پالیسی ها

نام پالیسی ها قوانین دانلود فایل
پالیسی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی سال 2018 - 2022  برای دانلود کلیک نمائید.
پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید.
پالیسی برای نظر خواهی IT Industry Development For Afghanistan (2015-2020) Draft  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی معیاری سازی اطلاعات جغرافیایی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی صنف بندی اطلاعات جغرافیایی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی تنظیم مقررات داخلی کارکنان خدمات دولتی  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی مخابرات و تکنالوژِی معلوماتی  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی مخابرات افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی تحقیقات علمی تحصیلات عالی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی آموزش الکترونیکی در تحصیلات عالی  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی منع آزار و اذیت جنسی در موسسات تحصیلات عالی  برای دانلود کلیک نمائید