گزارش عواید ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

naweed_admin

جدول عواید ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

نمبرکود

نوع عواید

مجموع

باب

فصل

ماده

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۶

خدمات تیلفون های سیار

۹۴٫۲۳۴٫۸۷۷.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۱۰

کمیشن خدمات پُستی %۱۵

۲٫۳۵۶٫۱۸۳.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۳۰

فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )

۹۲۰٫۷۷۲٫۳۱۲.۰۰

۱۳

۱۳۵

۱۳۵۰۰

جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی

۱۱٫۰۴۳٫۵۴۷.۰۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

۱٫۰۲۸٫۴۰۶٫۹۱۹.۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است  . بااحترام