گزارش عواید ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

naweed_admin

جدول عواید ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

نمبرکود

نوع عواید

مجموع

شماره

کد تصنیف

۳

۱۳۲۰۳

خدمات پُستی مخابرات و تلگرام

۱۳٬۰۳۳.۰۰

۴

۱۳۲۰۶

خدمات تیلفون های سیار

۲۹۵٫۳۴۶٫۲۷۷.۰۰

۶

۱۳۳۱۰

کمیشن خدمات پُستی %۱۵

۲٫۷۱۳٫۷۷۱.۰۰

۷

۱۳۳۳۰

فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )

۱٫۰۱۵٫۹۴۲٬۱۴۷.۰۰

۸

۱۳۵۰۰

جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی و شخصیت های حقوقی

۳٫۱۰۹٫۹۲۲.۰۰

۱۰

۱۴۰۰۳

عواید متفرقه

۳۸۱٫۶۰۸.۰۰

 

 

انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات )

۰

 

 

اجاره زمین های دولتی خدمات

۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

۱٫۳۱۷٫۵۰۶٫۷۵۸.۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول گزارش ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ هذا ترتیب و تقدیم است.

                                                                            با احترام