گزارش عواید ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

naweed_admin

جدول عواید ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

نمبرکود

نوع عواید

مجموع

باب

فصل

ماده

۱۳

۱۳۱

۱۳۱۰۷

اجاره زمین های  دولتی

۲۴٫۴۴۰.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۳

خدمات  پُستی و مخابرات و تلگرام

۳٫۰۷۸٫۸۷۰.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۶

خدمات تیلفون های سیار

۱۳۳٫۳۸۱٫۰۷۵.۳۳

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۱۰

کمیشن خدمات پُستی %۱۵

۳٫۱۶۴٫۵۷۱.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۳۰

فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )

۹۷۲٫۵۸۴٫۳۳۴.۰۰

۱۳

۱۳۵

۱۳۵۰۰

جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی

۲٫۹۴۵٫۸۴۵.۰۰

۱۴

۱۴۰

۱۴۰۰۲

انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات )

۶۵٫۰۰۷٫۳۳۹.۹۸

۱۴

۱۴۰

۱۴۰۰۳

عواید متفرقه

۳۳۹٫۵۸۸.۰۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

۱٫۱۸۰٫۵۲۶٫۰۶۳.۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است . بااحترام