درې میاشتنی کاري راپور او ۱۴۰۰ کال لپاره د مخابراتو وزارت ولایتي کلنی کاري پلان

 

شمېره د ۱۴۰۰ مالی کال ربعوار کاری راپور   فایل د ۱۴۰۰ مالی کال د ولایتونو کلنی پلان فایل
۱ د کابل ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د کابل ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲ د هرات ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د هرات ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۳ د مزار ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د مزار ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۴ د تخار ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د تخار ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۵ د کندهار ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د کندهار ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۶ د لوګر ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د لوګر ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست

PDF

۷ د زابل ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د زابل ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۸ د پروان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د پروان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۹ د کندز ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د کندز ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۱۰ د هلمند ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د هلمند ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۱۱ د پکتیکا ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د پکتیکا ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۱۲ د پکتیا ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د پکتیا ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۱۳ د غور ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د غور ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۱۴ د پنجشیر ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د پنجشیر ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۱۵ د کاپیسا ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د کاپیسا ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۱۶ د فاریاب ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د فاریاب ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۱۷ د نیمروز ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د نیمروز ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۱۸ د فراه ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د فراه ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۱۹ د جوزجان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د جوزجان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲۰ د ننګرهار ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د ننګرهار ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲۱ د میدان وردک ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د میدان وردک ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲۲ د بغلان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د بغلان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲۳ د بدخشان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د بدخشان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲۴ د سمنګان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د سمنګان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲۵ د خوست ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د خوست ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲۶ د سرپل ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د سرپل ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲۷ د لغمان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د لغمان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲۸ د بامیان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د بامیان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۲۹ د دایکندی ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د دایکندی ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۳۰ د غزنی ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د غزنی ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۳۱ د ارزګان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د ارزګان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۳۲ د نورستان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د نورستان ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۳۳ د کنر ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د کنر ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF
۳۴ د بادغیس ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF لمړی ربعې دوهمې ربعې  دریمې ربعې  څلورمې ربعې د بادغیس ولایت د دیجیټلی همغږی ریاست PDF