تماس با دفتر سخنګوی

photo of spokesperson

محترم اعزاز الله سائر ځلاند از سال ۱۳۹۷ به حیث سخنګوی و رئیس ارتباطات ستراتيژيک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایفای وظیفه مینماید.

سخنګوی وزارت مخابرات و تکنالوژی در  انستیتیوت های مختلف داخلی و بین المللی در بخش ژورنالیزم تحصیل نموده، در رشته اداره و تجارت اقتصاد لسانس خود را از پوهنتون جهان به دست آورده است.

محترم سائر ځلاند قبل از وظیفه شان منحیث سخنګوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در وزارت مالیه به حیث مشاور ارتباطات ستراتيژيک برای معین پاليسي وزارت مالیه، و همچنان به حیث مسؤول ارتباطات عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و بانکی ایفای وظیفه نموده است. و همچنان تجربه کاری در بخش های ژورنالیزم، ارتباطات ستراتيژيک و مدیریت نهادها در سطح رهبری با ادارات ملی و بین المللی دارد.

 آقای سائر ځلاند در ۲۰۱۴ در بین ۸۶ خبرنګار کشورهای جنوب آسیا در یک کورس که از طرف مرکز بین المللی برای خبرنګاران تدویر یافته بود در بخش ګزارشګری تحقیقی یا خبرنګاری تحقیقی مقام دوم را کسب نموده.

شماره تماس:  (0) 202107091

مبایل:  +93 (0) 747 074 312

ایمیل ادرس: sair.zaland@gmail.com / mcitaf.media@gmail.com  / media@mcit.gov.af