گزارش اجراآت ریاست‌های مرکزی

شماره گزارش کاری ربعوار سال  ۱۴۰۰ ریاست‌ها دانلود گزارشات ریاست‌ها پلان کاری سالانه ریاست‌ها ۱۴۰۰ دانلود پلان
۱ گزارش دستآوردها و فعالیت‌های سال مالی ۱۳۹۹ پلان به اساس نتایج وزارت مخابرات PDF ربع اول  ربع دوم   ربع سوم    ربع چهارم پلان به اساس نتایج سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی/ ریاست پلان و پالیسی

PDF

۲ گزارش کاری ریاست زیربناهای کلیدی عامه PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست زیربناهای کلیدی عامه PDF
۳ گزارش‌کاری پروژه نیکسا، ریاست سیستم امنیت معلومات PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم پلان کاری پروژه نیکسا، ریاست سیستم امنیت معلومات PDF
۴ گزارش دستآوردها و فعالیت‌های وزارت، پلان به اساس نتایج PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم پلان کاری ریاست پلان و پالیسی PDF
۵ گزارش پروژه‌های انکشافی وزارت PDF ربع اول   ربع دوم    ربع سوم   ربع چهارم ریاست پلان و پالیسی PDF
۶ گزارش‌ دستآوردها و فعالیت‌های اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم پلان‌کاری اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان

PDF

۷ گزارش اجراآت شش ماه اول سال مالی ۱۴۰۰ PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست پلان و پالیسی PDF
۸ گزارش وضعیت بودجه عادی و انکشافی در ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست پلان و پالیسی / ریاست مالی PDF
۹ گزارش و دستآوردهای ریاست امنیت سیستم‌های معلوماتی PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست امنیت سیستم‌های معلوماتی PDF
۱۰   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۱۱   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۱۲   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۱۳   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۱۴   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۱۵   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۱۶   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۱۷   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۱۸   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۱۹   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۲۰   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۲۱   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۲۲   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۲۳   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۲۴   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۲۵   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۲۶   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۲۷   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۲۸   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۲۹   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۳۰   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۳۱   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۳۲   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۳۳   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF
۳۴   PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم   PDF

 

 

گزارش از اجراآت وزارت و ریاست های مربوطه سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

وزارت / ریاست ها دانلود
گزارش کاری سال مالی ۱۳۹۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت کابل از اینجا دانلود نمائید.
گزارش کاری پروژه ریل تایم دیتا منجمنت (RDTMS) از اینجا دانلود نمائید.
دستاورد های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
گزارش و معلومات ریاست پست طی سال مالی ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
راپور پروژه های تطبیق شده از ریاست حکومتداری الکترونیکی سال ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
دست آورد های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
گزارش از پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی ربع سوم سال ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
گزارش از پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی ربع چهارم سال ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.
گزارش ودست آوردهای سال مالی ۱۳۹۸ ریاست منابع بشری وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
گزارش از کارکردهای آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.

 

گزارش کاری آمریت احصائیه و GIS ، ریاست نظرخواهی عامه و استندردهای مخابراتی

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۹ از اینجا دانلود نمائید.
۲ گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹ از اینجا دانلود نمائید.
۳ گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ از اینجا دانلود نمائید.
۴ گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ از اینجا دانلود نمائید.
۵ گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ از اینجا دانلود نمائید.

 

گزارش از اجراآت ریاست های ولایتی وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۹

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست مخابرات ولایت میدان وردک  از اینجا دانلود نمائید.
۲ گزارش ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت کابل از اینجا دانلود نمائید.
۳

دست آوردهای ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت بغلان

از اینجا دانلود نمائید.
۴ گزارش ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست همآهنگ کننده دیجیتلی ولایت بلخ از اینجا دانلود نمائید.
۵    
۶    
۷    

 

گزارش از اجراآت ریاست های مرکزی وزارت  در سال مالی ۱۳۹۹

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش دست آوردهای ریاست امنیت سیستم های معلومات ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ از اینجا دانلود نمائید
۲    

 

گزارش جلسات مشورتی و نتایج آن

شماره وزارت / ریاست ها دانلود
۱ گزارش جلسات عمده حقوقی از اینجا دانلود نمائید.
۲    

 

گزارش از دفاتر ولایتی

شماره اداره موقعیت اداره شماره تماس ایمیل آدرس معلومات اداره
۱ پکتیکا پهلوی د افغانستان بانک، والسوالی ارگون، ولایت پکتیکا ۰۷۴۴۱۱۰۶۷۰  ۰۷۷۱۲۰۳۲۴۵ arsalahhashami@gmail.com

folder معلومات بیشتر...  

۲ کندز ناحیه اول شهر کندز، گذر معارف، مرکز شهر

۰۷۴۴۲۴۴۳۴۴

akhtarm14@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۳ میدان وردک پهلوی مستوفیت، ناحیه اول، میدان شهر ۰۷۸۶۲۹۴۵۶۹ mirwais.sharzad@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۴ کندهار ناحیه ۱۴ ، مقابل مقام ولایت، شهر کندهار

۰۷۰۰۳۷۳۵۳۸

sabawoon.kdr@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۵ بامیان سرتپه چونی مرکز بامیان، جوار ولایت سابقه ۰۷۶۶۲۸۶۳۷۸ zabihullah4830@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۶ تخار شهر تالقان، ناحیه دوم، گذر مشتانی ها، سرک مخابرات، جوار ریاست اطلاعات و فرهنگ

۰۷۰۰۶۰۷۳۷۰

ghtalash@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۷ لوگر مرکز ولایت لوگر، پهلوی شاروالی، مقابل مقام ولایت لوگر ۰۷۹۹۲۷۵۷۲۴  ۰۷۴۴۱۲۵۰۰۴ logar@mcit.gov.af folder معلومات بیشتر...
۸ دایکندی مرکز ولایت، طرف شرق شهرک جدید نیلی، جوار میدان هوایی دایکندی

۰۷۷۴۸۸۰۵۲۷ ۰۷۹۰۹۰۸۴۶۶

lutfullah293@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۹ بدخشان ناحیه پنجم شهر فیض آباد، عقب جمن ورزشی آمریت المپیک، متصل ریاست امنیت ملی بدخشان

۰۷۹۹۳۰۲۴۹۹

hidary.af@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۰ لغمان سه راهی شهید محمد عمر، پهلوی قومندانی امنیه سابق، ناحیه اول، شهر مهترلام لغمان

۰۷۰۰۶۳۸۹۴۱

m.hamayunshams@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۱ ارزگان ناحیه سوم، شهر ترینکوت پهلوی محکمه استناف

۰۷۴۹۸۳۲۱۵۶  ۰۷۰۳۷۶۰۳۰۱

abdulqayum.zafari@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۲ خوست ناحیه دوم، مقابل لیسه الفتح، سرک شاروالی، شهر خوست ۰۷۴۴۹۹۶۷۱۶ arifjanani@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۳ پنجشیر جوار محکمه استیناف، مرکز ولایت پنجشیر

۰۷۹۹۰۲۵۶۴۹ ۰۷۴۴۴۳۸۸۸۳

monir_ayubi@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۱۴ هرات ابتداء فردوسی یک، سمت غرب، مرکز شهر

۰۷۹۵۶۴۲۴۰۰

alizai.csf@hotmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۵ بادغیس مرکز ولایت، ناحیه دوم شهر، جاده مقام ولایت جوار ریاست زراعت آبیاری و مالداری ۰۷۹۹۲۴۶۴۴۵ azizullah.saberi@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۶ کاپیسا شهر محمود راقی، مرکز کاپیسا، جوار دافغانستان بانک ۰۷۹۶۲۷۱۳۱۲   folder معلومات بیشتر...
۱۷ جوزجان مرکز شهر بندر آقچه، جوار دافغانستان بانک ۰۷۹۹۲۴۶۶۸۸ ۰۷۴۴۴۶۵۷۰۳ mnasimbaligh@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۱۸ پروان مرکز شهر، چاریکار ۰۷۴۴۲۹۲۰۲۷ mujtabanasiry30@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۹ غزنی ناحیه دوم، مقابل مقام ولایت، جنب محکمه استیناف، مرکز ولایت

۰۷۴۴۴۰۲۵۱۰  ۰۷۷۸۳۱۸۹۳۲

amanullah.azizi82@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۲۰ ننگرهار چوک مستوفیت، مرکز شهر، جلال آباد

۰۷۰۰۲۲۱۷۶۹ ۰۷۴۴۲۳۵۰۰۰

nagarhar@mcit.gov.af folder معلومات بیشتر...
۲۱ بغلان ناحیه اول، متصل تعمیر سینما پلخمری، شهر پلخمری، ولایت بغلان

۰۷۹۹۳۰۲۶۰۰  ۰۷۴۴۹۷۲۰۵۱

arghandwall@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۲۲ زابل حوزه چهارم، سرک کابل کندهار عقب تعمیر جدید مقام ولایت زابل، مرکز شهر ولایت زابل ۰۷۰۰۲۶۳۸۶۲  ۰۷۴۴۲۶۲۴۶۲ noormohammadnoor@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۲۳ سرپل ناحیه اول، بالاحصار، مرکز شهر سرپل

۰۷۱۱۱۱۴۵۷۲

hosseinqorbani@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۲۴ هلمند ناحیه اول، جاده هلمند، مرکز شهر ولایت هلمند     folder معلومات بیشتر...
۲۵ کابل   ۰۷۶۵۵۵۷۷۷ bilal.sediqee622@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۲۶ بلخ  

۰۷۰۰۰۲۰۱۷۲  ۰۷۴۸۷۲۷۷۷۴

mtaqipoya44@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۲۷ پکتیا  

۰۷۴۴۰۰۷۲۵۲

totakhil490@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۲۸ فاریاب   ۰۷۵۵۲۰۰۰۱  ۰۷۹۹۲۵۰۶۱۱ hassan_kohzad@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۲۹ فراه       folder معلومات بیشتر...
۳۰ سمنگان       folder معلومات بیشتر...
۳۱ غور       folder معلومات بیشتر...
۳۲

کنر

      folder معلومات بیشتر...
۳۳ نیمروز       folder معلومات بیشتر...
۳۴ نورستان       folder معلومات بیشتر...