تماس با دفتر سخنګوی

 

 

شماره تماس:  (0) 202107091

مبایل:

ایمیل ادرس:  mcitaf.media@gmail.com  / media@mcit.gov.af