مالی

بودجه و مصرف سال مالی ۱۳۹۹:

مجموع بودجه عادی و انکشافی در سال مالی ۱۳۹۹ جمعاً مبلغ (۲٫۳۶۰٫۷۴۳٫۶۴۴) افغانی میباشد.

بودجه عادی:

مقدار بودجه عادی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ (۵۵۷٫۹۱۰٫۶۰۲) پنجصد و پنجاه و هفت میلیون و نه صدو ده هزار و ششصد و دو افغانی میباشد.

بودجه انکشافی:

مقدار بودجه انکشافی وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ (۱٫۸۰۲٫۳۳۰٫۰۴۲) یک میلیارد و هشتصد و دو میلیون و سیصدو سی هزار و چهل دو افغانی میباشد.

مصرف بودجه عادی:

مبلغ پنصدو هفده میلیون و چهارصدو سیزده هزار و چهارصدو هفتادو چهار افغانی، فیصدی مصرف بودجه عادی سال مالی ۱۳۹۹ به (٪۹۲.۷) رسیده است.

مصرف بودجه انکشافی:

 مبلغ هشتصدو شست و یک میلیون هشتصدو پنج هزار و پنجاه و شش (۸۶۱٫۸۰۵٫۰۵۶) افغانی، فیصدی مصرف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۹ به (٪۴۷.۸) رسیده است.

فیصدی مصرف بودجه عادی و انکشافی (عمومی):

فیصدی عمومی مصرف بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۹ به (٪۵۸.۴) رسیده است.

 

نظر به هدف وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۹ ما %13.44 تزیید داریم

جدول مقایسوی عواید با تارگت منظور شده وزارت مالیه از سال مالی ۱۳۹۵ الی  ۱۳۹۹

 

شماره

سال مالی

عواید حصول شده

تارگت

فیصدی

ملاحظات

تزئید

تنقیص

1

1395

  5,940,221,637.25

  4,404,034,132.00

34.88%

 

 

2

1396

  7,424,415,575.40

  6,841,766,115.00

8.20%

 

 

3

1397

  8,724,286,955.25

  6,218,276,940.00

40.30%

 

 

4

1398

  8,701,127,584.75

6,064,076,176.30

43.49%

 

 

5

1399

6٫111٫700٫939.50

5٫387٫781٫563

13.44%

   

 


بودجه و مصرف سال ۱۳۹۸:

مجموع بودجه عادی و انکشافی در سال ۱۳۹۸ جمعآ مبلغ (2,474,311,927) دومیلیاردو چهارصدو هفتاد وچهار میلیون سه صد و یازده هزار و نه صدو بیست وهفت افغانی می باشند.

بودجه عادی:

مبلغ (657,546,275) ششصدو پنجاه هفت میلیون و پنچصدو چهل شش هزارو دوصدو هفتادو پنج افغانی .

بودجه انکشافی:

مبلغ (1,816,756,652 ) یک میلیاردو وهشت صدو شانزده میلیون و هفصدو شصت و پنج هزارو ششصدو پنجاه دو افغانی

مصرف بودجه عادی:

مبلغ ششصدو بیست سه میلیون و چهارصدو هفت هزارو پنجا و یک (623,407,051) افغانی که فیصدی مصرف بودجه عادی 95% می باشند

مصرف بودجه انکشافی:

یک میلیاردو دو صدو چهل و سه میلیون و سه صدو پنجاه و دو هزارو ششصدو نودو هشت (1,243,352,698) افغانی که مصرف فیصدی بودجه انکشافی 68,4 % می باشند.

 


 

شماره بودجه/گزارش و اسناد مالی دانلود فایل
۱ گزارش عواید ربع اول  سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید
۲ بودجه و مصارفات سال مالی ۱۳۹۹ وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید
۳ گزارش عواید ربع چهارم  سال مالی ۱۳۹۹ وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید
۴ گزارش عواید ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹ وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید
۵ گزارش عواید ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید
۶ گزارش عواید ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید
۷ گزارش بودجه انکشافی منظور شده ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۹ وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید
۸ گزارش بودجه عادی منظور شده ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۹ وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید
۹ گزارش جدول بودجه انکشافی منظور شده سال ۱۳۹۸ وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید.

 

رویداد جلسات رهبری وزارت

شماره رویداد جلسات مالی ۱۴۰۰ دانلود فایل
۱ رویداد جلسه مصرف بودجه، پلان تدارکاتی و وضعیت پروژه‌های وزارت ۳ جوزا ۱۴۰۰ برای دانلود اینجا کلیک نمائید
۲    
۳    
۴