اعلان کاریابی: به تعداد (۲۰) بست کمبود سوم و چهارم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رقابت گذاشته میشود

naweed_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۱۳:۴۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به مـواد هشتم، نُهـم و دهم طرزالعمل تعیینات کارکنان بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم کارکنان خدمات ملکی تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احراز می گردند باید با استفاده از صدور مکتوب به تمامی مراجع ذیربط و از طریق رسانه ها و سایر امکانات اعلان گردند.

بدین ملحوظ به تعداد (۲۰) بست رتبه سوم و چهارم کمبود دوایر مرکزی شامل سیستم رتب و معاش ایـن وزارت به اعلان کارمندیابی سـپرده شـده اسـت که اعلان اول بسـت ها از تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الی ۱/۲/۱۴۰۰ و اعلان مجـدد بست ها از ۲۱/۱/۱۴۰۰ الی ۲۹/۱/۱۴۰۰ میباشد. ضمیمه جدول و لوایح وظایف بست ها جهت نشر در ویب سایت کمیسیون محترم ارسال است.

همچنان ریاست های محترم ذیربط موضوع اعلان بست های فوق الذکر را به اطلاع تمام کارکنان خویش رسانیده تا علاقـمـندان که معیارات شارت لست را تکمیل نموده بتوانند در پروسه رقــابتی اشــتـراک نماینـد.

mc

 

اسناد:

 رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق اینــــجا کلیک نمایید.

سافت فورم کاریابی اینـــــــجا کلیک نمایید.

نوت: قبل از انتخاب بست مورد نظر رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق را به دقت مطالعه نمایید همچنان قابل یادآوریست که فورم ها خانه پری شده تنها حضوری پذیرفته میشود.

یادداشت: آن عده از بست های که اعلان مجدد هستند از ۱۴۰۰/۱/۲۱ الی ۱۴۰۰/۱/۲۹ و متباقی بست ها از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ الی ۱۴۰۰/۲/۱ مهلت دارند.

جهت معلومات بیشتر به شماره 0202103997 تماس بگیرید.

 

جدول بست ها:

شماره عنوان بست بست تعداد بست ریاست دانلود فایل ملاحظات
۱ کارشناس تنظیم امور شورای عالی ICT ۴ ۱ دفتر مقام دانلود لایحه وظایف

اعلان اول

به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود

۲ کارشناس نظارت و ارزیابی ساحوی ۴ ۱ نظارت و ارزیابی دانلود لایحه وظایف اعلان اول
۳ متخصص حقوقی ۳ ۱ واحد حقوقی دانلود لایحه وظایف

اعلان اول

به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود

۴ گزارشگر بخش پشتو ۴ ۱ واحد (آمریت) رسانه‌ها دانلود لایحه وظایف

اعلان اول

به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود

۵ کارشناس هماهنگی از نوآوری های ملی ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف

اعلان اول

به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود

۶ کارشناس حقوقی مراکز نوآوری تخنیکی و حقوقی ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۷ هماهنگ کننده و نظارت کننده کد نویسی برای خانم ها ۴ ۱ ریاست توسعه مهارت های دیجیتلی دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۸ کارشناس حمایت از مراکز تحقیق و توسعه ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۹ آمر تحلیل و احصائیه گزارشدهی ۳ ۱ پلان و پالیسی دانلود لایحه وظایف اعلان اول
۱۰ واحد (آمر) دیزاین و تطبیق کننده پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۳ ۱ ریاست اقتصاد دیجیتلی و ستراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف

اعلان مجدد

به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود

۱۱ انجنیر طراحی و دیزاین پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۴ ۱ ریاست اقتصاد دیجیتلی و ستراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۱۲ کارشناس مدیریت کننده کارآفرین ها و متشبثین کوچک و متوسط (SME and Startup) ۴ ۱ ریاست اقتصاد دیجیتلی و ستراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۱۳ متخصص متثبثین کوچک، متوسط و بزرگ ۴ ۱ ریاست اقتصاد دیجیتلی و ستراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۱۴ کارشناس مهارت های دیجیتلی ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۱۵ کارشناس بازنگری (ری انجنیرینگ) پروسه های حکومتی ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۱۶ واحد (آمر) سرمایه گزاری دیجیتالی و مدیریت برنامه ها ۳ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۱۷ کارشناس اتصال زیربنایی فایبر نوری ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۱۸ آمریت عکس العمل سایبری ۳ ۱ امنیت سیستم های معلومات دانلود لایحه وظایف اعلان مجدد
۱۹ انجنیر زیربناها ۴ ۱ ریاست زیربنای کلید عامه دانلود لایحه وظایف اعلان اول
۲۰ مدیر عمومی تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی ۴ ۱ تدارکات دانلود لایحه وظایف اعلان اول