پروژه ریال تایم دیتا منجمنت

قانون محصول خدمات مخابراتی وضع ۱۰ فیصد محصول خدمات مخابراتی را بالای تمامی خدمات مخابراتی هدایت داده اند محصول خدمات مخابراتی از جانب شرکتهای مخابراتی حین اضافه نمودن کریدت پیش پرداخت و پس پرداخت  وضع و درهر پانزده روز به حساب وزارت مخابرات انتقال میگردد.

به منظور نظارت بر جمع آوری و انتقال عواید محصول خدمات مخابراتی – قانون محصول خدمات مخابراتی به ایجاد سیستم ریال تایم دیتا منجمنت (سیستم بلنگ الکترونیکی) هدایت داده اند.

به منظور تطبیق احکام قانون؛ شورای عالی اقتصادی وزارت مخابرات – وزارت مالیه – وزارت اقتصاد و اداره اترا را توظیف نموده اند که درهمکاری باهم سیستم ریال تایم دیتا منجمت را ایجاد نمایند.

بتاسی از هدایت فوق کمیته تخنیکی متشکل از نماینده گان ادارات ذیربط تشکیل گردیده و مشخصات تخنیکی سیستم را ترتیب نموده اند که بعدا پروسه تدارکات ان از طریق اداره محترم تدارکات ملی پیگری گردیده است.

اسناد تدارکاتی پروژه ریال تایم دیتا منجمت به کمسیون محترم تدارکات ملی ارسال گردیده و کمسیون محترم تدارکات ملی به منظور دقت بیشتر هدایت داده اند که اسناد تدارکاتی توسط متخصصین بین المللی بازنگری گردیده ونتیجه به کمسیون تدارکات ملی گزارش داده شود.

اسناد تدارکاتی پروژه ریال تایم به اداره تدارکات ملی اعاده گردیده است.

وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی آماده گی های لازم برای ایجاد سیستم ریال تایم را تکمیل نموده و هر زمانیکه کمسیون محترم تدارکات ملی در مورد عقد قرارداد هدایت دهند – سیستم ریال تایم به زود ترین فرصت ممکن ایجاد خواهد شد.