نظارت و تفتیش

شماره گزارش نظارت و تفتیش دانلود فایل
۱ پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۲ منشور تفتیش داخلی وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۳ گزارش بررسی قراردادهای عقد شده ریاست تهیه و تدارکات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۴ گزارش ربع اول از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۵ گزارش ربع دوم از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۶ گزارش ربع سوم از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۷ گزارش ربع چهارم از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۸ گزارش کاری ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش داخلی برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۹ گزارش کاری ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش داخلی برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
۱۰ گزارش کاری ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش داخلی برای دانلود اینجا کلیک نمائید.