مقالات ساینس و تکنالوژی

چگونه میتوانیم کمپیوتر امن داشته باشیم

 

اهمیت تکنالوژی در رشد همه‌جانبه زندگی اجتماعی

وزارت مخابرات   |  ۲۰-۳-۱۴۰۰  |
چگونه میتوانیم کمپیوتر امن داشته باشیم

 

چگونه میشود کمپیوتر امن داشته باشیم

وزارت مخابرات   |  ۲۰-۳-۱۴۰۰  |
Big Data

 

دیتاهای بزرگ، تحلیل و تجزیه آن

وزارت مخابرات   |  ۱۳-۳-۱۴۰۰  |
CERT

 

تیم پاسخگویی به حوادث کمپیوتری (CERT/CSIRT)

وزارت مخابرات   |  ۲۰-۳-۱۴۰۰  |
MCIT logo

 

شورای عالی تکنالوژی معلوماتی افغانستان

وزارت مخابرات   |  ۲۲-۳-۱۴۰۰  |
Technology

 

هشت تکنالوژی که باعث امنیت بیشتر اسناد ما میشود

وزارت مخابرات   |  ۲۹-۳-۱۴۰۰  |