افتتاح دستگاه تلیفون دیجیتل تایمنی

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

موضوع : افتتاح دستګاه تلیفون دیجیتل سیمدار تایمنی
سکتورمخابرات و تکنالوجی معلوماتی یکی ازسکتورهای مهم و زیربنایی کشور بشمار میرود. این سکتوربر علاوه تامین ارتباطات
صوتی، تصویری و معلوماتی)دیتا( در انکشاف و رشد سکتور ها رول مهم و اساسی را بازی می نماید.
وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی از ده سال بدینسو جهت توسعه و انکشاف این سکتور و بخاطر عرضه خدمات مخابراتی و
تکنالوجی معلوماتی به هموطنان عزیز تلاشهای جدی نموده و قدم های استوار برداشته است.
پروژه توسعه تیلفون های دیجیتل سیمدار یکی از پروژه های زیربنایی بوده که وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی از سال
۵۸۳۱ بدینسو روی دست گرفته که قبلا این پروژه در شهر های مزارشریف، قندهار، جلال اباد، کندزو بخش های از شهر کابل
)مکروریان، پلچرخی، خیرخانه، خوشحال مینه، شهرنو،کارته چهار، مهتاب قلعه و دارالامان( تکمیل و به بهره برداری سپرده شده
است.
اینک پروژه توسعه تیلفون های دیجیتل در مرکز تیلفون تایمنی تکمیل گردیده است و امروز ما شاهد افتتاح و بهره برداری آن می
باشیم.
ظرفیت پروژه:
توسعه تیلفون های دیجیتل درمرکز تیلفون تایمنی با ظرفیت ۳۱۸۸ لین می باشد.
تطبیق کننده پروژه:
پروژه توسط کمپنی استر هندوستان تحت نظارت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تطبیق گردیده است.
ارزش پروژه:
پروژه توسعه تیلفون های دیجیتل دستگاه تایمنی به ارزش حدود ۵،۱ میلیون دالر امریکایی بالغ می گردد که از بودجه انکشافی
وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی تامین گردیده است.
منطقه تحت پوشش:
دستگاه تیلفون دیجیتل تایمنی اهالی محترم پروژه تایمنی، پروان سوم الی بلاک های ۰۸ فامیلی، یک قسمت از ساحه قلعه فتح الله و
بلاک های شهرک اریا را تحت پوشش قرار می دهد و ارتباط این دستگاه با سایر دستگاه ها از طریق فایبر نوری تامین گردیده است.
مزایای پروژه:
با افتتاح این پروژه برای اهالی محترم ایکه تحت پوشش این دستگاه قرار می گیرند ضمن ایجاد سهولت برای برقراری تماس های
تیلفونی با کیفیت خوب و قیمت ارزان امکان برای تبادله دیتا، انترنت دایل اپ و همچنان انترنت پرسرعت از طریق DSL را فراهم
میسازد و عواید کشور از درک ازدیاد تماس ها از طریق این پروژه مخابراتی افزایش می یابد.
با احترام