پالیسی ها

نام پالیسی ها قوانین دانلود فایل
پالیسی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی سال 2018 - 2022  برای دانلود کلیک نمائید.
پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید.
پالیسی برای نظر خواهی IT Industry Development For Afghanistan (2015-2020) Draft  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی معیاری سازی اطلاعات جغرافیایی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی صنف بندی اطلاعات جغرافیایی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید