مراجع اطلاع رسانی

info  مسوولین مراجع اطلاع رسانی 

form  فورم‌ها 

law  قوانین و طرزالعمل‌ها 

d  گزارش‌ها 

classification  طبقه‌بندی اطلاعات 

به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع‌رسانی، اطلاعات در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به این شرح طبقه‌بندی می‌کند:

۱-    اطلاعات امور مالی، شامل قراردادها، اعلان‌های داوطلبی، گزارش‌های تفتیش (منتشر شده در وب‌سایت)
۲-    اطلاعات منابع بشری،‌ اعلانات کاریابی، خبرهای شارت‌لیست استخدام، گزارش‌های تقرر و آمارهای منابع انسانی؛
۳-    قوانین، مقرره‌ها، استراتژی‌ها، ‌پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها، رهنمودها، تفاهم‌نامه‌ها و لایحه‌ها؛ (منتشر شده در وب‌سایت)