نظارت و تفتیش

شماره گزارش نظارت و تفتیش دانلود فایل
۱ پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۲ گزارش ربع اول از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۳ گزارش ربع دوم از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۴ گزارش ربع سوم از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۵ گزارش ربع چهارم از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۶ گزارش کاری ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش داخلی برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۷ گزارش کاری ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش داخلی برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۸ گزارش بررسی قراردادها عقد شده ریاست تهیه و تدارکات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.