ولایتي دفترونه

نوملړ نوم د پلارنوم اداره/ولایت د تلیفون شمېره بریښنالیک اداري تشکیلات/معلومات
۱ محمد بلال صدیقی سید پادشاه د کابل ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۶۵۵۵۷۷۷ bilal.sediqee622@gmail.com

یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه

۲ عبدالرازق محمد طاهر د ننګرهار ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۰۰۲۲۱۷۶۹  ۰۷۴۴۲۳۵۰۰۰

nagarhar@mcit.gov.af

یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه

۳ عاشق الله علیزیی محمد ذکریا د هرات ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۹۵۶۴۲۴۰۰ alizai.csf@hotmail.com

یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه

۴ محمد تقی پویا محمد رحیم د بلخ ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۰۰۰۲۰۱۷۲  ۰۷۴۸۷۲۷۷۷۴

mtaqipoya44@gmail.com

یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه

۵ اختر محمد دین محمد د کندهار ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۴۴۲۴۴۳۴۴ akhtarm14@yahoo.com

یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه

۶ غلام ربانی حیدری غلام حیدر د بدخشان ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۹۹۳۰۲۴۹۹  ۰۷۴۷۱۹۴۸۰۰

hidary.af@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۷ عبدالله طوطاخیل میراجان د پکتیا ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۹۹۸۶۹۸۷۸ totakhil490@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۸ فیض محمد ارغندیوال محمدآجان د بغلان ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۹۹۳۰۲۶۰۰  ۰۷۴۴۹۷۲۰۵۱

arghandwall@yahoo.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۹ محمد نسیم بلیغ نصرالدین د جوزجان ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۹۹۲۴۶۶۸۸  ۰۷۴۴۴۶۵۷۰۳

mnasimbaligh@yahoo.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۱۰ حکمت الله نوری الله نور د هلمند ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۰۰۹۰۰۹۱۰ ۰۷۹۹۹۹۳۱۴۳

hikmatnoori@yahoo.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۱۱ محمد یونس شفق عبدالمومن د فاریاب ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۸۶۵۴۳۳۴۴

 yonus.shafaq@gmail.com  یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۱۲ عبدالغفورتلاش عبدالرزاق د تخار ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۹۲۶۹۴۸۲۴ ghtalash@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۱۳ نور سعید کوهستانی خواجه سعید د کاپیسا ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۰۹۹۰۲۴۹۴  ۰۷۴۴۱۲۴۸۷۶

noorsaid.kohistani@yahoo.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۱۴ عبدالرحمن آقاجان د لوګر ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۹۹۲۷۵۷۲۴ ۰۷۴۴۱۲۵۰۰۴

logar@mcit.gov.af یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۱۵ میرویس شهرزاد شیرآقا د میدان وردګ ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۸۶۲۹۴۵۶۹ mirwais.sharzad@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۱۶ محمد عارف جانانی گل داد د خوست ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۴۴۹۹۶۷۱۶ arifjanani@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۱۷ محمد عمر مستعد محمد ذاکر د سمنګان ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۷۳۰۵۵۲۰۱ omar.mustaid@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۱۸ محمد همایون شمس شمس الحق د لغمان ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۰۰۶۳۸۹۴۱ m.hamayunshams@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۱۹ عبدالمنیر ایوبی حرمت خان د پنجشیر ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۹۹۰۲۵۶۴۹  ۰۷۴۴۴۳۸۸۸۳

monir_ayubi@yahoo.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۲۰ لطف الله محمد عاشور د دایکندی ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۷۴۸۸۰۵۲۷  ۰۷۹۰۹۰۸۴۶۶

lutfullah293@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۲۱ نور محمد نور لعل محمد د زابل ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۰۰۲۶۳۸۶۲  ۰۷۴۴۲۶۲۴۶۲

noormohammadnoor@yahoo.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۲۲ جاوید صمیم محمد سرور د نیمروز ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۷۸۳۱۳۱۰۱ jawid.samimbarak@hotmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۲۳ محمدجان نورستانی احمدجان د نورستان ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۹۶۵۱۱۹۳۲ ۰۷۴۴۲۴۴۷۴۷

mj_nuristani@yahoo.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۲۴ ذبیح الله حبیبی حبیب الله د بامیان ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۶۶۲۸۶۳۷۸ zabihullah4830@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۲۵ حسین قربانی حسن د سرپل ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۱۱۱۱۴۵۷۲ hosseinqorbani@yahoo.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۲۶ ارسلاح هاشیمی محمد هاشم د پکتیکا ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست

۰۷۴۴۱۱۰۶۷۰  ۰۷۷۱۲۰۳۲۴۵

arsalahhashami@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۲۷ عبدالقیوم ظفری عبدالمجیدخان د ارزګان ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست 

۰۷۴۹۸۳۲۱۵۶ ۰۷۰۳۷۶۰۳۰۱

abdulqayum.zafari@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۲۸ شفیق الله سالاری   د کنړ ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۷۱۹۲۶۵۸۱   یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۲۹ شاه محمود سباوون وارسی کننده حاجی میراجان د کندهار ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۰۰۳۷۳۵۳۸ sabawoon.kdr@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۳۰ شهاب الدین غوث وارسی کننده ریاست غوث الدین د فراه ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۹۴۲۹۰۱۰۰ msdsaeedi@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۳۱ الحاج عبدالناصر زلمی سرپرست ریاست عبدالقدیر د پروان ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۴۴۲۹۲۰۲۷ mujtabanasiry30@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۳۲

گل احمد وارسی کننده ریاست

  د غور ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست     یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۳۳ عزیزالله صابری سرپرست ریاست عبدالغنی د بادغیس ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۹۹۲۴۶۴۴۵ azizullah.saberi@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه
۳۴ امان الله عزیزی حبیب الله د غزنی ولایت د ډېجیټلی هم غږي کونکی ریاست ۰۷۴۴۴۰۲۵۱۰  ۰۷۷۸۳۱۸۹۳۲ amanullah.azizi82@gmail.com یو دویم رتبه بست، درې څلورمه رتبه بستونه، درې پنځئمه رتبه بستونه، درې اومه رتبه بستونه او یو اتم رتبه بست تول ټال یوولس بستونه