گزارش عواید ربع سوم سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

naweed_admin

جدول عواید ربع سوم سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

نمبرکود

نوع عواید

مجموع

شماره

کد تصنیف

 

 

خدمات پُستی مخابرات و تلگرام

۰

۱۳

۱۳۲۰۶

خدمات تیلفون های سیار

۴۸۸٬۰۰۲٬۴۹۴.۱۱

۱۳

۱۳۳۱۰

کمیشن خدمات پُستی %۱۵

۳٫۸۳۰٫۱۰۹.۰۰

۱۳

۱۳۳۳۰

فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )

۹۹۶٫۳۵۲٫۳۳۳.۰۰

 

 

جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی و شخصیت های حقوقی

۰

۱۴

۱۴۰۰۳

عواید متفرقه

۶٫۹۳۰.۰۰

 

 

انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات )

۰

۱۳

۱۳۱۰۷

اجاره زمین های دولتی خدمات

۸۰۰۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

۱٫۴۸۸٫۱۹۹٫۸۶۶.۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول گزارش ربع سوم سال مالی ۱۴۰۰ هذا ترتیب و تقدیم است.

                                                                            با احترام