گزارش عواید وزارت مخابرات ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ ریاست مالی

naweed_admin

جدول عواید ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

نمبرکود

نوع عواید

مجموع

باب

فصل

ماده

۱۳

۱۳۱

۱۳۱۰۷

اجاره زمین های دولتی

۲۸٫۴۶۴.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۳

خدمات  پُستی و مخابرات و تلگرام

۲۴٫۶۶۳٫۶۲۸.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۶

خدمات تیلفون های سیار

۹۱٫۸۲۴٫۲۴۲.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۱۰

کمیشن خدمات پُستی %۱۵

۷٫۱۸۸٫۷۷۲.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۳۰

فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )

۸۲۳٫۱۹۳٫۵۸۹.۰۰

۱۳

۱۳۵

۱۳۵۰۰

جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی

۱۷٫۸۲۱٫۸۷۶.۰۰

۱۴

۱۴۰

۱۴۰۰۲

انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات )

۱۰۵٫۱۲۳٫۸۶۲.۰۰

۱۴

۱۴۰

۱۴۰۰۳

عواید متفرقه

۱۳۷٫۵۷۴.۰۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

۱٫۰۶۹٫۹۸۲٫۰۰۷.۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است  . بااحترام