گزارش عواید چهار ماه اخیر سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

naweed_admin

جدول عواید چهار ماه اخیر سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

نمبرکود

نوع عواید

مجموع

شماره

کد تصنیف

۱

۱۳۲۰۳

خدمات پُستی مخابرات و تلگرام

۵٬۶۰۰.۰۰

۲

۱۳۲۰۶

خدمات تیلفون های سیار

۲۳۵٫۷۹۱٫۸۳۹.۰۰

۳

۱۳۳۱۰

کمیشن خدمات پُستی خصوصی %۱۵

۶۱٫۰۶۹.۰۰

۴

۱۳۳۳۰

فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )

۱٫۶۳۷٫۵۳۷٬۲۸۹.۰۰

۵

۱۳۵۰۰

جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی و شخصیت های حقوقی

۵۷۲٫۹۱۸.۰۰

۶

۱۴۰۰۳

عواید متفرقه

۱۲۳٫۵۰۰.۰۰

۷

۱۴۰۰۲

انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات )

۰

۸

۱۳۱۰۷

کرایه اجاره زمین های دولتی

۲۴٫۴۴۰.۰۰

     ۹      ۱۳۱۰۵ کرایه منازل دولتی                       ۰
    ۱۰      ۱۳۲۲۵ فروش قطعی اموال                       ۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

۱٫۸۷۴٫۱۱۶٫۶۵۵.۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول گزارش عواید چهار ماه اخیر سال مالی ۱۴۰۰ هذا ترتیب و تقدیم است.

                                                                            با احترام