عواید وزارت

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۲:۳

جدول راپور عواید برج جوزا سال مالی ۱۳۹۸

جدول راپور عواید برج جوزا سال مالی ۱۳۹۸

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۴ - ۱۵:۲۹

جدول راپور عواید برج ثور  سال مالی ۱۳۹۸

جدول راپور عواید برج ثور  سال مالی ۱۳۹۸  شماره کود تصنیف تشریح کود  مجموع عواید   1 13203 خدمات پستی مخابرات و تلگرام            20,733,082.00

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۵ - ۱۱:۲۶

جدول راپور عواید برج حمل  سال مالی ۱۳۹۸

جدول راپور عواید برج حمل سال مالی ۱۳۹۸ شماره کود تصنیف تشریح کود مجموع عواید 1 13105 کرایه منازل دولتی 1,500.00 2 13203 خدمات پستی مخابرات و تلگرام 11,362,055.00

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۴:۳۵

عواید کلی و عواید ۱۰% محصول خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

عواید کلی و عواید ۱۰% محصول خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی