساختن تجارب به منظور جلوگیری از اشتباهات، افزایش شفافیت و پاسخگوئی بهتر و تصمیم گیری های مناسب.

دستآورد های انجام شده:

تلاش مستمر و دوامدار در جهت دستیابی بهتر به اهداف و شاخص های پذیرفته شده نظارت و ارزیابی، ایجاد فضای مناسب کاری تامین هماهنگی در فعالیت ها تدابیر و اقدامات ذیل اتخاذ یافته است.

 • طرح و آماده نمودن طرزالعمل نظارت و ارزیابی و حصول منظوری.
 •  
 • طرح و آماده نمودن میکانیزم نظارت وارزیابی.
 •  
 • تشخیص و جلوگیری از انحرافات در محدوده امکانات.

پلان های آینده:

 • غنامندی پروسه نظارت و ارزیابی از طریق ایجاد سیستم الکترونیکی جهت تامین شفافیت و حسابدهی، مدیریت و رهبری درست پروژه های انکشافی و جلوگیری از حیف و میل مصارف عامه.
 • ستندرد سازی طرزالعمل ها،میکانیزم ها و رهنمود های نظارت و ارزیابی مطابق معیارات ملی و بین المللی در همکاری با ادارات ذیربط جهت توانمند سازی ریاست نظارت و ازیابی در راستای تحقق وتطبیق اهداف ستراتیژیک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
 • ایجاد هماهنگی میان پرژه ها/ برنامه ها، ریاست تفتیش، ریاست نظارت و ارزیابی وریاست های ولایتی وزارت مخابرات به منظور رسیدگی به موقع به مشکلات و خواسته های مشترکین.
 • بلند بردن سطح دانش و مهارت فنی و مسلکی کارکنان داخل تشکیل ریاست نظارت و ارزیابی.

نتایج متوقعه:

 1. طرح و تائید پروژه‌ها مطابق نیازمندی‌های واقعی مردم و فراهم نمودن زمینه‌ء تمویل پروژه‌ها.
 2. تشخیص به موقع کمی، نواقص و مشکلات پروژه‌ها و ارایه طرح‌های واضح جهت رفع نواقص و کمبودی‌ها، بهبود کمیت و کیفیت خدمات، افزایش مؤثریت و مفیدیت اقتصادی پروژه ها و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی از بابت عدم تطبیق به موقع پروژه‌ها.
 3. تشخیص نقاط مثبت و منفی پروژه‌ها و برنامه‌ها با در نظر داشت حصول نتایج متوقعه و پایدارماندن آن.
 4. استفاده از تجارب و آموخته‌ها، جهت بهترسازی پلان‌های آینده پروژه‌ها و برنامه‌ها.
 5. پلان‌های کاری عملیاتی ریاست نظارت و ارزیابی بابت سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

دانلود پلان های کاری ریاست نظارت و ارزیابی

میکانیزم کاری ریاست نظارت وارزیابی:

 • اخذ پروپوزل‌ها و اسناد برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی از ریاست پلان و پالیسی به منظور ترتیب پلان نظارتی.
 • اخذ احجام قیمت دار و پلان تدارکاتی از ریاست تدارکات.
 • اخذ گزارشات از چگونگی پیشرفت فعالیت‌ها از ریاست‌های کلیدی، برنامه‌ها و پروژه‌ها غرض حصول اطمینان از کیفیت و پیشرفت حقیقی فعالیت‌های پروژه‌های انکشافی.
 • تحلیل و ارزیابی گزارشات ماهوار و ربعوار برنامه‌ها، پروژه‌ها و ریاست‌های کلیدی و تؤظیف هیئت مختلط به منظور حصول اطمینان از کمیت و کیفیت کار پروژه در ساحه و ارائه گزارش به مراجع ذی‌صلاح حسب ضرورت.
 • نظارت ربع‌وار از چگونگی تطبیق پروژه‌ها توسط تیم‌های نظارتی در ولایات و مرکز بعد از اخذ پروپوزل و پلان تدارکات پروژه‌ها در ابتدای سال مالی این ریاست، پلان نظارتی خویش را ترتیب و طبق هدایت مقام وزارت تیم‌های نظارتی را در چهار ربع سال مالی غرض نظارت از پروژه‌های انکشافی به ولایات توظیف نموده تا گزارشات خویش را به مقام وزارت ارایه نماید.
 • شریک ساختن یافته‌ها با مقام وزارت جهت اصلاح در جریان تطبیق پروژه‌ها و پلان‌های آینده.
 • اجرای سایر وظایف، که طبق قانون به اساس حکم مقام وزارت برای این ریاست سپرده می‌شود.
 • در صورتیکه پروژه‌ها به کدام مشکل جدی، مغلق و پیچیده مواجه شود، که باعث ایجاد منازعه گردیده باشد، در این صورت غرض بررسی موضوع ایجاب تعین هیئت مختلط از ادارات مختلف به شمول نماینده ارزیابی توسط حکم مقام محترم وزارت توظیف می‌گردد.

دست‌آورد ریاست نظارت و ارزیابی در سال ۱۳۹۸:

ریاست نظارت و ارزیابی مطابق پلان نظارتی منظور شده به سطح ۳۴ ولایت در سال ۱۳۹۸ در ۳۱ ... پروژه‌های از قبیل وصل مکاتب از طریق شبکه فایبر نوری به انترنت و پروژه‌های زیربنای دیجیتل کاسا، نظارت صورت گرفت که ... تطبیق پلان منظور شده را نشان می‌دهد.

ریاست نظارت و ارزیابی طبق هدایت مقام وزارت به هیئت مختلط وظایف متعددی را از قبیل خریداری‌های پروچون، داغمه‌جات، تثبیت فیصدی پیشرفت کارپروژه‌ها، موجودی تحویل‌خانه‌های مرکزی، باز و بسته نمودن تحویل‌خانه و غیره وظایف را انجام داده است، که باعث شفافیت در روندکاری موضوعات فوق الذکر می‌گردد.

دست‌آورد ریاست نظارت و ارزیابی در سال ۱۳۹۹:

ریاست نظارت و ارزیابی طی سال ۱۳۹۹ مطابق پلان منظور شده این ریاست از پروژه‌های انکشافی در ولایات ... نظارت نموده و از چگونگی پیشرفت پروژه ها در ساحات تطبیق شده دیدن نموده و در ختم نظارت و ارزیابی گزارش آنرا تهیه و ترتیب و به مقام عالی وزارت غرض ملاحظه شد تقدیم نموده، که بعد از هدایت وزیر صاحب غرض تطبیق سفارشات به مراجع ذی‌ربط ارسال شده، که از چگونگی تطبیق سفارشات رسماٌ اصول اطمینان گردیده است.

طی نظارت از پروژه‌ها بعضی مشکلات که در ادارات تطبیق کننده موجود بوده قرار ذیل نگاشته می‌شود:

 • نظارت پروژه‌ها از جانب روئسای هماهنگ کننده دیجیتلی ولایات تطبیق کننده پروژه‌ها نسبتاٌ خوب ارزیابی می‌گردد، که باید در سال آینده نظارت‌شان مطابق طرزالعمل سیستم نظارت و ارزیابی بیشتر و قوی‌تر گردد.
 • هماهنگی فی مابین آمریت‌های مربوطه ریاست‌های مخابرات ولایات و مسوولین پروژه‌ها ضعیف ارزیابی می‌گردد باید در ایجاد هماهنگی مؤثر جانبین سعی و تلاش بیشتر نمایند.
 • مراقبت‌های تخنیکی از امورات پروژه‌ها ضعیف است، باید مراقبت کننده‌های پروژه‌ها مطابق طرزالعمل سیستم نظارت و ارزیابی از جریان پیشرفت پروژه‌ها طور مداوم مراقبت نمایند، در جریان کار اگر نواقصات و خلاها در کار پروژه‌ها برملا می‌گردد آن‌را درج ژورنال نموده و به شرکت قراردادی هدایت جدی نمایند که مشکلات به میان آمده را به اسرع وقت اصلاح نموده به مراجع مربوطه اطمینان دهد.
 • اکثر پروژه‌های هم‌کار این وزارت نظارت، ارزیابی و تایید فیصدی پیشرفت فعالیت‌های پروژه‌های شان را توسط تیم نظارت و ارزیابی خودشان انجام می‌دهند، به خاطر شفافیت از تطبیق فعالیت‌های پروژه‌ها در زمان نظارت، ارزیابی و تایید فیصدی پیشرفت فعالیت‌های پروژه‌ها کارمندان ریاست نظارت و ارزیابی شامل تیم آنها گردد.
 • به منظور جلوگیری از به حدر رفتن پول خریداری مواد و وسایل باید مطابق ضرورت و نیازمندی به آن پلان گردد،
 • قبل از طرح و دیزاین پروژه‌ها وضیعت امنیتی و اجتماعی آن ساحه که پروژه‌ها در آنجا تطبیق می‌گردد تحت تحلیل قرار داده شود، و بعد از مشوره با جوانب ذی‌دخل در تطبیق آن اقدام گردد.

معرفی ریاست تفتیش داخلی:

ریاست تفتیش داخلی به مثابه یگانه مرجع رسمی بازرسی کننده اجراآت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی و واحدهای مربوط آن در چارچوب ساختار تشکیلاتی این وزارت فعالیت مینماید و به مقام محترم وزارت گزارش ده میباشد. تفتیش داخلی امور مالی، اداری، عایداتی، تدارکاتی، پروژه های تخنیکی، پروژه های ساختمانی، فعالیتهای مشکوک، همچنان تقلب و تزویر را تحت بازرسی قرار داده و عندالضرورت با دیگر ادارات و واحدهای کنترول کننده و نهادهای عدلی و قضایی ارتباط و همکاری متقابلاً مفید مینماید.

شناسایی، مدیریت وکاهش خطر در ادارات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در جهت جلوگیری از نقض قوانین، مقررات و طرزالعمل ها و متحد المالها، فرصت ها و امکانات این را فراهم مینماید تا اجراآت مالی، اداری، تدارکاتی تطبیق پروژه های تخنیکی، ساختمانی و انکشافی و همچنان طرز سلوک و رفتار کارکنان و سایر بخشها بر وفق اهداف ستراتیژیک وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی صورت گیرد؛ واصل شفافیت، حسابدهی و مصرف قانونمند و به موقع بودجه های عادی وانکشافی تأمین گردد.

عملکرد ریاست تفتیش داخلی بیطرفانه و در مطابقت با اسناد تقنینی نافذه، معیارها و کار شیوه های بین المللی تفتیش داخلی میباشد، که هدف آن حصول اطمینان از نحوه مدیریت خطر، کنترول سیستم داخلی وحکومتداری خوب در جهت رسیدن وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به اهداف ستراتیژیک آن میباشد.

ارتقاء ظرفیت مؤظفین، کارمندان و مفتشین با علوم، مهارت و فناوریهای تکنالوژی معاصر، تجهیز تیم های بازرسی با تکنالوژی مدرن و همچنان توسعه و اصلاح تشکیلاتی ریاست تفتیش داخلی با در نظرداشت حجم وظایف و ساحه مسؤلیت آن از وظایف کلیدی این اداره بوده که با جلب همکاری ادارات کمک کننده از جمله ریاست محترم عمومی تفتیش، بررسی و ارزیابی وزارت محترم مالیه در روشنی ماده 16 قانون اداره امور مالی و مصارف عامه قابل دسترس میباشد.

موقف ساختاری:

ریاست تفتیش داخلی از لحاظ ساختار تشکیلاتی در مطابقت به معیارهای وضع شده بین المللی مستقیماً تحت اثر مقام وزارت (شخص وزیر) بوده و از لحاظ وظیفوی دارای استقلالیت کاری میباشد.

ماموریت تفتیش داخلی:

شفافیت و حسابدهی مکلفیت و کلید هر اداره سالم میباشد. در پهلوی اجزای دیگری که اداره را در راستای تحقق اهداف اش کمک مینماید، یکی آن اداره تفتیش داخلی می باشد. تفتیش داخلی عبارت از یک فعالیت مستقل، بیطرف، اطمینان دهنده و مشورتی میباشد که به منظور افزودی ارزش و بهبود اجراآت اداره و کارمندان صورت میگیرد. تفتیش داخلی به اداره کمک میکند تا اهداف خویش را از طریق ایجاد ره یافت های منظم و سیستماتیک به منظور ارزیابی و توسعه مؤثریت رسک منجمنت (مدیریت خطر)، کنترول داخلی و روند حکومتداری خوب به دست آورد.

ساحه فعالیت ریاست تفتیش داخلی:

ریاست تفتیش داخلی اجراآت ادارات مرکزی، واحدهای دومی و سومی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را در مطابقت با قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های نافذه، نظارت، ارزیابی و بازرسی مینماید. ریاست تفتیش به منظور بهبود اجراآت وزارت و واحدهای مربوط آن به رهبری وزارت طرح های اصلاحی ارائه و مشوره میدهند.

ریاست تفتیش داخلی مشخص میسازد که آیا روند حکومتداری خوب، رسک منجمنت (مدیریت خطر) و پروسه کنترول داخلی طوریکه پیش بینی گردیده، در اداره عملی میگردد و کافی میباشد یاخیر؟ همچنان از روند حکومتداری خوب، رسک منجمنت و پروسه کنترول داخلی طوری اطمینان حاصل گردد که:

۱- خطرات به صورت درست شناسایی و مدیریت گردیده است؟

۲- گزارشات و معلومات مهم مالی، اداری، تدارکاتی، عملیاتی و پروژه ها دقیق، معتبر و به موقع میباشد؟

۳- امور به شکل مؤثر آن انجام می یابد؟

۴- دارایی های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حفاظت گردیده و به شکل درست نگهداری میگردد؟

۵- فعالیت و اجراآت کارمندان وزارت مخابرات در مطابقت با قوانین، مقررات و طرزالعمل های نافذه و لایحه وظایف شان میباشد؟

۶- تعامل و ترتیبات با جوانب سوم، به شمول قراردادیان مطابق به قوانین، مقررات و طرزالعمل های نافذه میباشد؟

۷- منابع به شکل اقتصادی دریافت گردیده؟ درست مورد استفاده قرارگرفته و به صورت مؤثر آن حفاظت میگردد؟

۸- برنامه ها و پلان های مطروحه و منظور شده تطبیق و اهداف برآورده گردیده است؟

برعلاوه در مواردیکه با مأموریت ریاست تفتیش داخلی سازگار باشد ممکن خدمات مشورتی ارائه گردد، چنین خدمات مشورتی عموماً مربوط به ارزیابی تأثیر تغییراتی در نظر گرفته شده یا تطبیق شده روی رسک منجمنت اداره، کنترول داخلی و عرضه خدمات میباشد.

فرصت ها برای بهبود و انکشاف سیستم کنترول و مفیدیت اداره در جریان تفتیش شناسایی گردیده و به مقام محترم وزارت ارائه میگردد.

استقلالیت و بیطرفی:

به منظور رعایت استقلالیت ریاست تفتیش داخلی و بیطرفی کارمندان این ریاست، کارمندان تفتیش داخلی بر حسب سلسله مراتب اداری به آمرین مربوطه، آمرین مربوطه به رییس تفتیش داخلی و رییس تفتیش به شکل وظیفه ای به مقام محترم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گزارش ده می باشد.

ریاست تفتیش داخلی به منظور حفظ استقلالیت خویش از هرنوع محدودیت روی ساحه فعالیت، ارتباطات، دسترسی به تمام بخش های اداره و منابع تفتیش داخلی به شمول کارمندان و منابع قراردادی خارجی را در گزارش سالانه به مقام محترم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ارایه می نماید.

مقام وزارت به منظور حمایت از استقلالیت و بیطرفی ریاست تفتیش داخلی فرصت های ذیل را فراهم میسازد:

۱- ایجاد کمیته تفتیش داخلی بنابر پیشنهاد ریاست تفتیش داخلی.

۲- منظوری منشور تفتیش داخلی.

۳- منظوری پلان سالانه تفتیش داخلی.

۴- دریافت و منظوری گزارشات ریاست تفتیش درمورد اجراآت این ریاست در راستای تطبیق پلان سالانه، ربعوار، بازرسی های استثنایی و سایر موضوعات.

۵- تصمیم گیری روی ارزیابی اجراآت و امتیازات رییس و اعضای ریاست تفتیش داخلی.

وظایف و صلاحیت های ریاست تفتیش داخلی:

ریاست تفتیش داخلی اجراآت خویش در برابر وزیر محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مسؤلیت داشته و علاوه بر وظایف مندرج در لایحه وظایف، رییس، آمرین و مفتشین داخلی در پیشبرد وظایف شان دارای وظایف آتی نیز می باشند.

۱- ترتیب پلان سالانه تفتیش و ارسال آن به مقام محترم وزارت جهت منظوری.

۲- تعین ساحه پوشش تفتیش داخلی در مطابقت با پلان ستراتیژیک، عملیاتی، خطرات در اداره، به شمول ساحات مهمی که درآن خطر متصور است.

۳- تطبیق پلان سالانه تفتیش، به شمول انجام وظایف که از طرف مقام محترم وزارت سپرده میشود.

۴- مدیریت منابع بشری و مسلکی تفتیش داخلی اعم از داخلی و خارجی دارای علمیت، تجربه و تصدیق نامه های مسلکی جهت تحقق مفاد این منشور و اهداف وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

۵- ارایه گزارش سالانه به مقام وزارت راجع به خلاصه اجراآت تفتیش داخلی.

۶- ارائه معلومات در مورد وضعیت و نتایج پلان سالانه تفتیش و کفایت منابع ریاست تفتیش، این معلومات مشتمل بر اطمینان از کفایت منابع از نظر کمی وکیفی میباشد.

) هدف از کمیت و کیفیت منابع داشتن کارمندان مسلکی و تشکیل وسیع میباشد تا ریاست تفتیش بتواند تمام واحدهای پلان شده را به شکل مؤثر آن تفتیش نموده و هدایات فوق العاده مقام وزارت را تحمیل نمایند.(

۷- نتایج بازرسی پیرامون موضوعات مهم مربوط به روند رسک منجمنت (مدیریت خطر) و کنترول داخلی در وزارت را تشخیص و به مقام وزارت گزارش میدهد.

۸- بازرسی فعالیت های مشکوک تقلب، تزویر و اجراآت غیر قانونی در داخل اداره و ارائه گزارش آن به مقام محترم وزارت.

۹- همکاری با دیگر واحدها و ادارات کنترول کننده به شمول بررسی کنندگان خارجی مانند اداره عالی بررسی به منظور بهتر تحت پوشش قراردادن ادارات تحت تفتیش و استفاده مؤثر از منابع دست داشته.

۱۰- ارائه خدمات مشورتی به مقام وزارت که سبب افزودی ارزش در اداره گردیده و روند حکومتداری خوب، رسک منجمنت و پروسه کنترول داخلی را بهبود بخشیده، بدون این که کارمندان تفتیش داخلی مسؤلیت اجرائیوی را به عهده گیرند.

۱۱- پیگیری و نظارت از اقدامات اداره در رابطه به تطبیق موضوعات و سفارشات مهم تفتیش داخلی و بهبودی وضعیت موجوده در اداره.

۱۲- بازرسی اطلاعات و شکایات واصله و کنترول از صورت تحقق احکام مقام وزارت ومصوبات شورای رهبری وزارت در تمام ادارات و واحدهای مربوطه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

۱۳- طرح لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها به منظور اجرای بهتر وظایف محوله ریاست تفتیش داخلی.

۱۴- تطبیق برنامه اطمینان از کیفیت و توسعه (توسط این برنامه) رییس تفتیش از عملکرد و اجراآت تفتیش داخلی اطمینان حاصل نموده و به شکل سالانه نتایج برنامه را به مقام محترم وزارت گزارش میدهد.

۱۵- تیم های تفتیش، بازرسی خویش را به اساس پلان های کاری منظور شده ریاست تفتیش انجام داده و گزارش خویش را به شکل معیاری الی ۶۱ یوم کاری نهایی و به رییس تفتیش ارائه میدارد.

۱۶- رییس تفتیش داخلی، سالانه نتایج برنامه اطمینان از کیفیت و توسعه را با مقام وزارت گزارش داده و از مؤثریت اجراآت و فعالیت های تفتیش داخلی به آن مقام اطمینان میدهد.

۱۷- رییس تفتیش، آمریت های مربوطه و مفتشین داخلی از اجراآت، بررسی ها و عملکردهای شان مسؤل و پاسخگو می باشند.

صلاحیت های رییس تفتیش:

رییس تفتیش داخلی برعلاوه لایحه وظایف دارای صلاحیت های ذیل میباشد:

۱- داشتن دسترسی کامل و مستقیم به مقام محترم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور تأمین استقلایت ریاست تفتیش داخلی.

۲- صلاحیت تخصیص منابع بشری، تعین تناویب بازرسی، انتخاب نهادها، تعین ساحه فعالیت پرسونل مربوطه در مطابقت با لایحه وظایف شان.

۳- مطالبه و توظیف مقطعی (خدمتی) افراد مسلکی و متخصص از ریاست های مربوط به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در بازرسی های که ایجاب موجودیت افراد مسلکی را میکند، بعد از استیذان مقام وزارت.

۴- تأیید یا رد قانونی گزارش بازرسی هیئت تفتیش مربوط ریاست تفتیش داخلی.

صلاحیت های آمریت های مربوط ریاست تفتیش داخلی:

آمرین مربوط ریاست تفتیش داخلی برعلاوه وظایف مندرج لایحه وظایف دارای صلاحیت های ذیل نیز میباشند:

۱- تعیین و توظیف هیئت تفتیش یا مفتشین در بازرسی های پلانی وغیر پلانی تمام ادارات مرکزی و واحدهای دومی مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

۲- تطبیق تخنیک ها و پروسه های کاری مورد ضرورت به منظور نایل شدن به اهداف ستراتیژیک وزارت.

۳- تغییر و تبدیل اعضای مربوط عندالضرورت در تفاهم با رییس تفتیش داخلی.

۴- استفاده از شیوه های رهبری معیاری در شعبات مربوطه.

صلاحیت های مفتشین:

مفتشین حین اجرای بازرسی وتفتیش دارای صلاحیت های ذیل میباشند:

۱- دسترسی کامل و نا محدود به همه فعالیت ها، اسناد، دارایی های فزیکی ادارات و عملکرد کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و واحدهای تحت اثر آن به شمول اداره افغان تیلی کام.

۲- حصول اطمینان از استفاده قانونی و معقول منابع، در ادارات تحت تفتیش.

۳- حصول اطمینان از تطبیق سفارشات ریاست تفتیش داخلی و اداره عالی بررسی.

۴- حصول اطمینان از تحقق به موقع مصوبات شورای کابینه، شورای وزیران و جلسات رهبری و دساتیر و احکام مقام وزارت در واحدهای مربوطه.

مکلفیت های اداره تحت تفتیش:

اداره تفتیش داخلی با درک نهاد ثبت قضایا تمام موارد تخلفات قانونی، سوء استفاده و اجراآت نادرست را که در جریان بازرسی دریافت مینماید و ایجاب تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی را نماید غرض اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر احاله به اداره لوی څارنوالی به کمیته تفتیش وزارت ویا مقام وزارت ارائه میکند.

ارتباط کاری با اداره عالی بررسی:

ریاست تفتیش داخلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور ایجاد همآهنگی، تنظیم بهتر امور و جلوگیری از تداخل وظیفوی در پروسه های تفتیش، پلان های مرتبه سالانه خویش را بعد از منظوری مقام وزارت با اداره عالی بررسی شریک مینمایند.

اصول اخلاقی مفتشین ریاست تفتیش داخلی:

اصول اخلاقی نمایانگر تعهد عملی به ارزشها و معیارهای رفتاری توسط مفتشین داخلی در پیشبرد وظایف محوله ایشان به منظور رسیدن به اهداف اداره بوده و طرز سلوک یک مفتش را نسبت به مسلکش معین میسازد.

به منظور کسب و حفظ اعتماد لازم، رعایت اصول اخلاقی برای مفتشین داخلی یک امر الزامی پنداشته شده که باید درجهت تحقق اهداف کلی تفتیش که همانا تقویت نقش مدیریتی درتقلیل خطرات (رسک)، بهبود سیستم های کنترول داخلی و حکومت داری خوب است، توسط مفتشین رعایت گردد.

اصول اخلاقی بالای هر مفتش به صورت انفرادی و در مجموع بالای ریاست تفتیش داخلی در چوکات وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قابل تحمیل میباشد.

مفتشین داخلی برعلاوه رعایت مقرره طرزسلوک کارکنان خدمات ملکی مکلف به رعایت اصل صداقت، اصل بیطرفی، اصل حفظ اسرار واصل لیاقت و شایسته گی را در پیشبرد وظایف محوله خویش نیز میباشند.

اصل صداقت:

رعایت اصل صداقت وظیفوی توسط مفتشین باعث ایجاد اعتماد بالای کار تفتیش گردیده و زمینه را به خاطر پذیرش اجراآت مسلکی وی فراهم میسازد، همچنان رعایت این اصل باعث تقویت اعتبار فردی وی نیز میگردد.

اصل بیطرفی:

مفتشین داخلی با رعایت کامل اصل بیطرفی هنگام اجرای وظیفه، فعالیت های پلان شده خویش را در واحدهای تحت بازرسی به صورت متوازن انجام داده وثابت نمایند که تصامیم اتخاذ شده به اساس منافع شخصی و گروهی وی نبوده بلکه بر مبنای واقعیت های عینی استوار میباشد.

اصل حفظ اسرار و محرمیت:

مفتشین داخلی باید محرمیت ارقام و معلوماتی را که در جریان مأموریت تفتیش به دست میآورند، جداً حفظ نموده و هیچ نوع اسناد و اطلاعات دست داشته تفتیش را به جز از موارد که الزامیت حقوقی و قانونی دارد، به دسترس اشخاص و افراد و یا ادارات غیر مسؤل قرار نمیدهند.

اصل لیاقت وشایستگی:

کارمندان تفتیش داخلی یا مفتشین داخلی باید توانایی به کار گیری علوم، فنون و تجارب را که به خاطر انجام مأموریت های تفتیش داخلی ضروری میباشد، داشته باشند.

مفتشین داخلی باید دانش، مهارت و سایر شایسته گی های لازم را در مطابقت با معیارهای وضع شده بین المللی جهت پیشبرد مسؤلیت های وظیفوی خویش داشته باشند، همچنان ریاست تفتیش داخلی در مجموع باید افراد با دانش مسلکی، مجرب و با مهارت های لازم را تربیه کرده و یا چنین افراد را در جهت پیشبرد مسؤلیت های تفتیش داخلی به منظور استخدام پیشنهاد نمایند.

مفتشین داخلی با در نظرداشت (تعریف تفتیش داخلی)، (اصول)، (معیارهای تفتیش داخلی)، قوانین، مقررات و دستور العمل های نافذه و در چارچوب این منشور انجام وظیفه مینمایند.

ریاست تفتیش داخلی و کارمندان آن مکلف به اجرای موارد مندرج در قوانین، مقررات، طرزالعمل ها واصول اخلاقی و معیارهای تفتیش داخلی بوده و در صورت تخطی از آن در برابر مقام وزارت پاسخگو میباشند.

نوت: مطالب نشر شده ریاست محترم تفتیش داخلی، برگرفته از منشور تفتیش داخلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می باشد

معرفی واحد حقوقی:

.........

معرفی واحد (آمریت) رسانه ها:

در تشکیل وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، برای پیشبرد فعالیت های رسانه‌ای و تبلیغاتی وزارت، همواره بخشی تحت عناوین مدیریت، آمریت و حتا ریاست اطلاعات و آگاهی عامه وجود داشته است. اما در سال ۱۳۹۹ این بخش در چارچوب آمریت (واحد) رسانه ها منظور شد و برابر با اهداف، پالیسی، استراتیژی و پلان‌های طرح شده‌ی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، برنامه‌هایش را برای سازمان‌دهی بهتر امور اطلاعاتی، ایجاد هماهنگی کاری به‌موقع و تأمین ارتباطات با رسانه‌های جمعی عملی می‌سازد. بازتاب رویدادهای توسعه‌ای در بخش مخابرات، به ویژه آگاهی‌دهی از مزایای تکنالوژی، دیجیتل سازی، اهداف و برنامه های اساسی وزارت، آشنایی با فعالیت‌ها و دست‌آورد‌‌های سکتور مخابرات، جلب همکاری آن‌ها در تطبیق اهداف ماسترپلان ملی مخابرات و ... از اولویت‌های اصلی این آمریت است.

هدف‌های بنیادی:

اهداف اساسی این آمریت عبارت‌اند از:

 • بازتاب رویدادهای توسعه‌ای در بخش مخابرات، پالیسی سازی و ...؛
 • آگاهی‌دهی در مورد فعالیت‌ها، دست‌آورد‌ها و پلان‌های وزارت
 • اطلاع‌رسانی به موقع، سریع و شفاف؛

دورنما:

داشتن یک وزارت پاسخگو و پیشگام در عرصه اطلاع رسانی

ماموریت:

 • جمع آوری اطلاعات از ریاست ها و بخشهای کاری وزارت
 • نشر و پخش فعالیت‌ها و دستاوردهای وزارت مخابرات با رسانه‌ها، مردم، نهادهای مدنی در اسرع وقت

فعالیت‌ها:

جمع‌آوری معلومات از بخشهای مرکزی و ولایتی برای تهیه‌ی گزارش، خبر، خبرنامه، اعلامیه و نشر آن از طریق کنفرانس های مطبوعاتی، کنفرانس‌های خبری، ویب‌سایت وزارت، فیس‌بوک، تویتر، یوتیوب و نتیجه برگزاری کنفرانس‌های خبری، سمینارها، ورکشاپ‌ها، جلسات مخابراتی و دیگر محافل و رویدادهای مربوط به وزارت، بازتاب موضوعات علمی و مسلکی متخصصان و کارشناسان عرصه مخابرات از طریق مجله‌ی «اړیکه»، تأمین ارتباط با رسانه‌های ملی و بین‌المللی به هدف پوشش برنامه‌های وزارت، دعوت، انسجام و ارسال خبر، تصویر و ویدیو به رسانه‌ها به خاطر نشر موضوعات مختلف، برای اخذ معلومات و فراهم‌آوری سهولت برای در اختیار قرار دادن منابع معلومات به رسانه‌ها، فعالیت‌های اصلی این آمریت را تشکیل می‌دهد.

دست‌آورد‌ها:

کارکردهای وزارت در بخش اطلاع رسانی

آمریت رسانه های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به منظور اطلاع رسانی فعالیت ها و دستاوردهای این وزارت به شهروندان، اهداف، دستاوردها و تمامی فعالیت های انجام شده در این وزارت را، از طریق وب سایت، فیسبوک، تویتر، انستا گرام، رسانه های دیداری، شنیداری، چاپی و کنفرانس های خبری به سمع مردم می رساند که در طی سال مالی ۱۳۹۹ به دست آورد های ذیل نایل گردیده است.

تهیه و نشر حدود ۶۰۰ مورد خبر، گزارش، اعلامیه های مطبوعاتی، تصاویر و ویدیوهای خبری و معلوماتی

اطلاع رسانی عامه از طریق سیستم دسترسی به اطلاعات (آنلاین) بتعداد (۱۲) مورد صورت گرفته است.

فورم دسترسی به اطلاعات طورحضوری به متقاضیان توزیع و به شکایات شان رسیدگی صورت گرفته است.

۴۴ شاخص کمیسیون دسترسی به اطلاعات %۱۰۰ تطبیق گردیده است.

پلان کاری و برنامه ها، دستاورد ها و پیشرفت کاری پروژه های انکشافی طور ربعوار با تفکیک مرکزی و ولایتی در ویب سایت وزارت نشر گردیده است.

مصاحبه های اختصاصی و برگزاری جلسات که در موارد مختلف صورت گرفته در ویب سایت وزارت و همچنان از طریق صفحات مجازی نشر گردیده است.

سروی انکشاف پورتال ملی صورت گرفته است.

تغییر در شیوه‌اطلاع رسانی:

این آمریت از اوایل سال ۱۳۹۹ تاکنون شیوه‌های جدید اطلاع‌رسانی را روی دست گرفته است. تیم فعال این آمریت در تلاش است تا همه‌ی رویدادی‌های توسعه‌ بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به موقع و در کمترین زمان با رسانه‌ها، جامعه‌ی مدنی و مردم از طریق شبکه های اجتماعی و یا هم حضوری در میان بگذارد. ما توانسته‌ایم از اوایل ۱۳۹۹ تا کنون (۱۰عقرب ۱۳۹۹) صدها مورد خبر و گزارش و ویدیوهای تبلیغاتی – معلوماتی از فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های وزارت را با مردم و رسانه ها شریک کنیم. ده ها مورد مصاحبه‌ی تلویوزیونی و رادیویی انجام و تاکنون چندین کنفرانس خبری برگزارشده است. ما در کنار پخش اعلامیه‌های خبری و مصاحبه با رسانه‌ها، اکثریت خبرهای این وزارت را از طریق فیس‌بوک، توییتر و ویب‌سایت وزارت نیز نشر می‌کنیم. در ضمن در نظر داریم با فعال سازی دوباره مجله اریکه، برد و محدوده اطلاع رسانی را بیشتر کنیم.

پلان عمل تبلیغاتی سال مالی ۱۴۰۰ آمریت واحد رسانه ها

پلان عمل تبلیغاتی ربع سوم و چهارم سال مالی ۱۴۰۰ واحد رسانه‌ها

پلان کاری آمریت واحد رسانه ها بابت سال مالی ۱۴۰۰

میکانیزم اطلاع رسانی

گزارش فعالیت‌های بخش مطبوعاتی (آمریت رسانه‌ها) میزان - قوس ۱۴۰۰

معرفی ریاست عمومی مالی و اداری:

.........

معرفی ریاست مالی:

ریاست مالی همکار ریاست های دیگر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میباشد. این ریاست مسئولیت تهیه بودجه عادی مورد نیاز، جمع آوری عواید از سرچشمه های عایداتی، طی مراحل اسناد مصارفاتی، تثبیت بودجه های مورد نیاز برای واحد های دومی این وزارت در ولایات و تهیه راپورهای عواید و مصارف به مراجع ذیربط را دارا میباشد.

معرفی ریاست منابع بشری:

ریاست منابع بشری منحیث یکی از ریاست های کلیدی وزارت و مرجع ارتباطی وهماهنگ کننده با کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده و متشکل از ادارات ذیل میباشد.

مدیریت عمومی پلانگذاری و تشکیلات: روی طرح پلان تشکیل وزارت، بازنگری لایحه وظایف و تعینات کارکنان مرکز و ولایات فعالیت مینماید.

آمریت استخدام: اعلانات بست های کمبود، تقرر و تبدیل، انفکاک و توزیع کارت هویت برای کارکنان مرکز و ولایات وظایف مهم این اداره را تشکیل داده استخدام کارکنان از طریق رقابت آزاد تحت نظر کمیته تعینات به شکل شفاف و بدون هرنوع تبعیض صورت می گیرد.

آمریت ارتقاء ظرفیت ها: این آمریت جهت تدویر ورکشاب وکورس های اموزشی بخاطر بلند بردن سطح اموزشی کارکنان فعالیت مینماید که تدویر سیمنارها ومحافل علمی نیز از این طریق سازماندهی میگردد.

آمریت سوانح و دیتابس کارکنان: این آمریت در راستا ارزیابی اجراآت و ارتقاء قدم و تقاعد کارکنان مرکز و ولایات فعالیت نموده و امور دیتابس برقی، حاضری الکترونیکی و تنظیم معاشات و امتیازات کارکنان را نیزعهده دار میباشد.

مدیریت عمومی روابط کارکنان: در راستای صحت، مصونیت، رفاه کارکنان فعالیت نموده و امور رسیدگی به شکایات و حل اختلافات کارکنان را از طریق کمیته حل اختلافات مربوط برسی و حل مینماید.

آمریت جندر:  در چوکات ریاست عمومی مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تحت اثر ریاست منابع بشری در تشکیل ۱۳۹۹ ایجاد گردیده است.

هدف از ایجاد این آمریت تقویت زنان و تساوی جنسیت اجتماعی می باشد تا زنان و مردان بتوانند از حقوق خویش مساویانه مستفید گردند.

آمریت جندر در تشکیل دارای ..... میباشد.

اهداف آمریت جندر:

 • تطبیق دقیق پالیسی جندر در تمام ساحات کاری.
 • به راه انداختن جلسات به صورت منظم با فوکل پاینت ها.
 • به راه انداختن مباحثات در مورد جندر.
 • اختصاص دادن پنج نمره امتیازی برای خانم ها.
 • رسیدگی به مشکلات کارمندان.
 • نظارت از کارکردها و فعالیت های ریاست ها، پروژه ها یا ادارات مرتبط به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در بخش جندر.
 • ارائه پرزنتیشن ها برای کارمندان ادارات جهت رشد ارتقاء ظرفیت آن ها.
 • تشخیص خلاء های موجوده در تمام پالیسی ها و استراتیژی های مرتبط به جندر و فعالیت های که انجام داده می شود.
 • تدویر ورکشاپ ها جهت آگاهی از طرح برنامه های آموزشی در رابطه به جندر به کارمندان ولایات.
 • اطمینان از تطبیق پالیسی برابری جندر در دیپارتمنت ها و سطح برنامه ها و ارائه گزارش آن به آمریت جندر.
 • آگاهی دهی در مورد قوانین، پالیسی ها و مقرره های اداره از دیگاهی جندر و ارائه مشوره های لازم در رابطه به برابری جندر.

دست آوردها و گزارش کارکردها در سال های مالی۱۳۹۹:

 • اشتراک در کمیته استخدام، اولویت‌دهی و فرصت بیشتر در استخدام و با پنج نمره امتیازی جندر به خانم‌ها.
 • اشتراک در جلسات کمیته حل منازعات و رسیدگی به شکایات کارمندان.
 • اشتراک در ورکشاپ ها و جلسات داخل و خارج از وزارت.
 • همکاری با وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ( تکمیل گزارشات و فورمه‌جات ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، اداره امور، دفتر خانم اول ، کمیسیون مستقل حقوق بشر و غیره. ترتیب و تکمیل نمودن سوال‌نامه نظارتی وزارت امور زنان.
 • عضویت و اشتراک در کمیته بودجه سازی پاسخگو به جندر. عضویت و اشتراک در کمیته اضافه کاری.
 • اخذ اضافه کاری بشکل نوبت وار برای طبقه اناث وزارت.

پلان کاری و پلان عملیاتی سال مالی ۱۳۹۹:

قرار....

ثبت شکایات کارکنان وزارت مخابرات

معرفی ریاست اداری و خدمات:

.........

معرفی ریاست تدارکات:

ریاست تدارکات در تشکیل تحت اثر ریاست عمومی مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فعالیت می نماید. که در راستای تحقق اهداف تدارکاتی، تامین نیازمندی های سایر ریاست های این وزارت اجرای وظیفه مینماید. این ریاست متشکل از دو آمریت بوده که عبارتند از 1. آمریت تدارکات 2. آمریت تسهیل قرارداد ها

دورنمای ریاست تدارکات

در راستای تحقق اهداف تدارکاتی، تامین نیازمندی مؤثر جهت تطبیق دیدگاه کلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به منظور پایداری، مثمریت و مؤثریت پروژه‌ها.

هدف عمده:

فعالیت در راستای تنظیم امور تهیه و تدارک اجناس، امور ساختمانی، خدمات مشورتی و غیرمشورتی مورد ضرورت طبق قانون وطرزالعمل تدارکات اداره می باشد.

دیدگاه:

ریاست تدارکات طبق ماده دوم قانون تدارکات بوده و آن عبارت از تأمین شفافیت در مراحل تدارکات، کنترول مؤثر وجوه عامه و تأمین اصل اقتصادی و با کیفیت بودن تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی و فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان واجد شرایط در داوطلبی‌ها و همچنین فراهم‌سازی زمینه آموزش برای کارمندان تدارکاتی می‌باشد.

دست آوردها:

....

قراردادهای تدارکاتی

.....

معرفی ریاست همآهنگ کننده دیجیتلی ولایات:

.........

معرفی واحد (آمریت) حمایت جندر:

آمریت جندر در چوکات ریاست عمومی مالی و اداری تحت اثر ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در تشکیل ۱۳۹۹ ایجاد گردیده است،

هدف:

هدف از ایجاد این آمریت تقویت زنان و تساوی جنسیت اجتماعی می‌باشد تا زنان و مردان بتوانند از حقوق خویش مساویانه مستفید گردند.

آمریت جندر در تشکیل دارای چهار بست بوده که عبارت اند از آمریت جندر، مدیرآگاهی‌دهی، مدیر برنامه‌ها و مامور برنامه‎‌های جندر می‌باشد.

اهداف آمریت جندر

 1. تطبیق دقیق پالیسی جندر در تمام ساحات کاری.
 2. به راه انداختن جلسات به صورت منظم با فوکل پاینت‌ها.
 3. به راه انداختن مباحثات در مورد جندر.
 4. اختصاص دادن پنج نمره امتیازی برای خانم‌ها.
 5. رسیدگی به مشکلات کارمندان نظارت از کارکردها و فعالیت‌ها‎ های ریاست ها‎ها، پروژه‌ها یا ادارات مرتبط به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در بخش جندر.
 6. ارائه پرزنتیشن‌ها برای کارمندان ادارات جهت رشد ارتقاء ظرفیت آن‌ها.
 7. تشخیص خلاء‌های موجوده در تمام پالیسی ها و استراتیژی‌های مرتبط به جندر و فعالیت‌های که انجام داده می‌شود در پروژه ها و ریاست‌های وزارت مخابرات انجام می‌شود به همکاری کمیته جندر.
 8. تدویر ورکشاپ‌ها جهت آگاهی از طرح برنامه‌های آموزشی در رابطه به جندر به کارمندان ولایات.
 9. اطمینان از تطبیق پالیسی برابری جندر در دیپارتمنت‌ها و سطح برنامه‌ها و ارائه گزارش آن به آمریت جندر.
 10. آگاهی دهی در مورد قوانین پالیسی‌ها و مقرره‌های اداره از دیدگاهی جندر و ارائه مشوره های لازم در رابطه به برابری جندر.

دست آوردها و گزارش کارکردها در سال های مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸:

 • اشتراک در کمیته استخدام ، اولویت‌دهی و فرصت بیشتر در استخدام و با پنج نمره امتیازی جندر به خانم‌ها.
 • اشتراک در جلسات کمیته حل منازعات و رسیدگی به شکایات کارمندان.
 • اشتراک در ورکشاپ ها و جلسات داخل و خارج از وزارت.
 • همکاری با وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ( تکمیل گزارشات و فورمه‌جات ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، اداره امور، دفتر خانم اول، کمیسیون مستقل حقوق بشر) و غیره.
 • ترتیب و تکمیل نمودن سوال‌نامه نظارتی وزارت امور زنان.
 • ترتیب و تکمیل نمودن گزارشات سمپوزیم توانمندسازی زنان، گزارش فورم نظارت جمع آوری آمار و اطلاعات مبنی بر شاخص ها با اولویت نظارت از تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان در ادارات دولتی و نهادهای جامعه دولتی.
 • اشتراک در ورکشاپ‌ها، تریننگ‌ها و جلسات ربع‌وار و ماهوار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت محترم امور زنان، ریاست اجرائیه، ریاست جمهوری، بانک جهانی، ولسی جرگه، مشرانو جرگه و کمیسیون مستقل حقوق بشر.
 • ترتیب پروپوزل در رابطه به ماستری طبقه اناث.
 • عضویت و اشتراک در کمیته بودجه سازی پاسخگو به جندر.
 • عضویت و اشتراک در کمیته اضافه کاری.
 • اخذ اضافه کاری بشکل نوبت وار برای طبقه اناث وزارت.
 • جواب به پرسشنامه اصلاحات اداری در رابطه به بهبود روند کاری خانم‌ها در اداره.
 • فورم گزارش انکشاف اقتصادی و اجتماعی وزارت امور زنان.
 • ترتیب طرزالعمل فعالیت‌های جندر، جمع‌آوری ارقام دقیق خانم‌ها، که در بست‌های دولتی قراردادی ایفای وظیفه می‌نمایند.

پلان‌کاری و پلان عملیاتی سال‌های مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

 • ایجاد هماهنگی با فوکل پاینت‌های مرکز و ریاست های ولایتی وزارت.
 • حصول اطمینان از تطبیق پالیسی جندر در تمام سطوح.
 • رسیده‌گی به مشکلات خانم‌ها در وزارت.
 • تحلیل وضعیت جندر (فرصت‌ها و چالشها‎ ،پرسش‌نامه‌ها) در شرایط فعلی کشور. اخذ معلومات کافی در رابطه به بودجه و پروگرام‌ها پروژه‌های موجود وزارت در بخش جندر.
 • اشتراک و نمایندگی فعال در جلسات ریاست جمهوری دفتر خانم اول، ریاست اجرائیه، وزارت امور زنان، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر ارگان‌های ذیربط.
 • بررسی از وضعیت کودکستان و مشکلات آنها.
 • پروپوزل بورسیه ماستری برای طبقه اناث وزارت مخابرات با بعضی امتیازات.
 • تجلیل از روز جهانی زن در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
 • جمع آوری نظریات و پیشنهادات در رابطه به بهبود وضعیت جندر.
 • حصول اطمینان از بهبود وضعیت جندر در وزارت.

.........

معرفی ریاست ساینس و نوآوری:

ریاست ساینس و نوآوری در تشکیل سال مالی ۱۳۹۹ جدیداً تزئید گردیده است. این ریاست شامل واحد (آمریت) ساینس، تحقیق و توسعه، واحد (آمریت) نوآوری و واحد (آمریت)تکنالوژی های نوظهور میباشد. تا فعلاً رییس، آمرین و کارشناسان این ریاست الی اکنون استخدام نگردیده است.

آمریت نوآوری:

فعالیت های آمریت نوآوری:

پرسشنامه تحلیل، سروی و چگونگی استفاده از انترنت در ادارات دولتی ترتیب و به تمام ادارات دولتی و کمپنی های خصوصی در کابل ارسال گردیده است.

پرسشنامه سروی در بخش صادرات و واردات وسایل و تجهیزات آتی ترتیب و به شرکت های واردکننده وسایل متذکره توزیع گردیده است.

کانسپت ایجاد مراکز نوآوری در پوهنتون ها آماده میباشد.

کانسپت ایجاد فورم مشوره دهی در بخش تکنالوژی معلوماتی آماده میباشد.

معرفی ریاست عمومی ارشد دیجیتلی:

ریاست عمومی ارشد دیجیتالی بالای دیجیتل سازی تمام حکومت کار و ستراتیژی های کوتاه مدت و دراز مدت در این باره طرح و انکشاف میدهد که بدین منظور جهت تطبیق ستراتیژی های حکومتداری دیجیتالی و جهت نیل به اهداف و مقاصد؛ این ریاست ایجاد گردیده است.

دیجیتال سازی در کشور یک پدیده جدید میباشد بنأ به منظور انتقال سالم و درست از فرهنگ موجوده حکومتداری ضرورت به تلاش مساعی زیاد دارد تا توانسته باشیم این تغییرات مهم و عمده را در فعالیت های سازمان های مختلف حکومت بوجود بیاوریم.

اهداف و پلان کاری:

هدف و پلان این ریاست رهبری تیم دیجیتل سازی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و نظارت و مدیریت بر پروسه تحول دیجیتالی در سر تاسر کشور میباشد.

وظایف و مسئولیت ها:

همکاری با شورای عالی تکنالوژی معلوماتی و مخابرات در ایجاد یک دیدگاه کلی دیجیتالی برای حکومت و مشوره دهی در این بخش به تمام ارگان های ذیربط.

ترتیب برنامه ها؛ پلان ها؛ پروژه ها؛ و خدمات مربوطه در بخش های دیجیتال سازی در سراسر کشور.

نظارت بر عملکرد بخش های مربوطه در وزارت مخابرات و همچنان دیگر ارگان های ذیربط.

بهینه سازی تکنالوژی های دیجیتالی برای تمرکز بر مردم / شهروند محور بودن.

تمرکز بر نوآوری و تحریک و ترغیب مراکز آموزشی؛ استارتپ ها؛ افراد و نهاد های ذیربط برای نوآوری.

تحلیل؛ توحید و ترتیب گزارشات به برنامه های دیجیتال سازی کشور.

این ریاست ساختار تشکیلاتی آن در سال ۱۳۹۹ هجری شمسی ایجاد گردیده است که شامل آمریت های دیل میباشد:

آمریت استندردهای خدمات دیجیتالی حکومت.

آمریت استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی.

آمریت سرمایه گزاری دیجیتالی و مدیریت برنامه های پورتفولیو.

آمریت عرضه خدمات دیجیتالی.

واحد (آمریت) آسان خدمت.

۳) ساحه کاری و کارکرد های آمریت های ریاست ارشد دیجیتلی:

آمریت استندردهای خدمات دیجیتالی حکومت :

ساحه کاری این آمریت در زمینه طرح؛ دیزاین و آماده ساختن استندرد ها در بخش های مختلف حکومت عم از ارگان های دولتی و غیر دولتی . بررسی و کنترول استندرد ها طرح شده به اساس ضرورت واقعی. و همچنان ارايه آموزش ستندرد های حکومتداری الکترونیکی برای ارگان های دولتی و سکتور های خصوصی به اساس ضرورت آنها و به اساس سافت ویر ها و دیتابیس های روز.

کارکردهای این آمریت شامل:

تریننگ به شیوه های مدرن برای ۱۰۰ تن فارغین محصلین پوهنځی کمپیوتر ساینس.

تست نمودن سیستم اسناد و مکاتیب

 • کار و تحقیق بالای اپدیت نمودن اسناد e-GIF

ارزیابی از نگاه استندرد ها بالای پروژه خریداری تجهیزات IT به اطاق سرور و لابراتوار های دیپارتمنت ISE3.

چک و بررسی ساختار ERD دیاگرام های سیستم های ریاست پُست به منظور فعال سازی منظم PMIS و ارایه مشوره های لازم به کارمندان شان.

ترتیب سوالات در بخشهای دیتابیس سافتویر MIS و DBMS برای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ایجاد بانک سوالات به آن اداره.

ایجاد و ساخت دیتابیس (MIS) وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ به منظور درج اطلاعات در رابطه به اپدیت تاریخی؛ موزیم ها؛ فلم و دیگر آثار باستانی. و همچنان چک و ارزیابی از چگونه گی از استفاده از دیتابیس آن وزارت به منظور فعال سازی و مطابقت دادن آن به روند کاری روزمره شان.

ایجاد سیستم و به دسترس گذاشتن دیتابیس جنسی Inventory System برای ریاست هماهنگ کننده دیجیتالی ولایت کابل.

سهم گیری در کمیته های همچون:

الف) در کمیته سروی جهت شناسایی مشکلات خانم ها در ادارات خدمات ملکی.

ب) اشتراک نمودن در کمیته صحی برای اینکه چه نوع وظایف برای صحت کارمندان مضر است.

ج) اشتراک در کمیته نظر دهی در مورد الکترونیکی سازی پروسه مکاتیب بین ادارات ریاست کنترول ساختمانی؛ ریاست محترم نواحی و قطعه نظامی شاروالی کابل به منظور بهتر سازی روند کاری در ارتباطات خویش تا از ضیاع وقت جلوگیری نماید.

کار بالای پالیسی های همچون (Email Usage Policy) و (Open Standard Policy).

آمریت استراتیژی و پروگرام حکومت دیجیتلی:

ساحه کاری این آمریت:

کارکردهای این آمریت شامل:

دیجیتل سازی کتابخانه پوهنتون کابل.

وصل ۱۶۰ باب مکتب به فایبر نوری در سراسر ولایت های افغانستان.

ترجمه کتابهای الکترونیکی (۱۱ جلد کتاب الکترونیکی ترجمه و به نصاب پوهنتون های دولتی اضافه گردیده است).

وصل سازی ۵۰۰ باب مکتب از طریق پاینت و پاینت و وایمکس در تمام ولایت ها.

قانون معاملات و امضای الکترونیکی.

آمریت سرمایه گذاری دیجیتلی و مدیریت برنامه های پورتفولیو:

ساحه کاری این آمریت در زمینه تأمین ارتباطات با شعبات و ادارات ذیربط در حکومتداری دیجیتلی.

بررسی و تحلیل در مورد بودیجه و سرمایه گذاری در قسمت دیجیتال سازی در سرتاسر کشور.

هماهنگی با تیم استراتیژی حکومت دیجیتلی برای اولویت بندی خدمات و پروژه ها براساس بودجه.

تحلیل؛ توحید و ترتیب گزارشات در مورد عملکرد های این بخش.

کارکردهای این آمریت شامل:

قابل ذکر است که این آمریت نو تشکیل میباشد و در آینده نزدیک به فعالیت آغاز خواهد کرد.

آمریت عرضه خدمات دیجیتلی:

ساحه کاری این آمریت در عرصه تأمین ارتباطات و هماهنگی با شعبات و ادارات ذیربط به منظور عرضه خدمات دیجیتلی میباشد.

ارایه معلومات برای طراحی؛ توسعه و پیاده سازی خدمات دیجیتلی.

ارایه معلومات در مورد بازنگری (Re- engineering) پروسه ها و هماهنگی و فراهم سازی زمینه برای عرضه خدمات دیجیتالی به شهروندان عادی (Citizens).

کارکردهای این آمریت شامل:

قابل ذکر است که این آمریت جدید التشکیل میباشد و در آینده نزدیک به فعالیت آغاز خواهد کرد.

واحد (آمریت) آسان خدمات:

....

معرفی ریاست عمومی تکنالوژی سیستم های معلوماتی حکومت (CIO):

ریاست عمومی تکنالوژی سیستم های معلوماتی حکومت (CIO) که طی تشکیل سال ۱۳۹۹ منظور گردیده است با داشتن دو ریاست تحت اثر (امنیت سیستم های معلومات و زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی) وظایف ذیل را انجام میدهد.

معرفی ریاست امنیت سیستم های معلومات:

ریاست امنیت سیستم های معلومات، در سال ۱۳۹۱ در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به منظور تأمین امنیت سیستم های معلوماتی سایبری، رسیدگی به قضایا و حوادث سایبری، ایجاد پالیسی های کمپیوتری - الکترونیکی سایبری و همچنان ایجاد زیربناهای امنیتی تشکیل گردیده و به فعالیت های روزمره خویش ادامه میدهد.

امنیت شبکه ها (سایبر سکیوریتی) یکی از اجزا، نهایت مهم ستراتیژی جامع امنیت ملی میباشد. در دنیای امروز، روابط ما با تکنالوژی مهم میباشد که با انقطاع با شبکه تاثیرات تخریب کننده بجا خواهد گذاشت. هر روز مقدار زیاد اطلاعات حساس که در کمپیوترها وصل شده در انترنت در جریان میباشند که بدبختانه اکثریت شهروندان و تقریباً کل کارمندان دولتی از اجزاء نیاز های امنیتی شبکه ها معلومات ندارند.

افغانستان به سوی ایجاد یک حکومت الکترونیکی نیرومند و مسئول که بتواند کارایی و شفافیت در تمام فعالیت های سیستم دولتی را تضمین کند در حرکت است.

نگرانی عمده تمام سکتورها و شهروندان کشور امنیت و حفظ حریم خصوصی دیتا در داخل سیستم در سراسر کشور میباشد. در سراسر جهان اطمینان روی انترنت و سیستم های مبتنی بر تکنالوژی معلوماتی منجر به تغیر در جهت ایجاد زیربنا حفاظت معلومات و امنیت شبکه به منظور مصئونیت اطلاعات مهم ملت شده است.

قسمیکه افغانستان شاهد افزایش کاربرد انترنت و تطبیق سیستم های مختلف الکترونیکی در سازمان های حکومتی میباشد، بناً وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور حفاظت شبکه ها و سیستم معلوماتی کشور از تهدیدها، ریاست امنیت سیستم های معلومات را درچوکات ریاست عمومی تکنالوژی سیستم های معلوماتی حکومت در وزارت مخابرات ایجاد نمود.

این ریاست، امنیت سیستم های معلوماتی را تأمین خواهد نمود. و برای هماهنگ ساختن ستراتیژی ها و اقدامات در رابطه به تأمین رازداری، درستی و دسترسی مطمئین معلومات در کشور کار خواهد نمود.

وظایف و مسئولیت های ریاست امنیت سیستم های معلومات:

   ۱- تأمین امنیت سیستم های معلوماتی - سایبری افغانستان

   ۲- توزیع دومین های دارای پسوند .af

   ۳- توزیع (Digital & SSL Certificate) که در حقیقت ستون فقرات امنیت معلومات یک کشور محسوب می شود.

   ۴- ساختار قوانین، ستراتیژی ها، طرزالعمل و پالیسی ها برای بخش های مختلف امور سایبری.

   ۵- تفتیش جرایم سایبر و همچنان حل قضایای سایبری و الکترونیکی در سطح دوایر دولتی و خصوصی.

   ۶- ایجاد و به راه اندازی تریننگ ها (در سطح تمامی ادارات و دوایر دولتی) جهت بلند بردن ظرفیت های کارمندان دوایر دولتی از خطرات سایبری.

   ۷- آگاهی دهی عامه سایبری (اطلاع رسانی) از تهدیدها و پیدایش وایروس های جدید در سطح فضای سایبری افغانستان.

   ۸- ایجاد (Gateway) داخلی جهت عبور و مرور ترافیک انترنتی، به وسیله پروژه (NIXA) و همچنان وصل سازی تمامی کمپنی های خدماتی انترنتی کشور با سیستم متذکره

   ۹- توزیع (IP) در سطح کشور به وسیله پروژه (NIRA).

گزارش کارکردها و دستاوردهای سال مالی ۱۳۹۹:

گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ امنیت سیستم های معلومات

معرفی ریاست زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی:

ریاست زیربناهای کلیدی عامه تکنالوژی معلوماتی در تشکیل سال ۱۳۹۹ در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور هاستنگ ویب سایت ها، برای دوایر دولتی و پوهنتون ها،ایجاد سیستم ایمیل آدرس، خدمات کولوکیشن، تهیه تجهیزات آی تی برای دفاتر داخلی وزارت مخابرات تشکیل گردیده و به فعالیت های روزمره خویش دامه میدهد. این ریاست یکی از ریاست های مهم و اساسی بخش IT تحت اثر ریاست عمومی CIO وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میباشد. تشکیل این ریاست (۵۰) کارمند بوده که از جمله (۴۲) بست کارمندان و (۸) بست اجیران میباشد. که در بخش های مهم آن آمریت های کلود، مرکز ملی معلومات افغانستان و آمریت حمایت تخنیکی میباشد.

اهداف اساسی ریاست زیربناهای کلید عامه IT:

مدیریت، نظارت، کنترول و فراهم آوری تسهیلات جهت ارائیه خدمات زیربنائی کلیدعامه تکنالوژی معلوماتی در ادارات با استفاده از میکانیزم های جدید تکنالوژی (ارائیه خدمات زیربنائی از قبیل ساختار های شبکه، ایجاد دیتاسنترها، عملی سازی ارتباطات انترنتی و خدمات حمایتی برای ادرات دولتی) میباشد.

گزارش از کارکرد سال ۱۳۹۹:

۱- فعال سازی و تطبیق SSL/TLS سرتیفکیت برای ایمیل ها و ویب سایت های تمامی ادارات دولتی غرض مصئون و محفوظ بودن معلومات.

۲- فعال سازی دیتاسنتر دومی بک اپ واقع شهرنو کابل غرض پشتیبان گیری از معلومات مرکز ملی معلومات افغانستان.

۳- انتقال دهی بیش از (۱۴۰) ویب سایت از سیستم قبلی به CMS جدید.

۴- مرکز ملی معلومات افغانستان سالانه بیشتر از (۳۰) میلیون افغانی درآمد دارد با وجود اینکه (۸۰) فیصد ساحه داخلی آن بطور رایگان در خدمت پروژه های عام المنفه از قبیل نکسا، تذکره الکترونیکی، خدمات پُستی و غیره میباشد، و یا بیشتر از (۱۸۰) اداره دولتی قرارداد دارد.

۵- سروی تخنیکی از تمامی ادارات دولتی بر اساس جمع بندی آن دیزاین و آماده سازی نیازمندیهای تخنیکی پروژه تبدیل مرکز ملی معلومات افغانستان به کلود صورت گرفت.

۶- تشریح پروژه ریال تایم دو مرتبه صورت گرفت.

۷- عقد قرارداد (۷۶) قلم تجهیزات و وسایل مختلف النوع IT به ارزش (۶) میلیون افغانی تکمیل و آماده تسلیمی و جمع و قید میباشد.

۸- ترمیم بیشتر از (۱۶۰۰) پایه وسایل و تجهیزات مختلف النوع IT دفاتر مرکزی و ولایتی صورت گرفته است.

۱- دیزاین و هاست ۳۶ ویب سایت به پوهنتون های دولتی، دیزاین و هاست ۲۴ ویب سایت به ادارات مختلف دولتی، هاست سیستم مدیریت محتوا (CMS).

۲- ایجاد سیستم ایمیل آدرس برای بیش از ۲۰ اداره و پوهنتون های دولتی.

۳- عقد قرارداد با ۶ اداره دولتی بابت خدمات کولوکیشن، تمدید قرارداد بیش از ۴۰ اداره و تغیر بسته ها با ظرفیت بیشتر.

۴- ارزیابی پروژه های تهیه ۲۰ پایه کمپیوتر ریاست پلان و ۴ قلم اجناس آی تی ریاست پُست، بررسی پروژه نوی کابل بانک، تهیه تجهیزات آی تی دفاتر داخلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای سال ۱۳۹۹.

پلان کاری سال مالی ۱۴۰۰:

۱- تبدیل مرکز ملی معلومات افغانستان به زیربنا کلود.

۲- تعقیب پروسه تدارکاتی و عملی سازی پروژه تدارکاتی و عملی سازی پروژه اپگرید دیتاسنتر از طریق دیجیتل کاسا.

۳- تعقیب و تسلیمی پروژه DR (دیتاسنتر دومی).

۴- ارائه مشخصات و بسته تدارکاتی خریداری تجهیزات IT ضروریات دفاتر مرکزی وزارت.

۵- آپگرید انترنت و مصارف لین E1 و مصارف تیلفون های سالم دیجیتل مورد ضرورت شعبات مرکزی وزارت و ولایتی.

معلومات مختصر در مورد مرکز ملی معلومات افغانستان، کارکردها و برنامه ها:

پس زمینه:

مرکز ملی معلومات افغانستان در سال ۲۰۰۹ به منظور ارایه خدماتی چون ویب ایمیل هاستنگ، ‏کولوکیشن، ارایه سرورهای اختصاصی و فضای اختصاصی به سکتور های دولتی و غیردولتی ایجاد ‏گردیده است.‏

تا اکنون بیشتر از ۱۸۰ اداره دولتی و غیر دولتی به شمول بانک ها از خدمات این مرکز مستفید شده ‏اند و ۸۵ درصد ساحه فزیکی و خدمات این مرکز به طور رایگان در خدمت پروژه های عام المنفعه‌ای ‏مانند تذکره الکترونیکی، سیستم ریال تایم (10% کریدت موبایل)، پروژه نیکسا، سیستم مدیریت ‏آموزش تحصیلات عالی ‏‎ (HELMS)‎خدمات پُستی، آنلاین پاسپورت، آنلاین ویزه، آسان ‏خدمت، ‏پروژه پیوست، پروژه توزیع دیجیتال سرتفیکیت (‏PKI‏) و برخی پروژه های دیگر قرار دارد.‏

کارکردها (شش ماه اخیر)‏:

ایجاد سیستم مدیریت محتوا(‏CMS‏)‏‎ ‎‏ به هدف ارایه خدمات ویب سایت برای تمام ادارات دولتی، ایجاد ‏ارزان‌ترین سیستم خدمات ایمیل برای ادارات دولتی با دومین(‏‎.af‎‏)، سروی نیازمندی‎ها به سطح کشور ‏برای ده سال آینده، فراهم سازی زیربنا و خدمات رایگان برای پروژهای عام المنفعه و محلی سازی ‏ترافیک بندویت انترنت افغانستان و وصل شرکت های خدمات مخابراتی به سیستم نیکسا از ‏دست‌آوردهای این مرکز طی شش ماه اخیر بشمار می‌رود.‏

پلانهای آینده:

مرکز ملی معلومات افغانستان برای بهبود فعالیت ها و توسعه این مرکز اقداماتی از جمله ایجاد یک ‏دیتاسنتر پشتیبان(بک اپ) به منظور محافظت و مصوونیت مرکز ملی معلومات افغانستان در برابر ‏خطرات ناشی از حوادث طبیعی و واقعات ناگوار امنیتی و معیاری سازی خدمات این مرکز با درنظر ‏داشت نوآوری و در نظر گرفتن معیارها و استندرد های جهانی، روی دست دارد. ‏

گزارش کاری ربع اول و دوم سال مالی ۱۴۰۰ ریاست زیربناهای کلیدی عامه

دومین‌های (af.) افغانستان

معرفی ریاست افغان تیلی کام:

شرکت افغان تیلی کام در ماه حمل سال ۱۳۸۴ به منظور تهیه خدمات مخابراتی در سراسر کشور تحت نظارت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افغانستان ایجاد گردیده است. افغان تیلی کام جهت گذار از سیستم دولتی به سیستم تجاری معیاری شناخته شده پروگرام دشواری را اتخاذ نمود.

این شرکت در پهلوی ایفای وظایف و مسئولیت های ملی-اجتماعی خویش ستراتیژی واضح را که روی بازسازی داخلی، ارتقا و انکشاف ظرفیت کارمندان، مطالعه نیازهای مشتریان انکشاف داده است. شرکت افغان تیلی کام تصدی ملی پیشتاز در راستای ارائه خدمات مخابراتی در افغانستان میباشد. شرکت مذکور پیوسته کار مینماید تا مقتضیات و رضایت بازار را حل نموده، به سرعت خود را با تکنالوژی های مخابراتی نوین مجهز نموده و نیازمندیهای مشتریان را مرفوع سازد.

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در تطبیق خدمات نوین مخابراتی در افغانستان پیشگام بوده و یکی از پیشتازان بازار مخابرات افغانستان تلقی میگردد.

شرکت افغان تیلی کام با درک اهمیت مشتریان خویش و جلب رضایت آنها، با هدف پیشتیبانی و تقویه جایگاه رقابتی خویش به طور پیوسته استراتیژیهای مختلف را روی دست میگیرد. مطابق به راهکار خود شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در تمام ابعاد و روشهای کاری خویش کوشش نهادینه ساختن فرهنگ مشتریان محور میباشد. این فرهنگ در تشکیل ساختاری کمپنی منعکس شده است که متشکل از بهترین متخصصین در سطح مدیریت شرکت، موجودیت یک تعداد دیپارتمنت های فعال و بخش های فروشات و توسعه امورات، میباشد که بالای کتگوریهای کلیدی مشتریان و محلات فروش شرکت تمرکز دارند.

در چند سال گذشته، شرکت افغان تیلی کام فراتر از مرزهای محلی خود به بازارهای بین المللی رفته و شبکه ای فایبرنوری را با ستون فقرات کیبل فایبرنوری بین المللی به طول ۴٫۷۵۰ کیلومتر در افغانستان از طریق کشورهای همسایه پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وصل است و تلاش دارد تا در آینده نزدیک به کشور چین و سایر کشورهای منطقه نیز وصل گردد.

شرکت افغان تیلی کام در راستای پیشتاز شدن در صنعت مخابرات به ارزش های خویش که متشکل از موارد ذیل هستند توجه خاص دارد:

 • صداقت و راستی درمعاملات داخلی و خارجی خویش
 • شفافیت در خدمات بدون محدودیت در ارائه خدمات و محصولات.
 • روابط دوستانه با مشتریان در راستای ارائه خدمات به مشتریان در هر زمان و هر مکان افغانستان
 • مسئولیت های اجتماعی جهت خدمت به جامعه و توسعه روش ها و مسئولیت های اجتماعی در افغانستان

پست منظر (Vision)

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام میخواهد به عنوان یک شرکت پیشتاز و مجهز با تمام امکانات روز بهترین و با کیفیت ترین خدمات مخابراتی را در سراسر کشور به مشتریان خویش عرضه نماید.

از اینرو همواره در قسمت آگاهی دهی مشتریان، در مورد توسعه و ارتقای محصولات و خدمات خویش در پی اعلانات خوبتر میباشد تا از طریق رسانه های (تصویری، صوتی، چاپی و رسانه های اجتماعی) مردم را در سرتاسر افغانستان در مورد خدمات، پیشکش های جدید، محصولات تازه و سایر موضوعات مرتبط به خدمات خویش آگاه نماید.

هدف (Mission)

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به صورت پیوسته در تلاش هستند تا خدمات و محصولات خویش را در سرتاسر افغانستان توسعه داده و با کسب رضایت و علاقمندی مشتریان خویش خدمات مخابراتی و انترنتی را در تمام نقاط کشور به مشتریان خویش ارائه نماید.

تیلیفون دیجیتل سیمدار:

شبکه تیلیفون دیجیتل سیمدار بخشی از خدمات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام محسوب میگردد که دارای باکیفیت ترین خدمات مکالمه و انترنت DSL میباشد که نیاز به چارج برق و آنتن دهی نداشته و در هر مکان سرپوشیده و زیر زمینی قابل استفاده بوده هیچ ضرر و زیان ناشی از سیگنال مخابراتی ندارد. شماره ثابت، اعتبار دفتر و خانه شما است.

خدمات انترنت DSL تیلیفون سیمدار:

انترنت DSL از جمله یکی از خدمات انترنتی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام میباشد که ذریعه خط تیلیفون دیجیتل سیمدار قابل اتصال میباشد. انترنت DSL از کیفیت و سرعت عالی برخوردار بوده که به ظرفیت های ذیل بطور محدود و نامحدود بدون سکتگی از طریق نمایندگی های رسمی شرکت افغان تیلی کام و شرکت های قراردادی مجوز این شرکت به نرخهای ذیل بطور ماهوار عرضه میگردد.

خدمات تیلیفون IMS (مکالمات تصویری):

سیستم IMS یا IP Multimedia Subsystem یک دامنه جدید شبکه اصلی (یعنی زیر ساخت شبکه ای جدید که از تعداد عناصر باهوش تشکیل شده است). این سیستم یک تکنالوژی جدید و مدرن میباشد که از آن جهت برقراری مکالمات صوتی و تصویری بدون نیاز به انترنت با نرخ عادی بدون سکتگی و با کیفیت عالی استفاده میگردد.

این سیستم از طریق خط تیلیفون دیجیتل سیمدار قابل اتصال میباشد که ذریعه آن میتوان از خدمات انترنت نا محدود DSL نیز مستفید گردید.

البته قابل ذکر است که در یک سیت IMS الی پنج شماره را می توان همزمان فعال نمود. و نیز در صورت نصب یک سیت IMS در یک دفتر، از آن طریق می توان الی ۱۰ شماره IMS را که در آن دفتر محدودیت لین تیلیفون باشد، وصل نمود.

ویژگی ها:

Android Operationg System | Google Play Compatible | Touch Screen | Camera with Privacy

Shutter | Audio Calling | Video Calling Facilities | Vedio Conferencing etc.

خدمات E1 Link:

از خدمات E1 برای سیستم PABX که قادر به برقراری ارتباطات داخلی و خارجی در دفاتر است، استفاده می شود.

E1 دو شبکه را بر اساس پروتوکول های مختلف مانند: PRI-SIP و No7 و غیره متصل می کند که هر پروتوکول مشخصات و لایه های مختلفی دارد و در عموم فقط برای انتقال ترافیک صوتی هر کدام از آنها را به راحتی می توان انتخاب نمود.

خدمات E1 توسط شرکت افغان تیلی کام ارائه میگردد که از طریق کیبل فایبرنوری و سیستم مایکروویف قابل اتصال است که انواع و اقسام آن با ظرفیت های مختلف از ۱۰۰۰-۸ پورت قابل دسترس است. از خدمات E1 فقط در وزارت خانه ها، مؤسسات خارجی، دفاتر بین المللی، بانک ها و کال سنترها می توان استفاده نمود.

نوت:مسئولیت فراهم سازی تجهیزات مایکروویف و PABX و سایر مصارفات بدوش مشتری میباشد و شرکت افغان تیلی کام صرفاً مسئولیت ارائه خدمات را خواهد داشت.

چرا باید از دستگاه PABX استفاده کرد؟

 • جای کم را اشغال میکند.
 • ارتباط داخلی آن رایگان است.
 • حفظ و مراقبت دستگاه و شبکه آسان میباشد.
 • در مکالمات محرمیت بیشتر دارد.
 • در صورت نیاز به آسانی قابل توسعه میباشد.
 • شماره های تیلیفون ۳ PABX الی ۴ عدد و مسلسل بوده که به آسانی می توان حفظ کرد.
 • در قسمت تماس های داخلی و خارجی بالای هر شماره تیلیفون که خواسته باشیم محدودیت وضع شده می تواند.
 • در صورت بروز مشکل تخنیکی در دستگاه، ترمیم و یا تعویض آن به هزینه کمتر نیاز دارد.

شبکه مخابراتی سلام:

شبکه ای مخابراتی سلام نیز بخش از خدمات شرکت افغان تیلی کام میباشد که به عنوان آخرین داوطلب در صنعت مخابرات افغانستان وارد گردیده است و خدمات مخابراتی ۱۰۰ درصد افغانی، با کیفیت و نازل را ارائه می نماید. شبکه سلام متعهد است تا با تکمیل نمودن شبکه ملی با خدمات مخابراتی و انترنتی 4 G/3G GSM در صنعت مخابرات افغانستان انقلاب نموده و تغییرات اساسی را ایجاد نماید. شبکه ای مخابراتی سالم به مشتریان خویش این آزادی را میدهد تا از نازلترین نرخ تماسهای داخلی و بین المللی، انترنت سریع با قیمت های غیر قابل باور و بدون تفاوت در کیفیت بسته های انترنتی لذت ببرند.

با تعهد به آوردن صلح و خوشبختی در افغانستان شبکه مخابراتی سلام متعهد است تا تمام کشور را از طریق یک شبکه واحد با هم وصل نماید، سلام انتخاب افغان ها.

شبکه فایبر نوری:

شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام با ظرفیت ۳۶ کور فایبر از طریق کشورهای همسایه بطور مستقیم به پشتبانه (Backbone) فایبر نوری بین المللی با بیشترین ظرفیت خدمات انترنتی با ارائه ۹۹٪ امکانات دسترسی به خدمات انترنت وصل گردیده که اطلاعات را در کمترین زمان انتقال میدهد و به یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی در رشد سکتور مخابرات کشور به شمار میرود.

شبکه فایبر نوری امروز در کشور ما نه تنها خدمات ارتباطات اساسی را برای مردم تأمین می نماید بلکه بحیث یک سهولت بنیادی و محرک عمده رشد فعالیت های تجاری، بانکداری، تشبثات، تعلیم و تربیه، صحت، فعالیت های زراعتی و عرضه محصولات و خدمات سکتور خصوصی و دولتی مبدل گردیده و از این طریق در بلند بردن اقتصاد و عواید سرانه (GDP) ملی نقش مهم را ایفا می نماید، که شرکت افغان تیلی کام سالانه تنها از بخش سیمدار خویش حدود (۵۰) میلیون دالر امریکایی عواید بدست می آورد.

معلومات بیشتر در مورد فایبر نوری را از اینجا بدست آورید جدی ۱۳۹۹.

خدمات انترنت شرکت افغان تیلی کام:

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام یک مجموعه گسترده از خدمات انترنتی را در سراسر کشور فراهم می نماید که ذریعه آخرین تکنالوژی های روز مانند فایبر نوری، وایمکس، مایکروویف (P2P)، انترنت DSL تیلیفون سیمدار و انترنت 3G شبکه مخابراتی سلام به مشتریان عزیز عرضه میگردد.

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام خدمات انترنت اختصاصی (Dedicated) را با سرعت و کیفیت عالی از طریق کیبل فایبر نوری و فرکانس وایمکس و مایکروویف که مجوز ارائه این خدمات را در سراسر کشور دارا می باشد، برای مشتریان خویش با ظرفیت و کتگوری های مختلف برای مشترکین انفرادی، شرکت های مخابراتی و شرکت های عرضه کننده ای خدمات انترنتی ISP و غیره بطور ماهوار فراهم می نماید.

انترنت مایکروویف (Microwave P2P):

سیستم مایکروویف از نوع امواج الکترومقناطیسی میباشد که فریکانس بسیار بالا و طول امواج کم دارد. از سیستم مایکروویف به عنوان یک انتقال دهنده اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده میگردد.

Microwave is a kind of electromagnetic wave which transmits the information from one point to other point. Microwaves are widely used in modern technology, for example in point-to-point communication links, wireless networks. these short bursts of microwave radiation can transmit a lot of information in a very short time

انترنت وایمکس LTE:

وایمکس یک تکنالوژی مدرن و پیشرفته میباشد که قابلیت انتقال انترنت را با سرعت عالی به ظرفیت الی ۶ میگابایت داونلود و اپلود برار (Symmetric) دارد. نصب و فعال سازی این دستگاه آسان بوده و ساحات وسیع را تحت پوشش قرار میدهد. وایمکس یک سیستم مشابه به Wi-Fi میباشد اما با سرعت بالاتر در مسافت های وطولانی تر و با تعداد بیشتر از کاربران کار برد دارد.

بسته معلوماتی:

پروفایل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

لوگو:افغان تیلی کام و ســـــلام