نظارت و تفتیش

گزارش نظارت و تفتیش دانلود فایل
پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی 1398 برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
گزارش بررسی قراردادها عقد شده ریاست تهیه و تدارکات سال مالی 1398 برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
گزارش ربع اول از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی 1398 برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
گزارش ربع دوم از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی 1398 برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
گزارش ربع سوم از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی 1398 برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
گزارش ربع چهارم از تطبیق پلان وزارت مخابرات سال مالی 1398 برای دانلود اینجا کلیک نمائید.