مجله (اړیکه)

 

تاریخچه مجله اړیکه:

 مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دارای قدامت ۱۶ ساله میباشد.

 این مجله در سال (۱۳۸۰ ) با تعداد ( ۴ ) صفحه به نشرات آغاز نمودکه بعد از گذشت چندین سال تغییرات زیادی در این مجله به وجود آمده یعنی از نگاه کمیت و کیفیت تغییر  کرده است، تعداد  صفحات آن بیشتر شده وبه ( ۵۰) صفحه میرسد،مجله اریکه انعکاس دهنده فعالیت ها، دستاورد ها و پیشرفت های این وزارت در سطح مرکز و ولایات میباشد در یک سال به تعداد (۶۰۰۰) هزار جلد که طور ربعوار(۱۵۰۰) جلد میگردد به دست نشر سپرده میشود.

  این مجله بر علاوه ریاست های مرکزی و ریاست های مخابرات ولایات به دوایر دولتی و رسانه های همگانی شرکت های مخابراتی خصوصی نیز ارسال میگردد، شاگردان،   محصلان پوهنتون های دولتی و خصوصی ومحصلین انستیتوت تکنالوژی معلوماتی (ICTI) ، علاقه مندان علم و دانش و اهل مطالعه نیز از آن استفاده نموده و ازمعلومات  سودمندآن مستفید میشوند این مجله تخنیکی جایگاه خاص خویش را در میان سایر نشریه های دولتی داشته و موضوعات مختلف و نوآوری های در عرصه تکنالوژی را که در سطح جهان تکنالوژی رخ میدهد نیز انعکاس میدهد و مورد قبول همگان قرار گرفته است، علاقه مندان این مجله همیشه چشم براه چاپ آن مجله بوده چون بیشتر محصلان ازموضوعات آن مجله برای مونوگراف خویش هم استفاده میکنند.

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر علاوه نشر مجله متذکره بروشور و جنتری نیز چاپ مینماید که بروشور طور فشرده دربرگیرنده تمام موضوعات و دستاورد های یکساله وزارت میباشد به دست نشر میسپارد.

این مجله در نتیجه کارکرد جمعی و گروهی تیم موفق نشرات ( محمد عاشق ترجمان، معصومه نیازی گذارشگر، لیدا رحمانی دیزاینر، ویس خان محمدی عکاس و احسان الله تلاش طوطاخیل مسؤل توزیع ) تحت نظر عبدالعزیز ستانکزی مدیر مسؤل مجله اریکه به پیش برده میشود.

             عبدالعزیز ستانکزی

مدیر عمومی ارتباط عامه و مدیر مسئول مجله اریکه

مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات ماه جوزا بابت سال  ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه سرطان سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه اسد سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه سنبله سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه میزان سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه عقرب سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه قوس سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه جدی سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه دلو سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه حوت ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه حمل ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات شماره3 بابت سال ۱۳۹۷

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات شماره2 بابت سال ۱۳۹۷

  مجله  اړیکه نشریه وزارت مخابرات شماره1 بابت سال  ۱۳۹۷